بررسی تاثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 مربی،گروه حسابداری،دانشکده کسب و کار گروه اقتصاد،دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران

3 استادیار گروه حسابداری،دانشکده کسب و کار و اقتصاد،دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران

10.22099/jaa.2023.47025.2314

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذفی انتخاب گردید و طی دوره زمانی 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که آنتروپی صورت‌های مالی تاثیر منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته‌های پژوهش بیانگر این است که سویه‌های رفتاری مدیران(خودشیفتگی و بیش اطمینانی مدیران)موجب تشدید تاثیر منفی آنتروپی صورت‌های مالی بر بازده سهام می‌شود. آنتروپی صورت‌های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‌گیری‌های خود برای سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می‌گردد، از طرفی تمایل مدیران خودشیفته و بیش اطمینان به گزارشگری مالی جانبدارانه باعث کاهش کیفیت و اعتبار صورت‌های مالی به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شده و منجر می‌شود تاثیر منفی آنتروپی صورت‌های مالی بر بازده سهام تشدید شود. این یافته‌ها به مدیران واحدهای تجاری در راستای اهتمام به کاهش ریسک اطلاعات و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار و همچنین انتخاب و ابقای مدیران لایق در واحدهای تجاری کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of management behavioral strains on the relationship between financial statements entropy and stock returns

نویسندگان [English]

  • mohammad banafi 1
  • Sayed Esmaeil Mousavi 2
  • ali Ghayouri Moghadam 3
1 PhD graduate in accounting from Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Member of the faculty of Persian Gulf University, Bushehr
3 faculty of busehr
چکیده [English]

1- Introduction
The purpose of this research is to investigate the effect of managers' behavioral styles on the relationship between the entropy of financial statements and stock returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The first step in measuring the performance of a business unit is to calculate the efficiency achieved according to the goals set in advance for that business unit. Since the increase of shareholders' wealth has been proposed as the main goal of business units, therefore, a business unit should act in such a way as to increase the shareholders' wealth by obtaining appropriate returns. Entropy is a measure of the amount of ambiguity or irregularity of information, in other words, entropy is a measure of uncertainty in a set of information. The large changes in the composition of financial statement items (financial statement entropy) indicate the lack of financial stability and stability as well as the existence of investment risk in business units. Among all the information provided by the accounting information system, the entropy of the financial statements can be one of the effective indicators for investment and economic decisions, and this concept can be considered as the intersection of accounting information and users' needs. In fact, the purpose of analyzing financial statements is, on the one hand, to evaluate the past performance of business units, and on the other hand, to provide appropriate information and methods for planning in order to achieve the future goals of business units.  On the other hand, company managers, by knowing the factors affecting investment and using them to reach the optimal investment level, can create maximum efficiency so that they do not lose profitable investment opportunities, and to satisfy the shareholders.  Undoubtedly, the issue of investment is one of the most important duties of company managers, and if the managers can correctly identify valuable investment opportunities in the market and invest appropriately in each of them, this will eventually lead to the growth of the company and the wealth of the shareholders will increase.  This will increase the value of the company. Narcissistic people show symptoms such as the influence of personal desires. Overconfidence is a person's hope for the future. According to the mentioned definitions, investigating the possibility of losing the company's financial resources and entering the helplessness stage due to the appearance of these behavioral strains and making wrong decisions far from reality is a very important issue.
 
 
2- Research questions or hypothesis
According to the theoretical and empirical background of the research, in many developed and developing countries, the impact of many variables on stock returns has been investigated; But so far, less attention has been paid to the effect of entropy of financial statements on stock returns; So the question is, what effect does the entropy of financial statements have on stock returns? And also, what is the effect of managers' behavioral characteristics on this relationship? These are important questions. The answers to these questions can provide reliable empirical evidence to investors to estimate the amount of risk as well as make better decisions in order to achieve the desired return.
First hypothesis: There is a significant relationship between general entropy and stock returns.
 Second hypothesis: Managers' narcissism has a significant effect on the relationship between general entropy and stock returns.
The third hypothesis: Managers' overconfidence has a significant effect on the relationship between general entropy and stock returns.
 
3- Methods
This research is applicable in terms of purpose, and it is a correlational descriptive research in terms of the relationship between variables, that was conducted using historical information. The real data of the companies have been analyzed as combined company-year data. This has been done using the generalized least squares regression model. The mentioned data has been extracted and collected from Dadeh Pardaze Novin software and Codal system. Also, Excel software was used for data preparation and Eviuse software was used for data analysis. The statistical population studied in this research consists of the companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1391-1400. The sample selection method in this research is the elimination method according to the predetermined criteria. According to the considered criteria, 94 companies were selected as the research samples.
 
4- Results
The first hypothesis of the research has investigated the effect of entropy of financial statements on stock returns. The results of the test of this hypothesis showed that the entropy of financial statements has a negative and significant effect on stock returns. The second and third hypotheses have investigated the effect of managers' behavioral styles on the relationship between the entropy of financial statements and stock returns. The results of the tests of these two hypotheses showed that managers' behavioral traits (managers' narcissism and overconfidence) cause the negative relationship between the entropy of financial statements and stock returns to intensify.
 
5- Discussion and Conclusion
The entropy of financial statements increases the information risk and, as a result, deprives investors and creditors of their confidence in their decisions to invest or grant credit, and leads to a decrease in stock returns. On the other hand, the tendency of narcissistic and overconfident managers to biased financial reporting reduces the quality and credibility of financial statements as one of the most important sources of information for users of financial statements, and leads to the intensification of the negative relationship between the entropy of financial statements and stock returns. The findings of this research can cover the existing research gap in this field and be useful for investors, creditors, board members of business units and capital market legislators in decision-making.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entropy of financial statements
  • stock returns
  • management behavioral strains
  • managers' overconfidence
  • managers' narcissism
منابع
الف.فارسی
بذرافشان، وجیهه؛ بذرافشان، آمنه؛ صالحی، مهدی. (1397). بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 457-478.
بشارت، محمدعلی؛ خدابخش، محمدرضا؛ فراهانی، حجت­الله؛ رضازاده، سید محمدرضا. (1390). نقش واسطه­ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 1(17)،7-23.
تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا. (1388). تاثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه گذاری، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 50-67.      
حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن؛ رسولی، پیمان.(1395). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگوسازی معاملات ساختاری، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 372-333.
خدامی پور، احمد؛ دری سده، مصطفی؛ پوراسماعیلی، آزاده. (1394). بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه‌کاری؛ با درنظر گرفتن نظارت بیرونی، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،22(2)، 183-202.
خرمی، داریوش؛ غلامی‌جمکرانی، رضا. (1395). سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش‌بینی مدیریتی، مجله دانش حسابداری،7(27)، 159-182.
خواجوی، شکراله؛ دهقانی­سعدی، علی اصغر؛ گرامی شیرازی، فرزاد. (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی، پیشرفت­های حسابداری، 8(2)، 123-149.
دستگیر، محسن؛ خدابنده، رامین. (1382). ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(2)، 100-112.
دستگیر، محسن؛ گوگردچیان، احمد؛ آدمیت، ستاره. (1394). رابطه بین کیفیت سود(پراکندگی سود) و بازده سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 7(26)، 21-37.
رازدار، محمدرضا؛ نهوری، محدثه. (1401). بررسی خودشیفتگی مدیران و عملکرد مالی با توجه به کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران. فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع،4(13)، 72-86.
رحیمیان، نظام الدین؛ خوزین، علی؛ محمدی، جمال. (1398). تاثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(42)، 181-193.
زینلی، حدیث؛ زندوکیلی، نجمه. (1396). قیمت‌گذاری دارای‌‌های مالی مبتنی بر آنتروپی، پانزدهمین همای ملی حسابداری.
شجاعی، زینب؛ احمدی، محسن. (1401). بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز حسابداری و مدیریت،5(56)،44-57.
شکرکن، حسین؛ مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز؛ نوین­نام، غلامعباس. (1380). برسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و سبک­های رهبری مدیران، دست‌آوردهای روان‌شناختی، 8(2)،87-106.
صفرنژاد بروجنی، امین؛ چهار محالی، علی اکبر؛ پیک فلک، جمشی د؛ربیعی، محمد. (1402). تاثیر لحن گزارشگری مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،12(46)، 429-440.
طاهری‌عابد، رضا؛ علی نژاد ساروکلایی، مهدی؛ فغانی ماکرانی، خسرو. (1399). تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(48)، 71-94.
عبدالله زاده، سلام؛ فرقاندوست حقیقی، کامبیز؛ آراد، حامد. (1392). بررسی آنتروپی صورت‌های مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی،13(52).
قلی پور، رحمت الله؛ مدهوشی، مهرداد؛ جعفریان، وحید.(1387). تحلیل رابطه و تاثیر سرمایه­ی اجتماعی بر کارآفرینی   سازمانی، فرهنگ مدیریت، 6(17)، 11-129.
کریمی، فرزاد؛ صادقی، محسن. (1389). محاسبه کیفیت سود براساس سرمایه­گذاری در دارایی­های سرمایه­ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت­های پذیرفته­شده بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 2(1)،124-113.
نمازی، محمد؛ ابراهیمی، شهلا. (1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی محصول و بازده سهام، مجله پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی،2(3)، 9-27.
نمازی، محمد؛ دهقانی‌سعدی، علی‌اصغر؛ قوهستانی، سمانه. (1396). خودشیفتگی مدیران و استراتژی تجاری شرکت‌ها، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،6(22)،37-51.
نمازی، محمد؛ زارع، بهروز. (1383). کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک مطالعه موردی: شرکت­های پذیرفته   شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرس،11(1)، 79-100.
نیکبخت، محمدرضا؛ دهقان سعدی، علی اصغر؛ قوهستانی، سمانه. (1396). بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اطمینان بیش از حد و نگرش در انتخاب راهبرد، پیشرفت­های حسابداری، 9(2)، 151-178.
ب.انگلیسی
Abbasi, E., Vakilifard, H., Marouf, M. (2018). The effect of managerial overconfidence on the quality of financial reporting and conditional conservatism, in Tehran Stock Exchange,  Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(25), 193-206 )In Persian(.
AbdullahZadeh, S., Forghandost haghighi, K., Arad, H.(1392). Investigating the entropy of financial statements and its effect on earnings changes in Tehran Stock Exchange industries, Auditing knowledge, 13(52), )In Persian(.
Aflatoni, A. (2011). Statistical analysis with eviews in financial accounting research, financial management and economics, Tehran, Terrmeh Publications)In Persian(.
Ahmadi, M.R., Qalambar, M.H., Darseh, S.S. (2018). Investigating the effect of senior managers' overconfidence criteria on the risk of future stock price falls in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Financial Accounting and Auditing Researches, 11(41), 93-124)In Persian(.
Al Salamat, W. A., Mustafa, H. H. (2016). The impact of capital structure on stock return: Empirical evidence from Amman Stock Exchange, International Journal of Business and Social Science7(9), 183-196.
Arkan, T. (2016). The importance of financial ratios in predicting stock price trends: A case study in emerging markets, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79(1), 13-26.
Bazrafshan, V., Bazrafshan, A., Salehi, M. (2018). Investigating the influence of managers' narcissism on financial reporting quality, Accounting and Auditing Review, 25(4), 457-478)In Persian(.
Bharati, R., Doellman, T., Fu, X. (2016). CEO confidence and stock returns. Journal of Contemporary Accounting & Economics,12(1), 89-110.
Blue, G., Marfou, M., Ghahremani, A. (2020). The effect of accounting information quality on the companies`s cost of equity, considering the role of information symmetry and comparability of financial statements, Empirical Studies in Financial Accounting, 17(68), 33-65)In Persian(.
Campbell, W. K., Campbell, S. M. (2009). On The Self-Regulatory Dynamics Created by the Peculiar Benefits and Costs of Narcissism: A Contextual Reinforcement Model and Examination of Leadership, Self and Identity, 8, 214-232.
Daniel, T.P., Emese, L., Alfonso, D. (2017). Information entropy and measures of market risk, Entropy, 19(5), 226.
Dastgheir, M., Khodabandeh, R. (2003). The relationship between the information content the main components of  a cash flow statement with stock returns, Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University, 19(2), 100-112)In Persian(.
Dastgheir, M., SulfurChian, A., Humanity, S. (2015). The relationship between earnings quality(earnings distribution) and stock returns, Financial Accounting and Auditing Research, 7(26), 21-37)In Persian(.
Davidson, R. H., Dey, A., Smith, A. (2015). Executives “Off-The-Job” Behavior, corporate culture, and financial reporting risk, journal of financial economics,117(1),5-28.
Dionisio, A., Menezes, R., Mendes, AD. (2006). Uncertainty analysis in financial markets: can entropy be a solution, The European Physical Journal, 50(5), 161-164.
Gervais, S., Heaton, J.B., Odean, T. (2011). Overconfidence, compensation contracts, and capital budgeting,  Journal Finance, 66(4), 1735-1777.
Goel, A.M., Thakor, A.V. (2008). Overconfidence, CEO selection, and corporate governance, Journal of The American Finance Association , 63(4), 2737-2784.
Heidari, M., Qaderi, B., Rasouli, P. (2016). The effect of audit quality on agency costs and information asymmetry: structural equation modeling approach,  Accounting and Auditing Review, 23(3), 333-372)In Persian(.
Heydary Farahany, M., ghayour, F., mansourfar, G. (2019). The effect of management behavioral strains on financial distress, Journal of Financial Accounting Research, 11(3), 117-134)In Persian(.
Khajavi, S., Dehghani Sa'di, A., Gerami Shirazi, F. (2017).CEO narcissism impacts on earnings management and financial performance, Accounting Advances, 8(2), 123-149)In Persian(.
Khodamipour, A., Dorri Sedeh, M., Pouresmaily, A. (2015). The effect of managerial overconfidence on the conservatism with respect to the role of external monitoring,  Accounting and Auditing Review, 22(2), 183-202)In Persian(.
Khorrami, D., Gholami Jamkarani, R. (2017). Corporate governance mechanisms and managerial optimism, Journal of Accounting Knowledge, 7(27), 159-182)In Persian(.
Kim, H.A., Choi, S.U., Choi, W. (2022). Managerial overconfidence and firm profitability. Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 29(1), 129 - 153.
Maasoumi, E., Racine, J. (2002). Entropy and predictability of stock market returns. Journal of Economictrics, 107(2), 291-312.
Namazi, M., Dehghani Saad, A., Ghoohestani, S. (2017). CEO narcissism and business strategy, Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(22), 37-52)In Persian(.
Namazi, M., Ebrahimi, Sh. (2012). Investigating the relationship between product market’s competitive structure and stock return of the listed companies on the Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting Knowledge, 2(3), 9-27)In Persian(.
Nikbakht, M., Dehgani, A., Gohestani, S. (2017). Investigating the effects of managerial ability on overconfidence and attitude of managers in choosing corporation’s strategy, Accounting Advances, 9(2), 151-178)In Persian(.
Olsen, K.J., Dworkis, K.K., Young, S.M. (2014). CEO narcissism and accounting: A picture of profits, Journal of Management Accounting Research, 26(2), 243-267.
Olsen, K.J., Stekelberg, J. (2016). CEO narcissism and corporate tax sheltering. The Journal of the American Taxation Association, 38(1), 1-22.
O'Reilly, C.A., Doerr, B., Caldwell, D.F., Chatman, J.A. (2014). Narcissistic CEOs and executive compensation, The Leadership Quarterly, 25(2), 218-231.
Osoolian, M., Bazchi, M. (2019). Behavioral bias, abnormal volume, and abnormal return, Journal of Asset Management and Financing, 7(4), 81-96)In Persian(.
Qianwei, Y., Dongmin K., Danglun, L. (2015). Investor Attention, Institutional Ownership, and Stock Return: Empirical Evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade, 51(3), 672-685.
Rahimian, N., Khozein, A., Mohamadi, J. (2019). The effect of stock returns and volatility of stock index on put option transactions volume, Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(42), 181-193)In Persian(.
Rijsenbilt, A., Commandeur, H. (2013). Narcissus entrs the courtroom: CEO Narcissism and Fraud, journal of Business Ethics,117(2),413-429.
Salehi, M., Poursasan, S. and Molavi, H. (2020). Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchange, International Journal of Organization Theory & Behavior, 23(1), 1-22.
Schrand, C.M., Zechman, S.L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting, Journal of Accounting and Economics, 53(12), 311–329.
Shrestha, P.M., Lamichhane, P.(2022). Effct of Firm-Specifi Variables on Stock Returns: Evidence from Nepal, Quest Journal of Management and Social Sciences, 4(2), 249-259
Skala, D. (2008). Overconfidence in Psychology and Finance an Interdisciplinary Literature Review, Bank i Kredyt, 4, 33-50.
Taebi Noghandari, A., Sadeghi, M. (2018). Audit committee and entropy of financial statements, Applied Research in Financial Reporting, 7(1), 143-170)In Persian(.
Taheri Abed, Reza., Ali Nejad Saro Kalaei, M., Faghani Makrani, K. (1399). The effect of CEO narcissism on financial reporting transparency, The Financial Accounting and Auditing Researches, 12(48), 71-94)In Persian(.
Tehrani, R., Hesarzadeh, R. (2009). The effect of free cash flow and financing constraints on over-investment and under-investment, Accounting and Auditing Research, 1(3), 50-67)In Persian(.
Thomas, J.A., Cover, T.M. (2006). Elements of Information Theory, New Jersey, A John Wiley & Sons.
Wang, D., Sutherland, D., Ning, L., Wang, Y., Pan, X. (2018). Exploring the  influence of political connections and managerial overconfidence on R&D  intensity in China's large-scale private sector firms, Technovation, 69(3), 40-53.
Yang, H., Chen, C., Hu, Y. (2019). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: evidence from china, Research in International Business and Finance, 47(C), 501-510.
Zaynili, H., Zandvakili, N. (2017). Pricing for entropy-based finance. 15th National  Accounting Conference)In Persian(.
Zeyun, L., Siao, Y. W., Liang, C., Mahfod, M. N., Aldoseri, A. Q., Sanil, S. H. (2022). The impact of CSR and green investment on stock return of Chinese export industry, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 35(1), 4971-4987.