بررسی جنبه‌های گوناگون فرایند رشد شرکت در دوره‏های متفاوت تنوع بخشی محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترای حسابداری،دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی جنبه‌های گوناگون فرایند رشد شرکت (شامل رشد فروش، استخدام و دارایی‌ها) در دوره‏های متفاوت تنوع بخشی محصول (دوره‌های قبل، در طی و بعد از تنوع بخشی) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به صورت کلی، در پژوهش حاضر تنوع بخشی به صورت ایجاد نوآوری در نظر گرفته می‌شود. بدین منظور سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی برای بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطلاعات مالی شرکت‌های تولیدی، مربوط به دوره زمانی بین سال‌های 1382 تا 1394 به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که میان متغیرهای رشد دارایی‌ها، درآمد فروش و تعداد کارکنان شرکت و میزان تنوع پذیری محصولات در دوره تنوع پذیری محصول و دوره قبل از آن ارتباط معناداری وجود دارد (مطابق با نتایج پژوهش کوآد و گونتر، 2013). اما، این ارتباط در دوره پس از تنوع محصول در هیچ یک از متغیرها مشاهده نشد. درراستای نتیجه بدست آمده می‌توان بیان کرد که در زمان تنوع بخشی، شرکت جهت اجرای برنامه‌های رشد نیازمند سرمایه گذاری در دارایی‌ها است. افزون بر این، در زمان تنوع بخشی، شرکت‌ها شروع به ارائه محصولات جدید کرده و محدوده بزرگتری از بازارها را افزایش خواهند داد. که سبب افزایش سطح فروش به دلیل فروش محصولات جدید می‌شود. از سوی دیگر، درونی کردن کارکنان جدید نیازمند زمان و تلاش طولانی است. بنابراین، استخدام کارکنان جدید در زمان تنوع بخشی نمی‌تواند برای شرکت از لحاظ به موقع بودن مفید باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess different aspects of the company's growth in different periods of product diversification

نویسندگان [English]

  • Hosein Sajadi 1
  • Javad Nikkar 2
  • Saeed Hajizadeh 3
1 Professor of Accounting Department of Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2  Assistant Professor of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student in Accounting, Shahid Cahmran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

1) Introduction
The aim of this paper is to investigate different aspects of the company's growth (Includes sales growth, employment and assets) in different periods of of product diversification (Early courses, during and after diversity) in companies listed in TSE. In general, in this study, diversity is considered as an innovation.
2) Research Questions or hypothesis
H1: Employment growth have significant relation with product diversification in before, during and after of diversification.
H2: Revenue growth have significant relation with product diversification in before, during and after of diversification.
H3: Asset growth have significant relation with product diversification in before, during and after of diversification.
3) Methods
This study employs financial data of companies listed on Tehran Stock Exchange during 2003-2016 periods, and the fix effect panel data regression model was used to test hypotheses.
4) Results
According to theoretical considerations, it was expected that the relationship between the growth and diversity of the product in the previous period was a positive and positive variation during and after the diversification. In this regard, Statistical analysis of data shows that Employment growth, Revenue growth and Asset growth are positively associated with product diversification in before and during the diversification process, but this relation is not significant in after of diversification process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firms growths
  • product diversification
  • Employment growth
  • Revenue growth and Asset growth
 
منابع
الف. فارسی
افشار، مصطفی و زمانی، رامین (1393). تبیین ارتباط شاخص‌های ارزیابی عملکرد و رتبة عملکردی با رشد شرکت‌ها، پیشرفت‌های حسابداری، 66، 1-28.
افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی (1389). کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، چ1، تهران، انتشارات ترمه.
تهرانی، رضا؛ بابایی، محمدعلی و کریمی، کیانا (1387). تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 25، 21-40
حاجی‌ها، زهره و مقامی، فهیمه (1393). تأثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینة بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 57، 89-106.
عابدی، رحیم و زینال‌زاده، حامد (1394). مدل هماهنگی استراتژی مالی و چرخة عمر سازمان با عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 69، 85 - 116.
فخاری، حسین و طاطاری، سراج‌الدین.(1394) مطالعة رابطة متقابل جریان نقد آزاد، تنوع‌بخشی و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 15، 129-147.
مرادی، جواد و باقری موصلو، فاطمه (1394). تأثیر چرخة عمر بر رابطة رشد شرکت و سودآوری، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 24، 93- 108.
همتی، حسن و یوسفی‌راد، زهره (1392). ارتباط راهبرد تنوع‌بخشی و ارزش سطح نگهداشت وجه نقد با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامةمطالعاتتجربیحسابداریمالی، (3)11، 127-148.
ب. انگلیسی
Abedi, R., & Zeynalzadeh, H. (2016). The coordination model of financial strategy and organizational life cycle with financial performance. Journal of Accounting Advances, 7(2), 85-116. (in Persian)
Aflatoni, A., & Nikbakht, L. (2010). Application of econometrics in accounting research, financial management and economic sciences, Vol 1, Tehran, Termeh Publications. (in Persian)
Afshar, M., & Zamani Amugheen, R. (2013). Explaining the relationship indices of the performance evaluation and rank performance with the growth of the companies. Journal of Accounting Advances, 6(1), 1-28. (in Persian)
Coad, A., & Guenther C. (2013). Processes of firm growth and diversification: Theory and evidence. Science and Technology Policy Research, 96, 222-247.
Fakhari, H., & Tatari, S. (2015). Simultaneous relation among free cash flow, diversification and performance of firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Empirical Research in Accounting, 4(3), 129-147. (in Persian)
Grant, R. (1988). Diversity, diversification and profitability among British manufacturing companies. Academy of ManagementJournal, 31(4), 256-280
Hajiyeh, Z., & Maghami, F. (2014). The effect of corporate diversification strategy on the cost of debt in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Auditing Knowledge, 57, 89-106. (in Persian)
Hemati, H., & Yosefirad, Z. (2013). The relationship of diversification strategy and value of cash holding with abnormal returns in Tehran Stock Exchange listed companies. Empirical Studies in Financial Accounting, 9(33), 127-148. (in Persian)
Karthik, D., Rejie, G. & Singla, C. (2015). International diversification and firm performance: The contingent influence of product diversification. Research and Publications, 52, 248-273.
Keller, G. & Warrack, B. (2003). Statistics for Management and Economics. Pacific Grove, CA: Duxbury Press.
Laso, J., Margallo, M., Fullana, P. & Bala, A. (2017). When product diversification influences life cycle impact assessment, Science of the Total Environment, 67, 629–639.
Moradi, J., & Bagheri Mooselu, F. (2015). Life cycle impact on the relationship between firm growth and profitability: evidence from Tehran stock exchange. Journal of Financial Accounting Research, 7(2), 108-93. (in Persian)
Neffke F., & Henning M. (2013). Skill relatedness and firm diversification. Strategic Management Journal, 34, 297-316.
Obinne, U. G., Uchenna, A. W., Nonye, U. J. & Okelue, U. D. (2012). Impact of corporate diversification on the market value of firms: A study of deposit money banks Nigerian. European Journal of Business and Managemen, 8(4), 47-56.
Oyadijo, A. (2012). Effects of product-market diversification strategy on corporate financial performance and growth: An empirical study of some companies in Nigeria. American International Journal of Contemporary Research. 3(2), 199-210.
Palich, L. E., Cardinal, L. B. & Miller, C, C. (2000) Curvilinearity in the diversification performance linkage: An examination of over three decades of research, Strategic Management Journal, 21, 155-174.
Penrose, E. T. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press.
Su, X, & Lio, H. (2016). The Effects of Product Diversification on R&D Intensity in emerging economies: The mediate role of slack Resources, Asia-Pacific Management and Engineering Conference.
Thehrani, R., & Karimi, K. (2008). The effect of diversification strategy on the financial performance of the manufacturing companies of tehran securities bourse. Financial Research Journal, 10(25), 21-40. (in Persian)
Tong, Z. (2008). Firm diversification and the value of corporate cash holdings. Management Science, 83, 312-330.
Wang, D. (2012). Do diversified and focused firms have different growth options? Evidence from total asset growth. Retrieved from http:// ssrn.com/abstract= 2311584.
Ziga, P., Jeraj, G., Todorovic, I. & Maric, M. (2017). Do entrepreneur’s creative abilities influence company’s growth? Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 49, 25-37.