تاثیر واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر قیمت گذاری نادرست سهام با توجه به نقش کیفیت اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22099/jaa.2023.47071.2318

چکیده

واگرایی عقیده نوعی اختلاف باورها است که در آن تخمین سرمایه‌گذاران از ارزش دارایی متفاوت است، در واقع، واگرایی عقاید به تفاوت در برداشت سرمایه‌گذاران بازار از سهام یک شرکت اشاره دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه-گذاران بر قیمت‌گذاری نادرست سهام با توجه به نقش کیفیت اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران است. پژوهش حاضر از منظر روش شناختی، از نوع تعامل علّی است. بورس تهران به عنوان جامعه نهایی آماری انتخاب و با استفاده از معیارهای چندگانه حذف سیستماتیک، 127 شرکت در بازه زمانی 10 ساله بین سال‌های 1391 الی 1400 است در نمونه نهایی لحاظ گردید، که به دلیل اینکه دوره 1400 در محاسبات دیتاهای خام مورد استفاده قرار گرفته، بنابراین از 9 سال برای آزمون‌های آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران تاثیر مستقیم بر قیمت‌گذاری نادرست سهام دارد. ضمن اینکه تعامل عدم‌تقارن اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات مالی با واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران بر قیمت‌گذاری نادرست سهام تاثیرگذار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of divergent opinions of investors on the incorrect pricing of stocks with regard to the role of financial information quality and information asymmetry in the Iranian capital market

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki 1
  • Armin Saffar 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc, Department of Accounting, Payame Noor University .Tehran, Iran
چکیده [English]

Divergence of opinions is a kind of inconsistency related to investors in which the estimation of investors about the value of assets is different, in fact, divergence of opinions refers to the difference of opinion of investors in the market about the shares of companies. The purpose of this study is to investigate the impact of investors' divergent opinions on stock mispricing, considering the role of financial information quality and information asymmetry in Iran's capital market. The current research is applied and from the methodological point of view, the correlation is causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 127 companies were selected as the research sample and in the 10-year period between 2012 and 2021, which is the period of 2021 in the raw data calculations. has been used, so it has been used for statistical tests since 9 years. The results of the research hypothesis test showed that the divergence of investors' opinions has a direct effect on the incorrect pricing of stocks. Besides, information asymmetry and quality of financial information intensify mispricing, but their interaction with the divergence of investors' opinions did not show any effect on mispricing of shares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • incorrect stock pricing
  • information asymmetry
  • transparency of financial information
  • divergence of opinions and behavior of investors
  • financial and behavioral