بررسی تاثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری حسابداری از دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

10.22099/jaa.2023.47025.2314

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذفی انتخاب گردید و طی دوره زمانی 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که آنتروپی صورت‌های مالی تاثیر منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته‌های پژوهش بیانگر این است که سویه‌های رفتاری مدیران(خودشیفتگی و بیش اطمینانی مدیران)موجب تشدید تاثیر منفی آنتروپی صورت‌های مالی بر بازده سهام می‌شود. آنتروپی صورت‌های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‌گیری‌های خود برای سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می‌گردد، از طرفی تمایل مدیران خودشیفته و بیش اطمینان به گزارشگری مالی جانبدارانه باعث کاهش کیفیت و اعتبار صورت‌های مالی به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شده و منجر می‌شود تاثیر منفی آنتروپی صورت‌های مالی بر بازده سهام تشدید شود. این یافته‌ها به مدیران واحدهای تجاری در راستای اهتمام به کاهش ریسک اطلاعات و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار و همچنین انتخاب و ابقای مدیران لایق در واحدهای تجاری کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of management behavioral strains on the relationship between financial statements entropy and stock returns

نویسندگان [English]

  • mohammad banafi 1
  • Sayed Esmaeil Mousavi 2
  • ali Ghayouri Moghadam 3
1 PhD graduate in accounting from Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Member of the faculty of Persian Gulf University, Bushehr
3 faculty of busehr
چکیده [English]

The purpose of this study is Investigating the effect of management behavioral strains on the relationship between entropy of financial statements and stock returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The present study is applied in terms of purpose and regression correlation analysis in terms of method. To achieve the purpose of the study, 94 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1392 to 1399 were surveyed. Combined data analysis and multivariate linear regression were used to test the research hypotheses. the research findings show that the entropy of financial statements has a negative and significant relationship with stock returns. Also, the research findings indicate that the management behavioral strains (narcissism and overconfidence of managers) intensify the negative relationship between the entropy of financial statements with stock returns. The entropy of financial statements increases the risk of information and consequently discourages investors and creditors in their decisions to invest or lend and leads to a decrease in stock returns. On the other hand, the tendency of narcissistic managers and overconfidence in biased financial reporting reduces the quality and credibility of financial statements as one of the most important sources of information for users of financial statements and leads to Intensify the negative relationship between the entropy of financial statements and stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entropy of financial statements
  • stock returns
  • management behavioral strains
  • managers' overconfidence
  • managers' narcissism