بررسی تأثیر تعارض نقش و ابهام نقش بر سکوت حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعهد استقلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

10.22099/jaa.2023.46617.2300

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعارض نقش و ابهام نقش بر سکوت حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعهد استقلال است. جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شاغل در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌ها و یا حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی که دارای تجربه کار در حرفه حسابرسی داخلی یا ارائه خدمات برون‌سپاری حسابرسی داخلی بودند تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و از طریق پرسشنامه استاندارد از 212 نفر از حسابرسان در سال 1400 جمع‌آوری شده است. در این پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی و از نرم‌افزار SmartPLS برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن بود که سازه‌های تعهد استقلال و تعارض نقش، تأثیر منفی و معناداری بر سکوت حسابرسان داخلی دارند. افزون بر این، سازه‌های تعارض نقش و ابهام نقش دارای تأثیر منفی و معناداری بر تعهد استقلال هستند. همچنین سازه تعهد استقلال در رابطه علّی بین تعارض نقش و ابهام نقش با سکوت حسابرس داخلی نقش میانجی را ایفا می‌کند. نتایج این پژوهش بیانگر این است که توجه به کاهش ابهام نقش و تعارض نقش حسابرسان داخلی از سوی کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و هیأت مدیره شرکت‌ها می‌تواند منجر به افزایش کیفیت حسابرسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of role conflict and role ambiguity on the silence of internal auditors, considering the mediating variable of independence commitment

نویسندگان [English]

  • Fahime Ebrahimi 1
  • Mehdi Sarikhani 2
1 Assistant Professor of Accounting, Jahrom University, Jahrom, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran.
چکیده [English]

1- Introduction
Today, one of the challenges facing the internal audit profession is the existence of role conflict and role ambiguity. Role conflict occurs when the internal auditor is faced with conflicting job demands, such that compliance with one set of pressures makes compliance with another set difficult or impossible (Larson, 2004). Role ambiguity also refers to internal auditors’ perception of uncertainty about different aspects of their job. Role theory assumes that role conflict and role ambiguity have a negative effect on performance. Previous research has also provided evidence of the negative consequences of role conflict and role ambiguity for the auditor and the organization. For example, Ahmad and Taylor (2009) concluded that role conflict and role ambiguity have a negative relationship with internal auditors’ commitment to independence. Kadous et al. (2019) also found that ambiguity surrounding an audit issue increases auditors’ tendency to remain silent. Based on this, in this research, the silence of internal auditors is considered as one of the consequences of role conflict and role ambiguity. According to the assumptions of the role theory as well as the evidence provided by previous research, role conflict and role ambiguity can be mentioned as an effective factor in creating the phenomenon of internal auditors’ silence.
Accordingly, the aim of the present study is to investigate the effect of role conflict and role ambiguity on the silence of internal auditors, considering the role of independence commitment as a mediating variable.
 
2- Research hypotheses
In this research, based on the theoretical foundations and previous research, the following hypotheses are presented:
H1: The independence commitment has a negative and significant effect on the silence of internal auditors.
H2: Role conflict has a negative and significant effect on the independence commitment of internal auditors.
H3: Role ambiguity has a negative and significant effect on the independence commitment of internal auditors.
H4: Role conflict has a positive and significant effect on the silence of internal auditors.
H5: Role ambiguity has a positive and significant effect on the silence of internal auditors.
H6: Role conflict has a significant effect on the internal auditors’ silence through the influence on independence commitment.
H7: Role ambiguity has a significant effect on the internal auditors’ silence through the influence on independence commitment.
 
3- Methods
A structured questionnaire was used to gather the data for this study. The statistical population of this research consists of internal auditors who are members of the Iranian Internal Auditors Association working in the internal audit units of companies or independent auditors working in audit firms who have experience in the profession of internal audit or providing internal audit outsourcing services. The required data has been collected from 212 auditors in the year 1400 using the available sampling method and we used a quantitative survey-based method.
The questionnaire contained two sections. Section A consisted of questions to gain demographic information about the respondents, such as gender, age, work experience, organizational position, and education level. Section B contained questions related to internal auditor silence, independence commitment, role conflict, and role ambiguity. In order to measure the construct of the internal auditor silence we used the employee silence questionnaire of Knoll & Van Dick (2013), which considers silence as a four-dimensional phenomenon including the dimensions of quiescent silence, acquiescent silence, prosocial silence, and opportunistic silence. Independence commitment was measured by four items that were adapted from Mansor et al. (2020). Finally, the constructs of role conflict and role ambiguity were measured using the questionnaire adopted from Ahmad and Taylor (2009), which has 21 items and 8 items, respectively. In this research we used the partial least squares structural equation modeling analysis using SmartPLS 3 to examine the proposed hypotheses and to analyze the research model.
 
 
 
4- Results
This study evaluated the structural model by examining the significance of path coefficients, coefficient of determination ( ), and variance inflation factor (VIF). It was found that H1 was supported, indicating that independence commitment maintains a negative and significant effect on the internal auditor silence ( = -0.301, t= 6.223, p-value< 0.05). Role conflict also has a significant negative influence on independence commitment ( = -0.216, t= 2.596, p-value< 0.05), thus H2 was supported. The results revealed that role ambiguity has a significant negative effect on the independence commitment of internal auditors ( = -0.334, t= 5.200, p-value< 0.05), indicating support for H3. As for H4, in which it was hypothesized that role conflict would have a positive influence on the internal auditor silence, the results showed a significant and positive relationship ( = 0.725, t= 17.130, p-value< 0.05). Therefore, H4 was supported. In regard to H5, in which it was hypothesized that role ambiguity would positively influence internal auditor silence, the results did not support this relationship ( = 0.060, t= 0.984, p-value> 0.05).
Also, this study examined the mediating effects of independence commitment on the relationships between role conflict and internal auditor silence. The findings reveal that there is an indirect mediation (partial mediation) effect of independence commitment on the relationship between role conflict ( = -0.065, t= 2.313, p-value< 0.05) and internal auditor silence. Therefore, H6 was supported. The results of testing the seventh hypothesis indicate that constructs of role ambiguity ( = -0.101, t= 3.761, p-value< 0.05), due to independence commitment, have a significant effect on internal auditor silence (full mediation). Thus, H7 was supported.
 
5- Discussion and Conclusion
The aim of the present study was to investigate the effect of role conflict and role ambiguity on internal auditor silence by considering the mediating variable role of independence commitment. To achieve this goal, seven hypotheses were proposed. The findings of the research show that the more internal auditors consider auditor independence as a key feature of the profession, the less likely they are to remain silent. In addition, the greater the inconsistency between the set of expected behaviors perceived by the internal auditor and the behaviors perceived by the role delegate, and the more ambiguous the internal auditor’s work objectives or unclear work procedures or confusing expectations, the less the independence commitment of internal auditors.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal auditor silence
  • Independence commitment
  • Role conflict
  • Role ambiguity
الف. فارسی
ابراهیمی، علی، صفری گرایلی، مهدی و ولیان، حسن. (1401). طراحی مدل علل تقویت‌کننده سکوت سازمانی حسابرسان داخلی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 12(2)، 26-1.‎
ابراهیمی، فهیمه، ساریخانی، مهدی و رستمی، امین. (1401). بررسی عوامل مؤثر بر سکوت حسابرسان داخلی با استفاده از مدل مؤلفه‌ سلسله مراتبی. دانش حسابداری مالی، 9(3)، 148-123.‎
بابایی خلیلی، جواد، عبدلی، محمدرضا و ولیان، حسن. (1400). استقلال حسابرس داخلی؛ رویکرد فرایندهای کاهنده سکوت و شجاعت حسابرسان داخلی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(3)، 154-133.
غلامی فتیده، اشکان، مهرانی، کاوه و تحریری، آرش. (1401). بررسی تأثیر فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی با اثر میانجی استرس شغلی: تحلیلی از محیط حسابرسی ایران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 19(76)، 96-65.
موسوی کاشی، زهره و محسنی کبیر، زهره. (1398). بررسی تاثیر ابعاد سکوت سازمانی بر عملکرد حرفه‌ای و اخلاقی حسابرسان. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 7(4)، 180-135.‎
محمدی، سجاد و صالحی، اله‌کرم (1400). ویژگی‌های حسابرسی داخلی و رابطه آن با پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، پیشرفت‌های حسابداری، 13(2)، 341-311.
منتی، وحید، عرب مازار یزدی، محمد و خازن، آتنا. (1402). بررسی واکنش‌های حسابرسان داخلی به خطرهای تقلب، دانش حسابداری، 14(1)، 141-119.
وحدانی، محمد و زحمتکش، ابوذر. (1398). بررسی تأثیر ابهام نقش بر رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 6(1)، 130-115.‎
یزدی، سمیه، پورحیدری، امید و خدامی پور، احمد. (1401). تأثیر نقش تعدیلی درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان بر رابطه حرفه‌گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرس، پیشرفت‌های حسابداری، 14(2)، 34-1.
ب. انگلیسی
Ahmad, Z., & Taylor, D. (2009). Commitment to independence by internal auditors: the effects of role ambiguity and role conflict. Managerial Auditing Journal, 24(9), 899-925.
Alleyne, P. A. (2012). The influence of individual, team and contextual factors on external auditors' whistle-blowing intentions in Barbados. Towards the development of a conceptual model of external auditors’ whistle-blowing intentions (Doctoral dissertation, University of Bradford).
Amiruddin, A. (2019). Mediating effect of work stress on the influence of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior. International Journal of Law and Management, 61(2), 434-454.
Babayee Khalili, J., Abdoli, M. R., & Valiyan, H. (2021). Independence of the internal auditor; approaches to processes that reduce the silence and courage of internal auditors. Financial Accounting and Auditing Researches, 13(3), 133-153. (In Persian)
Brinsfield, C. T. (2013). Employee silence motives: Investigation of dimensionality and development of measures. Journal of Organizational Behavior, 34(5), 671-697.
Clor-Proell, S. M., Kadous, K., & Proell, C. A. (2022). The sounds of silence: A framework, theory, and empirical evidence of audit team voice. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 41(1), 75-100.
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
Ebrahimi, A., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2021). A model for reinforcing causes of internal auditor organizational silence1. Journal of Empirical Research in Accounting, 12(2), 1-26. (In Persian)
Ebrahimi, F., Sarikhani, M., & Rostami, A. (2022). Investigating the factors affecting the silence of internal auditors using the hierarchical component model. Empirical Reasearch of Financial Accounting, 9(3), 123-148. (In Persian)
Ebrahimi, A., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2022). Effects of external and internal drivers of individual behavior voice on the moral courage and internal auditors’ effectiveness. Journal of Accounting & Organizational Change, doi.org/10.1108/JAOC-08-2021-0099.
Fazli Aghghaleh, S., Muhammaddun Mohamed, Z., & Ahmad, A. (2014). The effects of personal and organizational factors on role ambiguity amongst internal auditors. International Journal of Auditing, 18(2)، 105-114.
Gendron, Y., Suddaby, R., & Lam, H. (2006). An examination of the ethical commitment of professional accountants to auditor independence. Journal of Business Ethics, 64(2), 169-193.
Gholami Fatideh, A., mehrani, K., & Tahriri, A. (2023). The Effect of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior with the Mediating effect of work stress: An Analysis of the Iranian Audit Environment. Empirical Studies in Financial Accounting, 19(76), 65-96. (In Persian)
Griffith, E. E., Kadous, K., & Proell, C. A. (2020). Friends in low places: How peer advice and expected leadership feedback affect staff auditors’ willingness to speak up. Accounting, Organizations and Society, 87, 101153.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Herda, D. N., & Martin, K. A. (2016). The effects of auditor experience and professional commitment on acceptance of underreporting time: A moderated mediation analysis. Current Issues in Auditing, 10(2), A14-A27.
IIA (2017), International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
Kadous, K., Proell, C. A., Rich, J., & Zhou, Y. (2019). It goes without saying: The effects of intrinsic motivational orientation, leadership emphasis of intrinsic goals, and audit issue ambiguity on speaking up. Contemporary Accounting Research, 36(4), 2113-2141.
Khajavi, M. & Barzegar, E. (2016). The causal model of role ambiguity and role conflict, occupational stress, occupational burnout and turnover intension of accountants, auditors, and academic professors in the field of accounting. Journal of Health Accounting, 5(1), 21-42. (In Persian)
Knoll, M., & Van Dick, R. (2013). Do I hear the whistle…? A first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates. Journal of business ethics, 113(2), 349-362.
Larson, L. L. (2004). Internal auditors and job stress. Managerial Auditing Journal, 19(9), 1119-1130.
Mennati, V., Arabmazar Yazdi, M., & Khazen, A. (2023). Internal Auditors' Responses to Fraud Risks. Journal of Accounting Knowledge, 14(1), 119-141. (In Persian)
Mohammadi, S. and Salehi, A. (2022). Relationship between the attributes of the internal audit activity and the adoption and implementation of international financial reporting standards, Journal of Accounting Advances, 13(2), 311-341. (In Persian)
Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
Mousavi Kashi, Z., & Mohseni Kabir, Z. (2019). Investigating the Impact of organizational silence on professional and ethical performance of auditors. Journal of Value and Behavioral Accounting, 7(4), 135-180. (In Persian)
Muliawan, A. D., Green, P. F., & Robb, D. A. (2009). The turnover intentions of information systems auditors. International Journal of Accounting Information Systems, 10(3), 117-136.
Namazi, M., & Namazi, N. R. (2016). Conceptual analysis of moderator and mediator variables in business research. Procedia Economics and Finance, 36, 540-554.
Nelson, M. W., Proell, C. A., & Randel, A. E. (2016). Team-oriented leadership and auditors' willingness to raise audit issues. The Accounting Review, 91(6), 1781-1805.
Nelson, M. W., & Proell, C. A. (2018). Is silence golden? Audit team leader reactions to subordinates who speak up “in the moment” and at performance appraisal. The Accounting Review, 93(6), 281-300.
Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management. Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 20, 331-369.
Proell, C. A., Zhou, Y., & Nelson, M. W. (2022). It’s Not Only What You Say… How Communication Style and Team Culture Affect Audit Issue Follow-Up and Auditor Performance Evaluations. The Accounting Review, 97(2), 373-395.
Shmueli, G., Ray, S., Estrada, J. M. V., & Chatla, S. B. (2016). The elephant in the room: Predictive performance of PLS models. Journal of Business Research, 69(10), 4552-4564.‏
The Institute of Internal Auditors (IIA). (2018). Misunderstood Risks and Constrained Auditors. Tone at the top. Retrieved from https://docs.ifaci.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-0481ADVOC-Tone-at-the-Top-June-2018-FNLonline.pdf. Accessed 04.04.2022.
Tuan Mansor, T.M., Mohamad Ariff, A. & Hashim, H.A. (2020). Whistleblowing by auditors: the role of professional commitment and independence commitment. Managerial Auditing Journal, 35(8), 1033-1055.
Vahdani, M. & Zahmatkesh, A. (2020). Investigating the effect of ambiguity role on the relationship between conflict management style and exhaustion in public accountant. Journal of Governmental Accounting, 6(1), 115-130. (In Persian)