تاثیر واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22099/jaa.2023.46960.2312

چکیده

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه‌ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اهرم مالی از مدل الگوی تعدیل جزیی و واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران با استفاده از حجم معاملات غیر منتظره به روش سیلویا و سرکوئرا (2021) سنجش شده است. با توجه به یافته‌ها مشاهده شد که بین واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران و سرعت تعدیل اهرم مالی رابطه مثبت وجود دارد و با تشدید اختلاف عقاید بین سرمایه‌گذاران، سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت افزایش می‌یابد. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می‌دهد اختلاف باورها و عقاید در بازار سرمایه می‌تواند مستقیما بر مهمترین رکن اساسی شرکت‌ها (اهرم مالی) و سرعت دست‌یابی آن‌ها به اهرم مالی بهینه و سطح بدهی مطلوب تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investors' Divergence of Opinions on the Speed of Adjusting the Financial Leverage Towards the Optimal Leverage

نویسندگان [English]

  • Mahdi Salehi 1
  • Vahab Rostami 2
  • hamed kargar 3
1 Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran Iran
3 Master of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research aims to trace the impact of the divergence of investors' opinions on the speed of adjusting the financial leverage of companies towards the optimal level of financial leverage. In order to achieve the objectives of the research, a sample of 124 companies admitted to the stock exchange, which were selected according to the systematic exclusion pattern, was collected for a period of 10 years from 2012 to 2021. A multivariable linear regression model was used to test the research hypotheses. In order to measure the speed of adjustment of financial leverage, the partial adjustment pattern model has been used, and to evaluate the divergence of investors' opinions using the volume of unexpected transactions, the method of Silvia and Cerquera (2021) has been used. According to the findings, it was observed that there is a positive relationship between the divergence of investors' opinions and the speed of adjustment of financial leverage, and with the intensification of the difference of opinion between investors, the speed of adjustment of the company's financial leverage increases. The current research provided evidence that shows that the difference of beliefs and opinions in the capital market and confusion in this field can directly affect the most important pillar of companies (financial leverage) and the speed of their achievement of optimal leverage and optimal debt level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Behavioral Finance"
  • "Divergence of Investors' Opinions"
  • "Financial leverage"
  • "Speed of Adjustment of Capital Structure"