بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود سالانه شرکت ها با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 دانشیارحسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

3 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد،دانشگاه اصفهان

چکیده

در شرایط عدم اطمینان، درباره وضعیت آتی شرکتها و بازار سرمایه ابهام وجود دارد. در این شرایط ورود علائم اطلاعاتی مانند اعلام سود می تواند عدم اطمینان را کاهش داده و به تجدید نظر در باورهای پیشین سرمایه گذاران منجر شود. با این حال، علائم اطلاعاتی دقیق تر تاثیر قوی تری بر واکنش سرمایه گذاران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود شرکت ها با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات شرکت ها می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید.فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و روش رگرسیون بررسی و آزمون شدند. نتایج نشان می دهد زمانی که در شرایط وجود عدم اطمینان بالا در بازار، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها بیشتر است. ولی زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد این واکنش کاهش می یابد. بررسی همزمان عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود نیز نشان می دهد اگرچه زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود کاهش می یابد ولی برخلاف انتظار، ضریب سود غیرمنتظره در شرایط عدم اطمینان بالای بازار کمتر از ضریب مربوطه در شرایط عدم اطمینان پایین بازار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Investors' Reaction to firms’ Annual Earnings Announcement with considering the market uncertainty and information uncertainty

نویسندگان [English]

  • Narges Hamidian 1
  • Mehdi Arabsalehi 2
  • Hadi Amiri 3
1 P.h.D Student of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
2 Associate Prof. of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
3 Assistant Prof. of Economy, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
There is an ambiguity about future state of the firms and capital market in conditions of uncertainty. In such a situation, the arrival of any information signal such as earnings announcement may reduce uncertainty leading to a revision of the previous beliefs of investors. Uncertainty could be divided into two groups: market uncertainty and information uncertainty. Investors’ reaction to earnings announcement may be different in these two situations. Under high market uncertainty, firms’ earnings announcement as an information signal may have a greater impact on investors' beliefs and, as a result, leads to more investors’ reaction to firms’ earnings announcement. However, more accurate information signals have a stronger impact on investors' beliefs. In other words, there is under reaction to earnings announcement, when announced earnings contain high uncertainty. Therefore, this study attempts to investigate investors’ reaction to earnings announcement with regards to market and information uncertainty. In addition, this study examines simultaneous effect of these two types of uncertainty on the investors 'reaction to earnings announcement.
Hypotheses
According to the literature, the research hypotheses include:
H1: Under high market uncertainty, investors’ reaction to earnings announcement is higher than low market uncertainty.
H2: Under high information uncertainty, investors’ reaction to earnings announcement is less than low information uncertainty.
H3: Investors’ reaction to earnings announcement under market uncertainty decreases with an increase in the level of information uncertainty.
 
Methods
In this study, in order to calculate the variables and test the hypotheses, required data was collected from the audited financial statements and its footnotes of listed companies in the Tehran Stock Exchange and the existing databases including “Rahavard Novin” and “Codal”. The sample of this study consists of 162 listed companies in Tehran Stock Exchange from 2005 to 2015. Market uncertainty was measured by the standard deviation of daily market returns during the one month prior to the firms’ earnings announcement. Information uncertainty was calculated by two criteria including quality information and cash flows volatility based on matched-firm design. Panel data method and Wald test were used to estimate models and test of hypotheses, respectively.
 
Results
Results showed the higher market uncertainty (compared to lower uncertainty), the more investors' response to firms’ earnings announcements. Results also showed, the higher information uncertainty (compared to lower uncertainty), the less investors' response to firms’ earnings announcements. Moreover simultaneous analysis of the "market and information" uncertainty on the investors' reactions to earnings announcements showed although investors' responses to earnings announcements decrease on the high information uncertainty situation, yet unexpectedly, the coefficient of unexpected earnings in the high market uncertainty is less than its coefficient in the low market uncertainty.
 
 
 
Discussion and Conclusion
Previous studies often focus on the market uncertainty or the information uncertainty. There are few studies that examine the simultaneous effect of these two types of uncertainty. Therefore, the aim of this study was investigating investors’ reaction to earnings announcement considering both market and information uncertainty. In the first hypothesis, we investigated investors’ reaction to earnings announcement, when market uncertainty is high. Results showed, investors show more reaction to earnings announcement under high market uncertainty. Therefore, the first hypothesis is not rejected. Results of the second hypothesis indicated when firms’ information such as accounting earnings is ambiguous and uncertain, there are less investors’ reaction to earnings announcement and the second hypothesis is also not rejected. Moreover, simultaneous analysis of both uncertainty on the investors' reaction showed although investors' responses to earnings announcements decrease by an increase in the information uncertainty, but unexpectedly, investors show less reaction, when there is a high market uncertainty. It may be due to behavioral bias or lack of investor knowledge for analyzing information. Therefore, the third hypothesis is rejected.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unexpected earnings
  • Cumulative Abnormal Return
  • Market uncertainty
  • Firms' Information uncertainty
 
منابع
الف. فارسی
آقایی، محمدعلی و خلیلی، مهدی (1395)، حساسیت بازده به تغییرات عدم اطمینان ناشی از سود، پیشرفت‌های حسابداری، 71، 41-64.
انواری رستمی، علی‌اصغر و کیانی، آیدین (1394)، بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه‌ها: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 69، 33-57.
زنجیردار، مجید و مصلحی عراقی، مونا (1395)، تأثیر تغییرات عدم اطمینان، سود غیرمنتظرة هر سهم، اخبار خوب و بد و پیش‌بینی سود هر سهم در شرایط مختلف اقتصادی بر ریسک سرمایه‌گذاریژ، فصلنامة سیاست‌های مالی و اقتصادی، 13، ص 76-55.
صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، سید محمود و ابراهیمی سویزی، محمد (1393)، محتوای اطلاعاتی سود اعلان‌شده و پیش‌بینی‌شدة هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 21، 140-117.
مشایخ، شهناز و اکبری، فرزانه (1396)، تأثیر ریسک اطلاعات و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 23، 151-131.
مرادزاده فرد، مهدی؛ عدل‌زاده، مرتضی؛ فرج‌زاده، مریم و عظیمی، صدیقه (1392)، عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 39، 145-125.
مرفوع، محمد و عدل‌زاده، مرتضی (1393)، عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه‌گذاران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 13، 189-169.
نصیرزاده، فرزانه و موسوی گوکی، سید علی (1396)، بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات بااهمیت، دانش حسابداری، 30، 80-53.
ب. انگلیسی
Aghaei, M. A., & Khalili, M. (2017). Sensitivity to returns due to uncertainty changes of earnings. Journal of Accounting Advances, 8(2), 41-64. (in Persian)
Anagnostopoulou, S. & Tsekrekos, A. (2017). Accounting quality, information risk and the term structure of implied volatility around earnings announcements. Research in International Business and Finance, 41, 445-460.
Anvari Rostami, A., & Kiani, A. (2016). Investigating the role of demand uncertainty in cost behavior; evidences From Tehran Stock Exchange firms. Journal of Accounting Advances, 7(2), 33-57. (in Persian)
Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6, 159–177.
Barber, B. M. & Lyon, J. D. (1996). Detecting abnormal operating performance: The empirical power and specification of test statistics. Journal of Financial Economics, 41, 359–399.
Bernard, V. & Thomas, J. (1990). Evidence that stock prices do not fully reflect the implications of current earnings for future earnings. Journal of Accounting and Economics, 13 (4), 305–40.
Bernard, V. (1992). Stock price reactions to earnings announcements. Advances in Behavioral Finance. 1, 303–340.
Bhushan, R. (1994). An informational efficiency perspective on the post-earnings announcement drift. Journal of Accounting & Economics, 18(1), 45-65.
Bird, Ron & Yeung, D. (2012). How do investors react under uncertainty? Pacific-Basin Finance Journal, 20, 310-327.
Blouin, J. L., Core, J., & Guay, W. (2010). Have the benefits of debt been overstated? Journal of Financial Economics, 98, 195–213.
Brav, A., & Heaton, J. B. (2002). Competing theories of financial anomalies. Review of Financial Studies, 15 (2), 575–606.
Chai, D., Faff, R., & Gharghori, P. (2010). New evidence on the relation between stock liquidity and measures of trading activity. International Review of Financial Analysis, 19, 181-192.
Chan, K., Jegadeesh, L. & Lakonishok, J. (1996). Momentum strategies. Journal of Finance, 51 (5), 1681–713.
Choi, H. M. (2015). A Tale of two uncertainties. Journal of Banking and Finance, 92, 81-99.
Daniel, K., Hirshleifer, D. & Subrahmanyam, A. (2001). Overconfidence, arbitrage, and equilibrium asset pricing. The Journal of Finance, 56, 921-965.
Dechow, P. M. & Dichev, I. D. (2002).The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35-59.
Dische, A. (2002). Dispersion in analyst forecasts and the profitability of earnings momentum strategies. European Financial Management, 8, 211-228.
Donelson, D. C., & Resutek, R. J. (2015). The predictive qualities of earnings volatility and earnings uncertainty. Review of Accounting Studies, 20(1), 470-500.
Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity, and the savage axioms. Quarterly Journal of Economics, 75, 643–669.
Fama, E. (1998). Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. Journal of Financial Economics, 49, 283–306.
Francis, J., Lafond, R., Olsson, R., & Schipper, K. (2007). Information uncertainty and the post-earnings-announcement drift. Journal of Business Finance and Accounting, 34, 403–433.
Freeman, R. (1987). The association between accounting earnings and security returns for large and small firms. Journal of Accounting and Economics, 9(2), 195-228.
Gilboa, I., & Schmeidler, D. (1989). Maxim expected utility with non-unique prior. Journal of Mathematical Economics, 18, 141–153
Gyamfi-Yeboah, F., Ling, D. C. & Naranjo, A. (2012). Information, uncertainty, and behavioral effects: Evidence from abnormal returns around real estate investment trust earnings announcements. Journal of International Money and Finance, 31, 1930-1952.
Hoskisson, Robert E. & Busenitz, L. W. (2001). Market uncertainty and learning distance in corporate entrepreneurship entry mode choice. Strategic entrepreneurship: Creating a New Integrated Mindset. Oxford, U.K.: Blackwell Publishers.
Intorelli, A. J. (2013). Anomalies within an anomaly: A five factor model designed for the understanding and exploitation of the post earnings announcement drift. PhD Dissertation, Wilmington University.
Jiang, G., Lee, C., & Zhang, G. (2005). Information uncertainty and expected returns. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 185-221.
Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx.
Larson, C., & Resutek, R. J. (2017). Types of investor uncertainty and the cost of equity capital. Journal of Business Finance and Accounting, 44(9-10), 1169-1193.
Lee, J. (2007). Is Information uncertainty positively or negatively associated with post-earnings announcement drift? PhD Dissertation. The University of Texas at Austin.
Lewellen, J., & Shanken, J. (2002). Learning, asset-pricing tests, and market efficiency. Journal of Finance, 57(3), 1113-1145.
Liang, L. (2003). Post-earnings announcement drift and market participants’ information processing Biases. Review of Accounting Studies, 8, 321–345.
Marfoua, M., & Adlzadeh, M. (2014). Information uncertainty and investors’ under-reaction. Empirical Research in Accounting, 4(1), 169-177. (in Persian)
Mashayekh, Sh., & Akbari, F. (2017). Effects of Information Risk and Transaction Costs on Market Reaction to Earnings Announcement. Empirical Research in Accounting, 6(3), 131-151. (in Persian)
McNichols, M. F. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors: Discussion. The Accounting Review, 77, 61–69.
Moradzadehfard, M., Adlzadeh, M., Farajzadeh, M., & Azimi, S. (2013). Information uncertainty, information asymmetry and growth options. Empirical Studies in Financial Accounting, 10(39), 125-145. (in Persian)
Nasirzadeh, F., & Mousavi Gouki, S. (2017). Investigating the market reaction to disclosure of important information. Journal of Accounting Knowledge, 8(3), 53-80. (in Persian)
Neururer, T., Papadakis, G. & Riedl, E. J. (2016). Tests of investor learning models using earnings innovations and implied volatilities. Review of Accounting Studies, 21, 400-437.
Ng, J., Rusticus, T. O., & Verdi, R. S. (2008). Implications of transaction costs for the post–earnings announcement drift. Journal of Accounting Research, 46(3), 661-696.
Pástor, L., & Veronesi, P. (2009). Learning in financial markets. Annual Review of Financial Economics, 1, 361-381.
Ro, B. T. (1988). Firm size and the information content of annual earnings announcements. Contemporary Accounting Research, 4(2), 438-449.
Rogers J. L., Skinner, D. J., &Van Buskirk, A. (2009). Earnings guidance and market uncertainty. Journal of Accounting and Economics, 48(1), 90-109.
Salehi, M., Mousavi Shiri, S. M., & Ebrahimi Sweezy, M. (2014). Information content of declared and forecasted earnings per share in explaining abnormal stock returns. Financial Accounting and Auditing Research, 21, 140-117. (in Persian)
Timmerman, A. (1993). How learning in financial markets generates excess volatility and predictability in stock prices. Quarterly Journal of Economics, 108 (4), 1135–45.
Williams, C. D. (2015). Asymmetric responses to earnings news, a case for ambiguity. The Accounting Review, 90(2), 785-817.
Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge, MA: The MIT Press.
Xu, Z. (2010). Two essays on information ambiguity and informed traders’ trade-size choice. PhD Dissertation. University of South Florida.
Zanjirdar, M., & Moslehi Iraqi, M. (2016). The effect of uncertainty changes, unexpected earnings per share, good and bad news and forecasting earnings per share in different economic conditions on investment risk. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, 13, 76- 55. (in Persian)
Zhang, X. (2006). Information uncertainty and stock returns. The Journal of Finance, 61(1), 105-137.
Zolotoy, L., Frederickson, J. R. & Lyon, J. D. (2017). Aggregate earnings and stock market returns: The good, the bad, and the state-dependent. Journal of Banking and Finance, 77, 157-175.