تاثیر واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22099/jaa.2023.46960.2312

چکیده

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه‌ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اهرم مالی از مدل الگوی تعدیل جزیی و واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران با استفاده از حجم معاملات غیر منتظره به روش سیلویا و سرکوئرا (2021) سنجش شده است. با توجه به یافته‌ها مشاهده شد که بین واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران و سرعت تعدیل اهرم مالی رابطه مثبت وجود دارد و با تشدید اختلاف عقاید بین سرمایه‌گذاران، سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت افزایش می‌یابد. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می‌دهد اختلاف باورها و عقاید در بازار سرمایه می‌تواند مستقیما بر مهمترین رکن اساسی شرکت‌ها (اهرم مالی) و سرعت دست‌یابی آن‌ها به اهرم مالی بهینه و سطح بدهی مطلوب تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investors' Divergence of Opinions on the Speed of Adjusting the Financial Leverage Towards the Optimal Leverage

نویسندگان [English]

  • Mahdi Salehi 1
  • Vahab Rostami 2
  • hamed kargar 3
1 Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran Iran
3 Master of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

1-Introduction
The speed of adjustment of financial leverage indicates the movement of companies towards the optimal capital structure. The importance of optimal leverage is such that the growth and survival of companies depends on this factor. In general, the capital structure reflects optimal debt and equity and is the most important issue in corporate finance. The capital structure is the core of the company's finances, because it affects its profitability, risks and value. By accepting the two levels of real and optimal leverage, it should be accepted that there are factors that influence the company to reach that optimal level of financial leverage. One of the factors affecting the speed of adjustment of financial leverage towards the target lever is stock pricing in the capital market; incorrect pricing can affect the speed of adjustment of leverage towards the optimal lever. On the other hand, stock pricing itself will be influenced by factors in the capital market, including the opinions of investors. The behavior and opinions of investors are the most obvious factors that determine the price of assets and stocks, especially in emerging markets.
 
2-Hypotheses
The speed of adjustment of financial leverage depends on various factors. The theory of equilibrium and market positioning is expressed in such a way that adjusting the leverage towards the optimal leverage requires reducing the debt or increasing the stock price, and when the stock price is priced higher or lower than its intrinsic value, adjusting the leverage towards Optimum leverage is easier, this is important in companies with high leverage and low financial leverage. Therefore, according to this theory, it is clear that one of the factors affecting the speed of adjustment of financial leverage towards the target lever is stock pricing in the capital market, and incorrect pricing can affect the speed of adjustment of leverage towards the optimal lever. On the other hand, stock pricing itself will be influenced by factors in the capital market, including the opinions of investors. Investors' behavior and opinions are the most obvious determinants of asset and stock prices, especially in emerging markets. According to the stated contents, the hypothesis of the research is presented as follows:
hypothesis: There is a negative and significant relationship between the divergence of investors' opinions and the speed of adjustment of financial leverage.
 
3-Method
The current research is applied and from the methodological point of view, correlation is causal type (post-event). The statistical population under investigation in this research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the period under investigation is from 2012 to 2021. In this research, the systematic elimination method was used to reach the sample, and 124 companies were selected as the research sample. Data analysis has been done by using the combined data method and with the data panel approach and by using Eviews 12 software to test the hypotheses.
 
4-Results
According to the findings, it was observed that there is a positive relationship between the divergence of investors' opinions and the speed of adjustment of financial leverage, and with the intensification of the difference of opinion between investors, the speed of adjustment of the company's financial leverage increases. The current research provided evidence that shows that the difference of beliefs and opinions in the capital market and confusion in this field can directly affect the most important pillar of companies (financial leverage) and the speed of optimal leverage and optimal debt level achievement. It is surprising that so little attention has been paid to it in the country.
 
5-Discussion and Conclusion
The capital structure is the main pillar of the formation and survival of the activities of a commercial company. The capital structure consists of the amount of debt and capital of the company in order to finance the operational cycle of the company. Considering this and believing that every company ideally searches for an optimal financial leverage and seeks to find that ideal,  the faster the company achieves this goal, the better the financial performance it can achieve. Taking the risks and problems faced by companies into consideration, this is possible with effort and perseverance and special strategic planning in turbulent conditions and current internal and external crises. One of the important measures to achieve the optimal financial leverage is planning in order to know the factors affecting this fundamental factor in the progress of companies. In fact, according to the theories presented in the financial field, one of the important factors affecting the speed of adjustment of the financial leverage towards the optimal leverage can be seen on the other side of the company's capital structure, which is actually the stock price in the capital market and how it is priced; in what form and at what level and at what distance from the intrinsic value of the stock price in the market by informed and uninformed analysts and investors, intentionally or unintentionally and with what intention is being formed. Therefore, the opinions and opinions of investors in the capital market, according to the results obtained from the hypothesis test of the research, directly affect the speed of companies achieving optimal financial leverage. In fact, when the opinions and opinions of people in the market regarding the shares of a company are far apart from each other, according to Peng et al. (2016), the shares will be traded with a higher value than the intrinsic value, and according to the equilibrium theory, in such a situation, if the amount of leverage is higher, the leverage will be adjusted towards the target leverage; Also, it will be done more quickly, so it can be said that the disagreement of investors in the market can help companies to compensate the gap between real and optimal leverage faster. The obtained results are, in a way, complementary to the research results of Peng et al. (2016), Ramsheh and Qarakhani (2016), Silva and Cerquera (2021), and in line with the research of Sun et al. (2022), who acknowledged that the opinions of analysts overlap. The market can reduce the speed of lever adjustment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Behavioral Finance"
  • "Divergence of Investors' Opinions"
  • "Financial leverage"
  • "Speed of Adjustment of Capital Structure"
 
منابع
الف. فارسی
احمدی، فضل اله.، نصیریان، خدیجه. (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8(1)،175-185.
اسماعیل پور، رضا. آذر، عادل، شاه محمدی، محمد. (1396). ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های انتخاب تأمین کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت. مطالعات مدیریت صنعتی، 15(47)، 45-70.
پاشائی فشتالی، محمد.، آزادی هیر، کیهان.، وطن پرست، محمدرضا. (1400). مطالعه رابطه تیپ شخصیتی، تجربه و جنسیت با توانایی کشف تقلب حسابرس (نقش میانجی شک و تردید حرفه‌ای)، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، 13(1) ، 67-100.
حسن زاده دیوا، سید مصطفی، بولو، قاسم. (1400). تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، مجله پیشرفتهای حسابداری، 13(2) ، 97-122.
عرب‌آبادی، رحیم، بهارمقدم، مهدی، خدامی‌پور، احمد. (1400). سبک شناختی و قضاوت حسابرس: آیا سبک شناختی اثرات تاخیر بر فرآیند تعدیل باور حسابرسان را کاهش می‌دهد؟ دانش حسابرسی، ۲۱(۸۴) ،5-27.
کلالیان‌مقدم، هما، مهارتی،یعقوب، اشرفی، مجید، خوراکیان، علیرضا. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه‌پردازی داده‌بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)، علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 17(1) ،87-141.
کهن‌دل، زهرا؛ دعائی، میثم؛ زمانیان‌فر، لیلا؛ کابلی، مناسادات. (1401). بررسی تأثیر سوءگیری‌های شناختی واکنش کمتر از حد، اتکا، در دسترس بودن و محافظه‌کاری بر خطای حسابرسان، پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی، 3(3) ، 103-135.
محمدزاده مقدم، محمدباقر؛ اسماعیل‌زاده‌مقری، علی؛ خسروی‌پور، نگار. (1401). تاثیر سوگیری شناختی حسابرسان بر هوش معنوی و سبک حسابرس، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(41) ، 341-355.
نعمتی‌کشتلی، رضا؛ حمیدیان، محسن؛ جعفری، سیده‌محبوبه؛ صراف، مریم. (1399). تأثیر سبک‌های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۵(۹)،۱-۳۳.
ب. انگلیسی
Assawer, E., Anis, J. (2019). Strategic foresight and auditor's cognitive contribution: The study of cognitive mapping, 6(1): 18-37.
Brown, Sh, C., Tenbrink, A, P., LaMarre, G. (2019). Performance while distracted: The effect of cognitive styles and working memory, Personality and Individual Differences, 138(1): 380-384 https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.10.025
Chan, M. M. (1995). The moderating effects of cognitive style and regency effects on the auditor’s belief revision process. Managerial Auditing Journal, 10(9): 22-28. https://doi.org/10.1108/02686909510100869
Charmaz, K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. The Sage Handbook of Qualitative Research, 4(3): 359-380.
Cohen, J.A. (2022). The purposeful use of Kolb’s learning styles in online learning design, Developmentand Learning in Organizations, https://doi.org/10.1108/DLO-06-2022-0111
 
Cools, E., & Van den Broeck, H. (2007) Development and validation of the Cognitive Style Indicator, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 141(4): 359-387
Eklund, A, R., Aguiar, U, N., Amacher, A. (2021). Design thinking as sensemaking: Developing a pragmatist theory of practice to (re)introduce sensibility, Journal of Product Innovation Management, 39(1): 24-43. https://doi.org/10.1111/jpim.12604
Fernández, W. D. (2004). The grounded theory method and case study data in IS research: issues and design. In Information Systems Foundations Workshop: Constructing and Criticizing, 1(1): 43-59.
Fuller, L., Kaplan, S, E. (2004). A Note about the Effect of Auditor Cognitive Style on Task Performance, Behavioral Research in Accounting, 16(1):131-143 https://doi.org/10.2308/bria.2004.16.1.131
Giancola, M., Palmiero, M., Piccardi, L., D’Amico, S. (2022). The relationships between cognitive styles and creativity: the role of field dependence-independence on visual creative production, behavioral sciences, 12(2): 212-229. https://doi.org/10.3390/bs12070212
Gigerenzer, G. (2004). Fast and frugal heuristics: The tools of bounded rationality. Blackwell handbook of judgment and decision making, 2(2): 68-80.
Glaser, B. G. (1992). Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, Calif.: Sociology Press.
Glaser, B. G., & Holton, J. (2007). Remodeling grounded theory, Historical Social Research/Historische Sozialforschung. Supplement, 19(32): 47-68.
Harvey, O. J., Hunt, D. E., & Schroder, H. M. (1961). Conceptual systems and personality organization.
Henrizi, P., Himmelsbach, D., & Hunziker, S. (2021). Anchoring and adjustment effects on audit judgments: Experimental evidence from Switzerland. Journal of Applied Accounting Research, 22 (4): 598-621
Jonsen, K. and Jehn, K.A. (2009). Using triangulation to validate themes in qualitative studies, qualitative research in organizations and management, 4(2): 123-150.
Kolb, A, A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Acad Manag Learn Edu, 4(2):193-212
Kutschera, I. (2003). Cognitive style and decision making: Implications of intuitive and analytical information processing for decision quality.
Lundholm, R.J., Rogo, R. and Zhang, J.L. (2014), restoring the tower of Babel: How foreign firms communicate with U.S. investors. The Accounting Review, 89(4): 1453-1485
Manolis, Ch., Burns, D, J., Assudani, R., Chinta, R. (2013). Assessing experiential learning styles: A methodological reconstruction and validation of the Kolb Learning Style Inventory, Learning and Individual Differences, 23(2): 44-52.
Noordin, N, A., Hussainey, K., Hayek, A, F. (2022). The Use of Artificial Intelligence and Audit Quality: An Analysis from the Perspectives of External Auditors in the UAE, Journal Risk Financial Management, 15(8): 339-369. https://doi.org/10.3390/jrfm15080339
Rambing, Y.C, Utami, I, & Kristianti, I. (2019), Analyzing the recency effects on long series audit information and its mitigation methods with group discussions, The Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 22(20): 202–212
Rayner, S., and R. Riding. (1997). Towards a Categorization of Cognitive Styles and learning Styles. Educational Psychology 17(1/2): 5-27.
Schroder HM, Driver M.J. & Streufert S. (1976). Human information processing: Individuals and groups functioning in complex social situations. New York: Holt. Rinehart and Winston Inc.
Simon, H. A. (2013). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations, 4th edition. New York: The Free Press.
Sternberg, R. J. & E. L. Grigorenko. (1997). Are cognitive style still in style? American Psychologist 52(7), 700-712.
Vagner, B. (2022). The effect of personalized audit communication and evidence inconsistency on auditor judgments and decision-making, Managerial Auditing Journal, 37(8): 1038-1061.
Yankova, K. (2015). The influence of information order effects and trait professional skepticism on auditors’ belief revisions: A theoretical and empirical analysis. Springer. Dissertation University of Duisburg-Essen.
Yuan, H., Lu, K., Yang, C., Hao, N. (2021). Examples facilitate divergent thinking: The effects of timing and quality, Consciousness and Cognition, 93(2): 33-51. https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103169