رابطه عدم قطعیت با نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

10.22099/jaa.2023.46531.2297

چکیده

مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده‌ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسائل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال‌های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه‌ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می‌توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه‌‌گذاری را انتخاب می‌نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می‌توان به آسیب دیدن مسیر های تأمین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of Uncertainty with cash and inventory holdings

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karami 1
  • salman Beik Boshroueyh 2
  • Saeideh nazari 1
  • Milad Samavat 1
1 Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Accounting, Faculty of Management, Tehran university, Iran
چکیده [English]

The existence of a negative relationship between uncertainty and cash holding can be explained as Wright (2015) using two measures of short-term uncertainty and long-term uncertainty found that cash holding has a positive correlation with the company's long-term uncertainty. But there is a negative correlation with the short-term and long-term uncertainty of the market, probably managers in Iran do not consider the issues that cause uncertainty as long-term and keep less cash. Of course, it should be kept in mind that as Baum et al. (2008) and Chakraborty et al. (2017) believed, the source of uncertainty can also be decisive in this regard because it can affect the decision-making of managers in different industries in a different way. On the other hand, our results regarding the existence of an inverse relationship between uncertainty and inventory holding support the research of Zeng et al. (2020). In this regard, it can be argued that the uncertainty leads the companies to reduce the inventory, probably the uncertainty by tightening the financing conditions and increasing the information asymmetry in the financial markets lead the managers to reduce the inventory level. On the other hand, the results indicate that the managers in Iran convert the funds resulting from the decrease in the inventory into assets other than cash and vice versa. Now, the question can be, to which source the flow of these resources in Iran is likely to be allocated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash holding
  • inventory holding
  • World Uncertainty Index
  • dynamic panel