تاثیر هزینه تبلیغات بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش ابهام اطلاعاتی و تمرکز مالکیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران- دانش آموخته دکترای تخصصی حسابداری از دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22099/jaa.2023.46810.2307

چکیده

هزینه تبلیغات را می‌توان تلاش شرکت برای برندسازی، ارائه وجهه شهروند شرکتی خوب و رعایت کننده هنجارهای اخلاقی داست. شاخص تمرکز مالکیت به‌عنوان ابزار نظارتی و شاخص ابهام اطلاعاتی به‌عنوان مشکل نمایندگی نیز می‌تواند نتیجه علامت‌دهی از طریق تبلیغات را شدت یا ضعف ببخشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه تبلیغات بر اجتناب مالیاتی با تأکید بر ابهام اطلاعاتی و تمرکز مالکیت هست. برای این منظور نمونه‎ای شامل 163 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت هدفمند برای بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1400 انتخاب گردید و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نتایج پژوهش نشان داد هزینه تبلیغات سبب کاهش اجتناب مالیاتی(بر اساس سه مدل نرخ مؤثر مالیاتی، تفاوت دفتری مالیات، سپر مالیاتی) شده است، ابهام اطلاعاتی بر اساس مدل تفاوت دفتری مالیات و سپر مالیاتی، سبب افزایش اجتناب مالیاتی شده است و اثر تعاملی ابهام اطلاعاتی با هزینه تبلیغات سبب تشدید اثر آن بر اجتناب مالیاتی شده است، تمرکز مالکیت سبب افزایش اجتناب مالیاتی(بر اساس مدل نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات) و همچنین اثر تعاملی تمرکز مالکیت و تبلیغات سبب افزایش بیشتر در اجتناب مالیاتی(بر اساس هر سه مدل) شده است که حاکی از رویکرد فرصت‌طلبانه مدیران در سایه راهبری ضعیف، اعمال‌نفوذ بیشتر و یا هم-راستایی بیشتر مالکان عمده با مدیران در تصمیم‌گیری‌های راهبردی شرکت و ترغیب مدیریت به ریسک‌پذیری بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Advertising Cost on Tax Avoidance with Emphasis on the Role of Information Ambiguity and Ownership Concentration

نویسنده [English]

  • rahim bonabi ghadim
Asistance Prof in Accounting, Department of accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran
چکیده [English]

The advertising cost can be seen as the company's effort to brand and present the image of a good corporate citizen who observes ethical norms. Ownership concentration as a monitoring tool and information ambiguity as an agency problem can also strengthen or weaken the result of signaling through advertising. The purpose of this research is to investigate the effect of advertising costs on tax avoidance with an emphasis on information ambiguity and ownership concentration. For this purpose, a sample including 163 companies admitted to the Tehran Stock Exchange was selected purposefully for the period of 2013 to 2021 and using Eviuz software version 9, the results of the research showed that the advertising cost has caused the reduction of tax avoidance (based on three models of effective tax rate, book tax difference, tax shelter), information ambiguity based on the book difference model of taxes and tax shelters has caused an increase in tax avoidance and the interactive effect of information ambiguity with advertising cost has intensified its effect on tax avoidance, ownership concentration has caused an increase in tax avoidance (based on effective tax rate and book tax difference model) and also the interactive effect of ownership concentration and advertising cost has caused a further increase in tax avoidance (based on all three models), which indicates the opportunistic approach of the managers in the shadow of weak corporate governance and exerting more influence or greater alignment of the major owners with the managers in the strategic decisions of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Ambiguity
  • Tax Avoidance
  • Ownership Concentration
  • Advertising Cost