تأثیر تأخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی دستکاری سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22099/jaa.2023.47213.2323

چکیده

نتایج ادبیات پیشین در حوزه ارتباط سود و بازده بیانگر تاثیر منفی اعلام سودهای با تاخیر بر بازده غیرعادی سهام است که این واکنش منفی می‌تواند ناشی از وجود دستکاری سود در اعلام سودهای با تاخیر باشد. با توجه به اهمیت ارتباط سود و بازده، هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی در پنجره اعلام سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی دستکاری سود بر این ارتباط است. بدین منظور، نمونه‌ای شامل داده‌های فصلی از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1391 تا 1400 انتخاب گردید. . برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد تاخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی در پنجره اعلام سود تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین بر اساس فرضیه دوم، دستکاری سود مبتنی بر مدل تعدیل شده بنیش (1999) این تاثیر منفی را تشدید می‌کند. این بدین مفهوم است که اعلام سودهای با تاخیر از دید سرمایه‌گذاران می‌تواند دربردارنده دستکاری سود باشد و در نتیجه دستکاری سود، واکنش منفی به تاخیر اعلام سود فصلی را تشدید می‌کند. با این‌حال، دستکاری سود مبتنی بر مدل کوتاری و همکاران (2005) تاثیر معناداری بر واکنش منفی بازار به تاخیر اعلام سود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Delayed Quarterly Earnings Announcements on Abnormal Returns by Considering the Moderating Role of Earnings Manipulation

نویسندگان [English]

  • Daruosh Foroghi 1
  • Narges Hamidian 2
  • Hossein Haji Mirza Aliyan 1
1 University of Isfahan
2 Accounting Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The results of the previous literature in the field of return and earnings indicate the negative effect of delayed earnings announcement on abnormal stock returns, that this negative reaction can be result from the existence of earnings manipulation in the announcement of delayed earnings. Due to the importance of earnings and return relationship, the purpose of this research is to investigate the effect of quarterly earnings announcement delay on abnormal returns in the earnings announcement window and also to investigate the moderating role of earnings manipulation on this relationship. For this purpose, a sample containing quarterly data of 126 companies listed to the Tehran Stock Exchange in the period 1391 to 1400 has been selected.Regression analysis was used to test the hypotheses. The result of the first hypothesis test showed that the delay of quarterly earnings announcement has a negative and significant effect on the abnormal return. Also, according to the second hypothesis, earnings manipulation based on the adjusted model of Beneish (1999) aggravates this negative effect. That is, the delayed earnings announcement in the Investors' view can involve earnings manipulation and as a result, the negative reaction to the delay in quarterly earnings announcements will intensify. However, earnings manipulation based on the model of Kothari et al. (2005) did not have a significant effect on the negative market reaction to the delayed earnings announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed Earnings Announcement
  • Abnormal Returns
  • Earnings Manipulation