بررسی رابطه بین سه گانه تاریک شخصیت و تصمیم گیری فرصت طلبانه مدیران مالی در حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه حکیم جرجانی، گرگان

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

چکیده

صفات سه گانه تاریک شخصیت، فرمول بندی جدیدی از شخصیت ناسازگارانه، که از صفات خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی تشکیل شده است. هدف این پژوهش، تحلیلی از نفوذ سه گانه تاریک شخصیت در روند تصمیم گیری فرصت طلبانه مدیران مالی در حسابداری می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی، کاربردی و از نوع توصیفی، همبستگی می باشد. نمونه آماری، شامل 117 نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 می باشند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل همبستگی برای تعیین ارتباط بین سه گانه تاریک شخصیت و تصمیم گیری فرصت طلبانه و از تجزیه تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین اختلاف گروه ها و از آزمون تعقیبی بونفرونی و از آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین گروه ها و رسم نمودار استفاده گردید. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که بین سه گانه تاریک شخصیت و تصمیم گیری فرصت طلبانه مدیران مالی در حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین اختلاف معنی داری بین سطوح (پایین، متوسط و بالا) سه گانه تاریک شخصیت در تصمیم گیری فرصت طلبانه در حسابداری وجود دارد. که نشان می دهد در سطح بالایی از سه گانه تاریک شخصیت، احتمال تصمیم گیری فرصت طلبانه مدیران در حسابداری بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Dark Triad of Personality and Opportunistic Decision making of Financial managers in Accounting

نویسندگان [English]

  • Farshid Eimer 1
  • Mansoor Garkaz 2
1 Accounting Department, Hakim Jorjani Higher Education Institution, Gorgan, Iran.
2 Accounting Department, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

  Introduction
Among the most disadvantaged and annoying social traits introduced by researchers in the psychology literature, three characteristics correlated have attracted the most empirical attention: Machiavellianism, Psychopathy and Narcissism, which led to the introduction of a new personality profile called dark triad of personality. The characters that make up the dark triad traits have some features in common. They show differential correlates but share a malicious social character with behavioral tendencies toward self-esteem, emotional coldness, duality and aggression.
 
Hypotheses
This research is an analysis of the influence of the dark triad personality traits in the process of opportunistic decision making in accounting. Optional behavior occurs when managers decide by choosing ways to maximize your wealth against other shareholders.
 
Methods
The present research is a semi-experimental, applied and descriptive-correlative research. The statistical population of this study consists of 117 financial managers of companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2017 year. The data-gathering tool was a questionnaire.  Statistical methods of correlation analysis were used to analyze the date  in order to determine the relationship between the dark triad of personality and opportunistic decision making, as well as one-way variance analysis to determine the difference between groups and Bonferroni post hoc test in order to compare the mean of the groups and Tukey post hoc test was used to plot the chart.
 
Results
The results of this research show there is a significant correlation between the dark triad elements of the personality. There is also a significant difference between levels (low, moderate and high) of the dark triad personality in opportunistic decision making in accounting. On the other hand, there is a meaningful relationship between the high level of the dark triad personality and opportunistic decision making in accounting.
 
Discussion and Conclusion
At the high level of the dark triad personality, the probability of decision-making by managers in accounting will increase further.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissism
  • Machiavellianism
  • Psychopathy
  • Dark triad personality
  • Opportunistic decision making in accounting
 
منابع
الف) فارسی
احمدی، ابراهیم (1392). رابطة خلاقیت و ناراست‌گویی با میانجیگری توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی: بررسی جنبة منفی خلاقیت، فصلنامةروانشناسیکاربردی، 7، 4(28)، 105-127.
اعتمادی، حسین و دیانتی دیلمی، زهرا (1388). تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها، فصلنامةاخلاقدرعلوموفناوری، 4(1 و 2)، 11-22.
امیری، سهراب و یعقوبی، ابوالقاسم (1395). ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سه‌گانة تاریک شخصیت»، پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6 (1)، 97-77.
امیری، سهراب؛ سپهریان آذر، فیروزه و قاسمی نواب، امیر (1396). بررسی بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی و نظم‌جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه‌گانة تاریک، مطالعاتروان‌شناختی، 13 (2)، 25-43.
بادبره، سونیا و زینالی، علی (1395). رابطة تجربه‌های سوء رفتار دورة کودکی با صفات سه‌گانة تاریک شخصیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال 1394، مجلةعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک، 19(5)، 1-11.
بهرامی، احمد و دستگیر، محسن (1394). شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر گردش دارایی‌ها و حاشیة سود، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(17)، 59-77.
خضری، ستاره و معنوی پور، داود (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة شخصیت هگزاکو در میان دانش آموزان، شفایخاتم، 4(4)، 50-60.
خواجوی، شکرالله؛ دهقانی سعدی، علی‌اصغر و گرامی شیرازی، فرزاد (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی، مجلةپیشرفت‌هایحسابداری، 8(2)، 123-149.
دیانتی دیلمی، زهرا و رضاپور پرورش، رؤیا (1393). رابطة بین اخلاق شرکتی، مسئولیت اجتماعی و ماکیاولیسم با فرار مالیاتی، فصلنامةاخلاقدرعلوموفنّاوری، 9(4)، 1-12.
رضابیگی، مریم (1392). نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی‌های جامعه‌ستیزی، تعلیموتربیتاستثنایی، 114، 58-67.
رهنمای رودپشتی، فریدون و احمدی لویه، افشین (1395). نقش حسابداری مدیریت در پیش‌گیری از پرولتاریایی شدن حرفة حسابداری (قهرمانان مدرنیسم حرفة حسابداری)، فصلنامةعلمیپژوهشیحسابداریمدیریت، 9(3)، 1-9.
سپاسی، سحر و حسنی، حسن (1395)، رابطة باورهای دینی مدیران با رفتار مدیریت سود، دوفصلنامةحسابداریارزشیورفتاری، 1(2)، 17-40.
سرلک، نرگس (1387). اخلاق حسابداری، فصلنامةاخلاقدرعلوموفنّاوری، 1(2و3) 71-82.
سلیمانیان، بهنام؛ الوداری، حسن و احمدی، سید علی‌اکبر (1392)، اثرخودشیفتگیمدیرانبرتضادوتعارضسازمانی (موردمطالعه:مدیراناداراتشهربجنورد)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب.
شیری، اردشیر؛ خلدشریفی، صبریه؛ دهقانی سلطانی، مهدی و یاسینی، علی (1394). بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی‌گری مدیران در سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه، فصلنامةمدیریتسازمان‌هایدولتی، 3(11)، 107-128.
فرقاندوست حقیقی، کامبیز؛ بنی‌مهد، بهمن و ولی‌لر، حیدر (1393).  بررسی تطبیقی ماکیاولیسم میان حسابداران، حسابرسان، پزشکان و مهندسان، پژوهش‌هایحسابداریمالیوحسابرسی، 6(33)، 41-53.
کردستانی، غلامرضا و تالی، رشید (1395). شناسایی رویکردهای کارا و فرصت‌طلبانة مدیریت سود در سطوح کیفیت سود، بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 21(3)، 293-312.
مرادی، جواد؛ رستمی، راحله و زارع، رضا (1393). شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تأثیر آن‌ها بر عملکرد مالی شرکت، مجلةپیشرفت‌هایحسابداری، 6(1)، 141-173.
مهدوی، غلامحسین و رضالوئی، عباس (1395). بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان و کاهش سود و کاربرد نظریة چشم‌انداز برای تشریح انگیزه‌های آن، مجلةپیشرفتهایحسابداری،‌8(2)، 191-223
نمازی، محمد؛ رجب‌دری، حسین و روستا میمندی، اعظم (1396). بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداران در ایران، مجلةپیشرفت‌هایحسابداری، 9(1)، 193-226.
یوسفی، رحیم و پیری، فائزه (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة دوجین کثیف، مجلةروان‌پزشکیوروانشناسیبالینیایران، 22(1)، 67-76.
یعقوب نژاد، احمد؛ بنی مهد، بهمن و شکری، اعظم (1391). ارائة الگو برای اندازه‌گیری مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامةعلمیپژوهشیحسابداریمدیریت، 5(12)، 1-6.
 
ب) انگلیسی
Ahmadi, I. (2013). The relationship between creativity and misrepresentation through mediation the ability to justify unethical behavior: A study of the negative aspects of creativity, Journal of Applied Psychology, 7, 4 (28), 105-127. (In Persian)
Amernic, J. H. & Craig, R. J. (2010). Accounting as a facilitator of extreme narcissism. Journal of Business Ethics, 96(1), 79–93.
Amiri, S., Sepehrian Azar, F., & Ghasemi Navab, A. (2017). Invastigate psychological well-being, happiness and emotion regulation in dark triad personality tendencies. Journal of Psychological Studies, 13(2), 25-42. (In Persian)
Amiri, S., & Yaghoubi, A. (2016). Evaluation of psychometric characteristics of the dark triangle of personality scale”, Clinical Psychology Research and Counseling, 6(1), 97-77. (In Persian)
Babiak, P., Neumann, C. & Hare R. D. (2010). Corporate psychopathy: Talking the walk. Behavioral Sciences and the Law, 28(2), 174-193.
Badbareh, S., & Zeinali, A. (2016). The relationship between childhood abuse experiences and the dark triangular characteristics of students of Islamic azad university, urmia branch in 2015, Journal of Arak University of Medical Sciences, 19(5), 1-11. (In Persian)
Bahrami, A., & Dastgir, M. (2015). Recognition of earnings management using changes in asset turnover and profit margin. Empirical Research in Accounting, 5(1), 59-77. (In Persian)
Bailey, C. D. (2017). Psychopathy and accounting students’ attitudes towards unethical professional practices. Journal of Accounting Education, 41, 15-32.
Boddy, C. R. (2005). The implications of corporate psychopaths for business and society: An initial examination and a call to arms. Australasian Journal of Business and Behavioral. 1(2), 30-40.
Boddy, C. R. (2006). The dark side of management decisions: Organizational psychopaths. Management Decision, 44(10), 1461-1475.
Campbell, W. K., Bush, C. P., Brunell, A. B., & Shelton, J. (2005). Understanding the social costs of narcissism: The case of the tragedy of the commons. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(10), 1358–1368.
D’Souza, M. F. & Lima, G. A. (2015). The dark side of power: The dark triad in opportunistic decision-making. Advances in Scientific and Applied Accounting, 8)2), 135-156.
Detert, J. R., Treviño, L. K., & Sweitzer, V. L. (2008). Moral disengagement in ethical decision-making: A study of antecedents and outcomes. Journal of Applied Psychology, 93(2), 374–391.
Dianti Deilami, Z., & Rezapour Parvaresh, R. (2015). Relation between corporate ethics, social responsibility, Machiavellianism and tax avoidance. Ethics in science and Technology, 9(4), 1-12. (In Persian)
Duchon, D., & Drake, B. (2009). Organizational narcissism and virtuous behavior. Journal of Business Ethics, 85(3), 301–308.
Etemadi, H., & Dianti Dailami, Z. (2009). The impact of financial managers 'ethical perspectives on the quality of companies' financial statements, Journal of Ethics in Science and Technology, 4(1 and 2), 11-22. (In Persian)
Gunnthorsdottir, A., McCabe, K., & Smith, V. (2002). Using a Machiavellianism instrument to predict trustworthiness in a bargaining game. Journal of Economic Psychology, 23, 49–66.
Ham. C., Lang, M., Seybert, N., & Wang. S. (2017). CFO narcissism and financial reporting quality. Journal of Accounting Research, 55(5), 1089–1135.
Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2008). Psychopathy as a clinical and empirical construct. Annual Review of Clinical Psychology, 4, 217–246.
Hezri S, & Manavipour D. (2016). Psychometric properties of hexaco personality inventory among students. Shefaye Khatam, 4(4), 50-60. (In Persian)
Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2005). What we know about leadership. Review of GeneralPsychology, 9, 169–180.
Johnson, E. N., Kuhn, J. R., Apostolou, B. A., & Hassell, J. M. (2013). Auditor perceptions of client narcissism as a fraud attitude risk factor. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(1), 203–219.
Jonason P. K. & Webster G. D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the dark triad. Psychol Assess, 22, 420-432.
Jones, D. N. (2014). Risk in the face of retribution: Psychopathic individuals persist in financial misbehavior among the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 67, 109–113.
Judge, T. A., Piccolo, R. F. & Kosalka, T. (2009). The bright and dark side of leader traits: a review and theoretical extension of the leader trait paradigm. The Leadership Quarterly, 20(6), 855-875.
Khajavi, S., Dehghani Sa'di, A., & Gerami Shirazi, F. (2017). CEO narcissism impacts on earnings management and financial performance. Journal of Accounting Advances, 8(2), 123-149. (In Persian)
Kidwell, L., Johnson, E., Lowe, D. J., & Reckers, P. M. J. (2016). The association between follower personal characteristics and intended compliance with leader directives to commit financial statement fraud. Working paper, Mid-year Meeting, Accounting, Behavior, and Organizations Section of the American Accounting Association, At Philadelphia, PA
Kordestani, G., & Tatli, R. (2014). Identification the efficient and opportunistic earnings management approaches in the earnings quality levels. Accounting and Auditing Review, 21(3), 293-312. (In Persian)
Mahdavi, G., & Rezalouei, A. (2017). An investigation of earnings management to avoid losses and earnings decreases and the implementation of Prospects Theory to explain its motives. Journal of Accounting Advances, 8(2), 191-223. (In Persian)
Mathieu, C., Neumann, C., Hare, R. D. & Babiak, P. (2014). A dark side of leadership: Corporate psychopathy and its influence on employee well-being and job satisfaction. Personality and Individual Differences, 59, 83–88.
Miller. J. D., Hyatt. C. S., Maples. J. L., Carter. N. T. & Lynam. D. R. (2016). Psychopathy and Machiavellianism: A distinction without a difference? Journal of Personality, 85(4), 439–453.
Moradi, J., Rostami, R., & Zare, R. (2014). Recognizing risk factors affecting fraud probability in financial reporting from auditors' viewpoint and its impact on firms' performance. Journal of Accounting Advances, 6(1), 141-173. (In Persian)
Murphy, P. R. (2012). Attitude, Machiavellianism and the rationalization of misreporting. Accounting, Organizations and Society, 37(4), 242–259.
Namazi, M., Rajabdoory, H., & Roostameymandi, A. (2017). Investigation of the frequency and content analysis of the articles relating to accounting professional ethics in Iran. Journal of Accounting Advances, 9(1), 192-226. (In Persian)
Olsen, K. J., Young, S. M. & Dworkis, K. (2013). CEO Narcissism and accounting: A picture of profits. Journal of Management Accounting Research, 26(2), 243-267.
Paulhus, D. L. & Williams, K. (2002).The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, 36, 556-563.
Rahnamay Roodposhti, F., & Homayooni Rad, R. (2016). Investigation and conceptualize the recent convergence between management accounting and financial accounting. Management Accounting, 9(30), 97-113. (In Persian)
Rezabigi, M. (2013). A look at conflict disobedience disorder, behavioral disorders and sociophysical characteristics, Exceptional Education, 114, 58-67. (In Persian)
Rijsenbilt, A., & Commandeur, H. (2013). Narcissus enters the courtroom: CEO narcissism and fraud. Journal of Business Ethics, 117(2), 413-429.
Sarlak, N. (2008). Accounting ethics, Journal of Ethics in Science and Technology, 1(2 and 3), 71-82. (In Persian)
Schweitzer, M. E., & Hsee, C. K. (2002). Stretching the truth: Elastic justification and motivated communication of uncertain information. The Journal of Risk and Uncertainty, 25, 185–201.
Sepasi S, & Hassani H. (2017). Relationship managers’ religiosity with earnings management behavior. Iranian Journal of Value and Behavioral Accountings Achievements, 1(2), 17-40. (In Persian)
Shalvi, S., Dana, J., Handgraaf, M. J. J., & De Dreu, C. K. W. (2011). Justified ethicality: Observing desired counterfactuals modifies ethical perceptions and behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 181– 190.
Shiri, A., Khold Sharafi, S., Dehghani, M., & Yasini, A. (2015). Examining the relationship between managers' narcissism and hypocrisy behaviors with the moderator role of managers' Machiavellian behavior in governmental organizations of Kermanshah City. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 3(3), 107-128. (In Persian)
Smith, S. F. & Lilienfeld, S. O. (2013) Psychopathy in the workplace: The knowns and unknowns. Aggression and Violent Behavior, 18, 204–218.
Soleimani, B. Al-Awdari, H. & Ahmadi, S. A. A. (2013). The effect of managers' narcissism on organizational conflict and conflict (read: Managers of Bojnourd city offices), M.Sc. Thesis, Payame Noor University, West Tehran Center. (In Persian)
True Forgiver, K., Bani Mahd, B., & Waliler, H. (2014). Comparative study of Machiavellianism among accountants, auditors, physicians and engineers, Financial Accounting and Auditing Research, 6(33), 41-53. (In Persian)
Yaqubnejad, A., Bani Mahd, B., & Shokri, A. (2012). Presentation of a model for measuring earnings management in Tehran listed firms. Management Accounting, 5(12), 1-16. (In Persian)
Yousefi, R., & Piri, F. (2016). Psychometric properties of Persian version of dirty dozen scale. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 22(1), 67-76. (In Persian)