بررسی تأثیر تعارض نقش و ابهام نقش بر سکوت حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعهد استقلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

10.22099/jaa.2023.46617.2300

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعارض نقش و ابهام نقش بر سکوت حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعهد استقلال است. جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شاغل در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌ها و یا حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی که دارای تجربه کار در حرفه حسابرسی داخلی یا ارائه خدمات برون‌سپاری حسابرسی داخلی بودند تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و از طریق پرسشنامه استاندارد از 212 نفر از حسابرسان در سال 1400 جمع‌آوری شده است. در این پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی و از نرم‌افزار SmartPLS برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن بود که سازه‌های تعهد استقلال و تعارض نقش، تأثیر منفی و معناداری بر سکوت حسابرسان داخلی دارند. افزون بر این، سازه‌های تعارض نقش و ابهام نقش دارای تأثیر منفی و معناداری بر تعهد استقلال هستند. همچنین سازه تعهد استقلال در رابطه علّی بین تعارض نقش و ابهام نقش با سکوت حسابرس داخلی نقش میانجی را ایفا می‌کند. نتایج این پژوهش بیانگر این است که توجه به کاهش ابهام نقش و تعارض نقش حسابرسان داخلی از سوی کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و هیأت مدیره شرکت‌ها می‌تواند منجر به افزایش کیفیت حسابرسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of role conflict and role ambiguity on the silence of internal auditors, considering the mediating variable of independence commitment

نویسندگان [English]

  • Fahime Ebrahimi 1
  • Mehdi Sarikhani 2
1 Assistant Professor of Accounting, Jahrom University, Jahrom, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the effect of role conflict and role ambiguity on the silence of internal auditors, considering the role of independence commitment as a mediating variable. The statistical population of this research consists of internal auditors who are members of the Iranian Internal Auditors Association working in the internal audit units of companies or independent auditors working in audit firms who have experience in the profession of internal audit or providing internal audit outsourcing services and the required data has been collected from 212 auditors in the year 2021 using the available sampling method through standard questionnaires. In this research, the structural equation modeling partial least squares method and SmartPLS has been used for data analysis. The results of the hypothesis test indicate that constructs of independence commitment and role conflict have a negative and significant effect on the silence of internal auditors. In addition, the constructs of role conflict and role ambiguity have a negative and significant effect on independence commitment. Also, the construct of independence commitment plays a mediating role in the causal relationship between role conflict and role ambiguity with the internal auditor’s silence. The results of this research indicate that attention to reducing the role ambiguity and role conflict of internal auditors by the internal audit standards development committee and the board of directors of companies can lead to an increase in audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal auditor silence
  • Independence commitment
  • Role conflict
  • Role ambiguity