بررسی مقایسه ای تاثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکترای حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از آنجا که تمرکز صنعت، بر ابعاد مختلف مالی و عملیاتی شرکت اثرگذار است، در این مقاله تاثیر آن بر شاخص‏های مالی منتخب شامل پایداری سود، بازده سهام، رشد شرکت و نسبت سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1390-1394) بررسی گردید. معیار سنجش تمرکز صنعت(متغیر مستقل)، شاخص هرفیندال است که بر اساس هر سه عامل فروش، جمع دارایی ها و حقوق صاحبان سهام به صورت ترکیبی محاسبه گردید. بر اساس این شاخص، مشاهدات از لحاظ میزان تمرکز صنعت، در پنج گروه دسته بندی گردیدند. نتایج نشان ‏داد تمرکز صنعت در بالاترین سطح بر پایداری سود تاثیر منفی دارد و در پایین ترین سطح، اثر تمرکز صنعت بر بازده سهام منفی و در سایر سطوح بی معنا است. تاثیر منفی و رو به کاهش تمرکز صنعت بر رشد شرکت در تمامی سطوح تمرکز صنعت مشاهده گردید. سطوح متوسط به بالای تمرکز صنعت دارای ارتباط مثبت معنادار اما ضعیفی با سودآوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of different levels of industry concentration on financial indicators

نویسندگان [English]

  • Behzad Kardan 1
  • Mehdi Moradi 2
  • Bahareh Haghighitalab 3
چکیده [English]

Introduction
Industry concentration affects firms' various financial and operational aspects. This study aims at examining its effect on selected financial indexes including earning persistence, stock return, firm growth, and rate of profitability in Tehran stock exchange listed companies from 2012-2016. To measure industry concentration (as independent variable), Herfindahl index based on three factors, sales, assets and equity, was used. Based on this index, observations were classified in 5 groups in accordance with their combined scores. Results showed that industry concentration in its maximum level has a negative effect on earning persistence, while in its minimum level this effect is negative on stock return, and nonsense on other levels. Although a negative decreasing effect of industry concentration was documented on firm growth in all 5 levels, its weak positive significant effect on profitability was also recognized in higher than average levels of industry concentration.
 
Hypotheses
The aim of the study is to examine the effect of industry concentration on selected financial indicators. Thus, research hypotheses were developed as follows:
H1: There is a significant relationship between industry concentration and earning persistence in Tehran Stock Exchange listed companies.
H2: There is a significant relationship between industry concentration and stock return in Tehran Stock Exchange listed companies.
H3: There is a significant relationship between industry concentration and firm growth in Tehran Stock Exchange listed companies.
H4: There is a significant relationship between industry concentration and rate of profitability in Tehran Stock Exchange listed companies.
 
Methods
The data required for the research were gathered through existing data of Tehran Stock Exchange listed companies' financial statements. After adjusting the statistical population for the defined limitations according to research aims, 212 companies in 5 years, (1060 observation) remained in 11 industries. Firstly, to measure the research independent variable (industry concentration), Herfindahl index was used in three independent times based on firms’ sales, total assets and equity, and each time according to a comparison of each firm with the industry average index, a score of 1 to 5 was allocated to the observation. “5” stands for maximum concentration and “1” for minimum concentration. Then the average of obtained scores was used to ultimately define the state of each firm’s industry concentration level. Then 4 independent models were used according to the literature to test the study hypothesis.
 
Results
The first hypothesis was supported suggesting that there is a significant level between industry concentration and earning persistence, increasing industry concentration, up to the 3rd level increasing the earning persistence (EP), but upper levels will cause EP to decrease.
The second hypothesis was also supported by the data. In first and second levels of industry concentration, a negative significant relation was confirmed, where increasing the industry concentration leads to decreasing of its effect on stock return.
Research data support the third hypothesis. In all 5 levels, industry concentration has a significant effect on firm growth and its negative decrease in upper levels gradually.
The fourth hypothesis was not supported. No significant effect was observed between industry concentration and profitability in three top levels.
 
Discussion and Conclusion
Different decisions about different investment options encourage rational investors to evaluate the company's various financial indicators. Since the product market competition can be effective in manager’s financial and operational decisions, it affects the financial indicators. Therefore, it is important to understand how product market competition has an effect on financial indicators. The present study investigated the combined criteria of industry concentration on 4 financial indexes; including earning persistence, stock return, firm growth and profitability. Research hypotheses were test in 5 level of industry concentration. Results showed that proper interpretation and comparison of financial indicators by investors due to the competition in the industry is important. For example, the present study showed that an increase in industry concentration from Q1 level to Q3 will increase its positive effect on earnings persistence, but in its highest level, industry concentration (Q4 & Q5), has a negative effect on earnings persistence. In lower levels of industry concentration, its negative effect on stock return was documented. While its effect is negative and decreasing on firm growth, it has a positive effect on profitability in three top levels (Q3 to Q5). Thus, in interpreting the studied financial indexes, the state of competition in the industry is important. Therefore, none of the mentioned indicators should to be considered alone, without considering the level of industry concentration (competition).
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry concentration
  • Earnings persistence
  • Stock return
  • Profitability ratio
منابع
الف. فارسی
اعطایی‌زاده، رضا و دارابی، رؤیا (1394). رابطة بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 3(1)، 21-50.
افشار، مصطفی و زمانی عموقین، رامین (1393). تبیین ارتباط شاخص‌های ارزیابی عملکرد و رتبة عملکردی با رشد شرکت‌ها، پیشرفت‌های حسابداری، 6(1)، 1-28.
بولو، قاسم و طالبی، میثم (1389). معیارها و مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود، ماهنامة اقتصادی، مالی بورس، 2، 92-10.
ثقفی، علی و کردستانی، غلامرضا (1383). بررسی و تبیین رابطة بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 11(37)، 51-73.
دستگیر، محسن و رستگار، مجید (1390). بررسی رابطة بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازة اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی، پژوهش‌هایحسابداریمالی، 3(7)، 1-20.
سجادی، سید حسین؛ دستگیر، محسن؛ فرازمند، حسن و محمودی، حمید (1386). عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة تحقیقات اقتصادی، 42(3)، 49-73.
شهنازی، روح‌الله و ذبیحی دان، محمدسعید (1392). شناسایی ارتباطات عناصر بازار در صنایع کارخانه‌ای ایران، فصلنامة تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 3(12)، 153-174.
شهیکی تاش، محمد‌نبی؛ خدادادکاشی، فرهاد و نوروزی، علی (1393). بررسی ارتباط ضریب سودآوری، درجة تمرکز و صرفه‌های مقیاس در صنایع کارخانه‌ای ایران، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19(59)، 39-71.
صدرایی جواهری، احمد و پورنعمتی، سعیده (1390). بررسی رابطة میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‌ای ایران، فصلنامة تحقیقات اقتصادی، 46(4)، 65- 83.
عباس‌زاده، محمدرضا و عارفی‌اصل، سولماز (1394). مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه‌بندی معیارهای سنجش آن، فصلنامة پژوهش حسابداری، 5(1)، 93-110.
عر‌ب‌ مازار یزدی، محمد و کرانی، کامبیز (1390). بررسی رابطة بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 18(64)، 113 - 128.
فلاحی، فیروز و دهقانی، علی (1389). ارزیابی تأثیر درجة تمرکز و هزینه‌های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران، فصلنامة پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، 1(1)، 9- 30.
کردستانی، غلامرضا و مجدی، ضیاءالدین (1386). بررسی رابطة بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینة سرمایه سهام عادی، بررسی‌های حسابداریوحسابرسی، 14(48)، 85- 104.
کرمی، غلامرضا و افتخاری، وحید (1392). بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(93)،74 - 112.
کریمی، فرزاد و صادقی، محسن (1389). محاسبة کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطة آن با پایداری سود در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌هایحسابداریمالی، 2(1)، 113 - 124.
مشکی میاوقی، مهدی و دلیریان، اکبر (1394). بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامةپژوهشنامةبازرگانی، 76، 1-27.
ملانظری، مهناز؛ نوری فرد، یدالله و قشقایی عبدی، شقایق (1391). اثرات متفاوت اندازة شرکت و نوع صنعت بر سودآوری، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 4(16)،
157-183.
ملکان، جاوید (1390). بررسی اثرات نسبت تمرکز و صرفه‌های ناشی از مقیاس بر سودآوری در بخش صنعت ایران، فصلنامة روند پژوهش‌های اقتصاد، 19(58)، 99-125.
نقی‌زاده، علیرضا (1394). نقش شاخص‌های کلیدی عملکرد در تصمیم‌گیری مدیران، ارائه‌شده در انجمن مدیریت سبز ایران.
نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا (1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام، دانش حســابداریمــالی، 2(3)، 9-27.
نمازی، محمد؛ رضایی، غلامرضا و ممتازیان، علیرضا (1393). رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری، پیشرفت‌هایحسابداری، 6(2)، 131-166.
نوروش، ایرج؛ ناظمی، امین و حیدری، مهدی (1385). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی، بررسی‌های حسابداریوحسابرسی 13(43)، 135-160.
نوری بروجردی، پیمان؛ جلیلی، محمد و مردانی، فاطمه (1389). بررسی تأثیر تمرکز و سایر عوامل در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک‌های دولتی، پژوهش‌های پولی و بانکی، 2 (5)، 175- 202.
 
ب. انگلیسی
Abbaszadeh, M., & Arefiasl, S. (2015). A review of the concept of earnings quality and classification criteria for measuring it. Journal of Accounting Research, 5(2), 93-110. (In Persian)
Aflatoni, A. (2015). Statical analysis in financial management and accounting. 2nd Edition, Terme Publisher. (In Persian)
Afshar, M., & Zamani Amugheen, R. (2013). Explaining the relationship indices of the performance evaluation and rank performance with the growth of the companies. Journal of Accounting Advances, 6(1), 1-28. (In Persian)
Aghion, P., Fally, T. & Scarpetta, S. (2007). Credit constraints as a barrier to the entry and post-entry growth of firms. Economic Policy, 22(52), 731-799.
Ataeizadeh, R., & Darabi, R. (2015). The Relationship between various measures of the company's growth and the ratio of changes in retained earnings of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 3(1), 21-50. (In Persian)
Ayers, B. & Freeman, R. N. (1997). Market assessment of industry and firm earnings information. Journal of Accounting and Economics, 24 (2), 205-218.
Baginski, S. P., Lorek, K. S., Willinger, G. L. & Branson, B. C. (1999). The relationship between economic characteristics and alternative annual earnings persistence measure. The Accounting Review, 74(1), 105-120.
Bain, J. S. (1956). Barriers to New Competition. Cambridge: Harvard University Press.
Ball, R. (1978). Anomalies in relationships between securities' yields and yield-surrogates. Journal of Financial Economics, 6(2-3), 103-126.
Banz, R. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.
Barber, B., & Lyon, J. (1997). Firm size, book-to-market ratio, and security returns: A holdout sample of financial firms. The Journal of Finance, 52(2), 875-883.
Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. Journal of Finance, 32 (3), 663-682.
Basu, S. (1983). The relationship between earnings yield, market value and returns for NYSE common stocks: Further evidence. Journal of Financial Economics, 12(1), 129–156.
 Bhandari, L. (1988). Debt/equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence. The Journal of Finance, 43(2), 507–528.
Boloo, Gh., & Talebi, M. (2010). Criteria and models for measuring the quality of profit. Economic and Financial Stock Exchange, 2, 92-10. (In Persian)
Brozen, Y. (1971a). Bain’s concentration and rates of return revisited. Journal of Law and Economics, 14(2), 351-369.
Brozen, Y. (1971b). The persistence of high rates in high stable concentration industries. Journal of Law and Economics, 14(2), 501-512.
Chang, S. & Singh, H. (2000). Corporate and industry unit effects on business unit competitive position. Strategic Management Journal, 21(7), 739-752.
Chang, X., & Dasgupta, S. (2009). Target behavior and financing: How conclusive is the evidence? Journal of Finance, 64(4), 1767-1796.
Chen, S., Ho, K. W., & Ik, K. H. (2005). The wealth effect of new product introductions on industry rivals. Journal of Business, 78 (3), 969-996.
Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H. (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting and Finance, 53(1), 137-162.
Dalton. J. A., & Penn. D. W. (1976). The concentration-profitability relationshp: Is there a critical concentration ratio? The Journal of Industrial Economics, 25(2), 133-142.
Dan, M., Li-yan, H. & Dong-hui, L. (2007). Industry Concentration and Stock Returns in China A-Share Market. 14th International Conference on Management Science & Engineering.
Dastgir, M., & Rastegar, M. (2011). The association between stock return, earnings quality and magnitude of accruals with Accruals Quality. Journal of Financial Accounting Research, 3(1), 1-20. (In Persian)
Dechow, P., Ge, W. & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 344-401.
Demsetz, H. (1973). Industry structure, market rivalry and public policy. Journal of Law and Economics, 16(1), 1-9.
Faff, R. (2001). An examination of the Fama and French three-factor model using commercially available factors. Australian Journal of Management, 26(1), 1-17.
Faff, R. (2004). A simple test of the Fama and French model using daily data: Australian evidence. Applied Financial Economics, 14(2), 83–92.
Fallahi, F., & Dehghani, A. (2010). Concentration, advertising and profitability in Iranian industries: a dynamic panel data approach. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(1), 30-9. (In Persian)
Fama, E., & French, K. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427–465.
Fama, E., & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.
Fama, E., & French, K. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51(1), 55–84.
Foster, G. (1981). Intra-industry information transfers associated with earnings releases. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 201-232.
Francis, J., Nanda, D. J., & Olsson, P. )2008(. Voluntary disclosure, earnings quality and cost of capital. Journal of Accounting Research, 46(1), 53-99.
Freeman, R. & Tse, S. (1992). An earnings prediction approach to examining intercompany information transfers. Journal of Accounting and Economics, 15(4), 509-523.
Gallagher, D. R., Ignatieva, K. & McCulloch, J. (2015). Industry concentration, excess returns and innovation in Australia. Accounting and Finance, 55(2), 443-466.
Ganapati, S. (2017). Oligopolies, Prices, and Quantities: Has Industry Concentration Increased Price and Restricted Output? Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3030966
Gaspar, J. M. & Massa, M. (2006). Idiosyncratic volatility and product market competition. Journal of Business, 79 (6), 3125-3152.
Gaunt, C., (2004). Size and book-to-market effects and the Fama and French three-factor asset pricing model: Evidence from the Australian stock market. Accounting andFinance, 44(1), 1-26.
Grullon, G., Larkin, Y., & Michaely, R. (2017). Are U.S. Industries Becoming more Concentrated? Available at SSRN: http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.2612047
Halliwell, J., J. Heaney, & J. Sawicki, (1999). Size and book to market effects in Australian share markets: A time series analysis. Accounting Research Journal, 12(2):122–137.
Haw, I. M., Hu, B., Lee, J. J., & Wu, W. (2016). The impact of industry concentration on the market’s ability to anticipate future earnings: International evidence. International Journal of Accounting & Information Management, 24 (4), 443-475.
Head, K. & Spencer, B. J. (2017). Oligopoly in International Trade: Rise, Fall and Resurgence. Technical Report, National Bureau of Economic Research. Working Paper.
Hottman, C. J., Stephen, J. R., & Weinstein, D. E. (2016). Quantifying the sources of firm heterogeneity. The Quarterly Journal of Economics, 131 (3), 1291–1364.
Hou, K., & Robinson, D. (2006). Industry concentration and average stock returns. Journal of Finance, 61(4), 1927–1956.
Ignatieva, K., & Gallagher, D. (2010). Concentration and stock returns: Australian evidence. International Conference on Econmics, Business & Management IPEDR, 2, 452-474.
Irvine, P. J. & Pontiff, J. (2009). Idiosyncratic return volatility, cash flows, and product market competition. Review of Financial Studies, 22 (3), 1149-1177.
Karami, G., & Eftekhari, V. (2014). Review of earnings quality over the business cycle. Accounting and Auditing Review, 20(4), 93-112. (In Persian)
Karimi, F., & Sadeghi, M. (2010). Earning quality based on corporate investment decisions within the companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 2(1), 113-124. (In Persian)
Keim, D. (1988). Stock market regularities: A synthesis of the evidence and explanations. In Stock Market Anomalies. E. Dimson (ed.). Cambridge: CUP, 16–39.
Kurdistani, GH., & Majdi, Z. (2007). Investigating the relationship between qualitative characteristics of profit and cost of ordinary stock capital, Accounting and Auditing Reviews, 14(48), 85-104. (In Persian)
Lev, B. (1983). Some economic determinants of time-series properties of earnings. Journal of Accounting and Economics, 5(1), 31-48.
Litzenberger, R., & Ramaswamy, K. (1979). The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: theory & empirical evidence. Journal of Financial Economics, 7(2), 163-195.
Malekan, J. (1390). Investigating the effects of concentration ratio and savings on scale on profitability in Iran’s industrial Sector, Quarterly Journal of Economic Research Process, 19(58), 25-199. (In Persian)
Massa, M., Rehman, Z. & Vermaelen, T. (2007). Mimicking repurchases. Journal of Financial Economics, 84 (3), 624-666.
Mazaar Yazdi, M., & Korani, K. (2011). The Investigation Relation between Revenue Growth Sustained earnings with, Earnings response coefficients. Accounting and Auditing Review, 18(64), 113-128. (In Persian)
Melicher, R. W., Rush D. F., & Winn, D. N. (1976) Industry concentration, financial structure and profitability. Financial Management, 5(3), 48-53.
Meshki, M., & Daliriyan, A. (2015). Product market power, industry structure and corporate earnings management. Iranian Journal of Trade Studies, 19(76), 1-28. (In Persian)
Molanzari, M., Nouri Fard, Y., & Qashqaei Abdi, Sh. (2012). The different effects of company and industry on profitability, Financial and Auditing Accounting Research, 4(16), 157-183. (In Persian)
Mongey, S. (2017). Market structure and monetary non-neutrality. Technical Report. Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Naghizadeh, Alireza (1394). The role of key performance indicators in decision making of managers, presented in the Iranian Green Management Association. (In Persian)
Namazi, M., & Ebrahimi, Sh. (2012). Investigating the relationship between product market’s competitive structure and stock return of the listed companies on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 2(3), 9-27. (In Persian)
Namazi, M., Rezaei, G., & Momtazian, A. (2015). Product market competition and accounting information quality. Journal of Accounting Advances, 6(2), 131-166. (In Persian)
Nawar, H. (2010). Industry concentration and the cross-section of stock returns: Evidence from the UK. Journal of Business Economics and Management, 16(4), 769-785.
Neokosmidi, Z.V. (2005). Advertising, market share, and profitability in the Greek consumer industry. Journal of Business& Economics Research, 3(9), 69-76.
Noroush, I., Nazemi, A., & Heidari, M. (2006). The quality of accruals and profits with emphasis on the role of error in estimating accruals, Accounting and Auditing Reviews, 13(43), 135-160. (In Persian)
Nouri Boroujerdi, P., Jalili, M., & Mardani, F. (2010). Investigating the effect of concentration and other factors in the banking industry on the profitability of state-owned banks, Jornal of monetary and banking research, 2(5), 175-202. (In Persian).
Penman, S. (2001). Financial Statement analysis and security valuation. New York: McGraw Hill.
Peress, J. (2010). Product market competition, insider trading, and stock market efficiency. The Journal of Finance,65 )1(, 1-43.
Revsine, L., Collins, D. W & Johnson, W. B. (1999). Financial reporting & analysis. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.
Rotemberg, J. J. & Saloner, G. (1989). The cyclical behavior of strategic inventorie. Quarterly Journal of Economics,104)1(, 73-97.
Sadraei Javaheri, A., & Pournemati, S. (2011). An investigation on the relationship between market structure and profitability; the case of Iranian manufacturing industries. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 46(4), 65-83. (In Persian)
Saghafi, A., & Kurdistani, Gh. (2004). Investigating and explaining the relationship between profit quality and market reaction to cash profit changes, Accounting and Auditing Reviews, 11(37), 51-73. (In Persian)
Sajjadi, S. H., Dastgir, M., Farazmand, H., & Mahmoudi, H. (2007). The factors effect on profitability of companies accepted in Tehran Stock Exchang (TSE). Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 42(3), 49-73. (In Persian)
Scholtens, B. (2000). Competition, Growth, and Performance in the Banking Industry. Working Paper 00-18, Center for Financial Institutions, Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania.
Shahiki Tash, M., Khodad Kashi, F., & Norouzi, A. (2015). The relationship among profitability index, concentration ratio, and economies of scale in Iranian manufacturing industries. Iranian Journal of Economic research, 19(59), 39-71. (In Persian)
Shahnazi, R. & Zabihidan S. (2013). Identifying the relation between structure, conduct and performance in Iranian manufacturing industries. Journal of Economic Modeling Research (jemr). 3(12), 153-174. (In Persian)
Sharma, V. (2011). Stock returns and product market competition: Beyond industry concentration. Review of Quantitative Finance and Accounting, 37(3), 283-299.
Skinner, D. J. & R. G. Sloan. (2002). Earnings surprises, growth expectations, & stock returns or don’t let an earnings torpedo sink your portfolio. Review of Accounting Studies, 7(2.3), 289-312.
Stattman, D.)1980(. Book values and stock returns. The Chicago MBA: A Journal ofSelected Papers, 4, 25–45.
Strickland, A. D. & Weiss, L. W. (1976). Advertising, concentration, and price-cost margin. Journal of Political Economy, 84)5(, 1109-1122.
Tomy R. E. (2012). Earnings Persistence over the Business Cycle. Working Paper. Stanford University.