الگویی برای شناسایی و تبیین مضامین حسابداری خلاقانه: با رویکرد تحلیل مضمون و دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری ، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری ، واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان ،ایران.

4 استادیار گروه حسابداری ، واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان ،ایران

10.22099/jaa.2023.47654.2344

چکیده

هدف این مطالعه، اکتشاف و بسط مضامین شناسایی شده‌ی حسابداری خلاقانه براساس ارزیابی فرآیند فازی دیمتل (FDEMATEL) می‌باشد. این مطالعه به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی این مطالعه از تحلیل تماتیک بهره برده شده است و طی سه مرحله کدگذاری، ابعاد مدل تدوین گردید. سپس در بخش کمی ابتدا از طریق تحلیل دلفی فازی ابتدا پایایی مولفه‌های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق تحلیل فازی دیمتل نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضامین شناسایی شده در حسابداری خلاقانه‌ی شرکت‌های بازار سرمایه اقدام گردید. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از خبرگان حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می‌شدند. نمونه‌گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه‌گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی شرکت‌های بورسی بودند، که براساس تجربه‌های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه‌گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مضمون فراگیر؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه در قالب چارچوب تماتیک ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری آترید-استرلینگ (۲۰۰۱) اکتشاف شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، براساس فرآیند فازی دیمتل سه معیار A1 (عینیت‌گرایی ذاتی مبنای حسابداری خلاقانه)، A4 (ضعف کنترل داخلی مبنای حسابداری خلاقانه) و A6 (ضعف آینده‌نگری مبنای حسابداری خلاقانه)، نسبت به سایر مولفه‌های شناسایی شده از تحریک زمینه‌ای بالاتری در حسابداری خلاقانه‌ی شرکت‌های بازار سرمایه برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Identifying and Explaining the Themes of Creative Accounting: with the Approach of Thematic Analysis and Fuzzy DEMATEL

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mohammadi 1
  • mehdi safari gerayli 2
  • Meysam Arabzadeh 3
  • Ali Akbar Farzinfar 4
1 PH.D Student Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
2 Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Assistant Prof Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
4 Assistant Prof Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is exploration and development of creative accounting identified themes by evaluation based on FDEMATEL process. In the qualitative part of this study, thematic analysis was used, and the dimensions of the model were developed during three stages of coding. Then, in the quantitative part, the reliability of the identified components was firstly examined through fuzzy Delphi analysis, and then, through Dimtel's fuzzy analysis, it was determined the most influential background drivers in the creative accounting of capital market companies. The target population in the qualitative section was 12 accounting experts and university professors who were considered experts both scientifically and experimentally. Sampling in the qualitative methodology section was theoretical sampling and how to determine the snowball sample. But the target population was quantitatively 30 financial managers of listed companies, who were selected based on work experience and level of technical and specialized knowledge through homogeneous sampling. Research results in the qualitative part of the existence of 3 categories; 6 components and 37 conceptual themes were presented in the form of a hexagonal model, which was obtained during three stages of coding in the grounded theory. The results in the quantitative part showed, based on Dimtel's fuzzy process, three criteria A1 (inherent objectivity of creative accounting basis), A4 (weakness of internal control of creative accounting basis) and A6 (weakness of foresight of creative accounting basis), compared to other identified components, they have a higher background stimulation in the creative accounting of capital market companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Accounting
  • FDEMATEL Process
  • Thematic Analysis