چرخه عمر شرکت، ریسک‌پذیری و احساسات سهامداران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری ،دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری حسابداری،دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

یکی از ویژگی‌های اقتصادی بارز شرکت‌ها چرخه عمر می‌باشد. طبق تئوری چرخه عمر، اهمیت شاخص‌های ریسک و عملکرد طی مراحل چرخه عمر متفاوت می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه عمر و احساسات سهامداران بر ریسک‌پذیری می‌پردازد. بدین منظور 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1384 الی 1395 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. روش آزمون فرضیه ها نیز رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات معمولی می باشد. برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیری از دو شاخص ریسک‌پذیری سهامداران و ریسک‌پذیری مدیران استفاده شد؛ احساسات سهامداران نیز از طریق نسبت گردش ریالی سهام و چرخه عمر از طریق مدل دی‌آنجلو و همکاران (2006) اندازه‌گیری شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ریسک‌پذیری در مراحل ظهور و رشد چرخه عمر بیشتر از مراحل بلوغ و افول می‌باشد. همچنین نتایج بیانگر این است که با افزایش احساسات سهامداران، ریسک‌پذیری در مراحل چرخه عمر افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Life Cycle, Risk-Taking and Investor Sentiment: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Mohammad Norouzi 2
  • Morteza Bayat 3
  • Mohammad Mohebkhah 4
1 Associate professor, Tarbiyat Modarres University, Tehran
3 PHD Student in Tarbiyat Modarres University, Tehran
4 MSc Accounting, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

Introduction
One of the most important economic features of companies is the life cycle. According to the life cycle theory, the importance of risk and performance indicators varies over the life cycle stages. This research studies the impact of life cycle stages and investor sentiment on risk-taking behavior of managers and shareholders. The company's risk-taking is the uncertainty about the prediction of future cash flow and the company's future interest in new investments (Wright et al., 1996). Risk-taking has impact on firm's growth, performance and survival (Bromiley, 1991), on the other hand, in research, risk-taking is considered as a serious agency problem (Low, 2009).
 
Hypotheses
H1: Risk-taking at the start and growth stages is more than the stages of mature and decline stages of life cycle.
H2: Investor sentiment has a direct and significant impact on risk-taking in the life cycle stages.
   
Methods
We base our sample selection on all of the firms listed on the TSE (Tehran Stock Exchange) during 2005-2016. The sample consists of 170 TSE firms. Our basic methodology involves multiple regressions using Panel Data method. The models are estimated with OLS and GLS. Main models are:
 

Variables definitions are coming below:
The dependent variable is the risk-taking (Risk). For calculation of risk-taking, two indexes are used, one is standard deviation of return on assets (corporate risk-taking measure) over the past three years as the main criterion and the other is standard deviation of stock returns (investor risk-taking measure) over the past three years as benchmark.
Independent variable of the research is the stages of the company's life cycle and the moderator variable are also investor sentiment. The approach of Hassan et al. (2015) and DeAngelo et al. (2006) (ratio of retained earnings to asset) was used for categorizing companies into the life cycle stages. The smaller this ratio is, it implies firm in start and growth stages of life cycle, and vice versa, the larger ratio implies firm at the mature and decline stages of life cycle.
Investor sentiments following Baker & Wurgler (2002), Polk and Sapienza (2009), Alzahrani and Rao (2014), and Hasan & Habib (2017) through rate of stock turnover (average of daily trading volume adjusted based on the percentage of free float shares) are measured; the smaller this ratio is, the longer investor sentiment (due to the low volume of transactions) is.
There are seven control variables as Habib and Hasan (2017) propose in the models:
Size: Size is calculated through the natural logarithm of the total assets.
Market-to-book (MTB) Ratio: The ratio of market value to book value of equity.
Leverage: Leverage is equal to the total debt divided by total assets.
Capital expenditure (CapEx): In terms of gross investment expense for dividends, interest and purchases of fixed assets, less the funds received for the sale of fixed assets and then divided by the total assets.
Sales growth (SG): is equal to annual sales changes over two consecutive years, divided by the base year sales volume, to calculate sales growth.
Age: The purpose of the company's life is the number of years of membership in the stock exchange, which is used to calculate this variable from the natural logarithm of number one plus the number of years of membership in the stock exchange.
Profit Margin (PM): The margin is equal to the net profit before tax divided by sales.
 
Discussion and Conclusion
The results of the first hypothesis showed that the risk-taking of managers in the stages of emergence and growth is more than the stages of mature and decline, which is consistent with the results of Hassan and Habib (2017). Generally, it is believed that corporate risk-taking should be a response to the company's life cycle. It is expected that companies at the stage of the emergence take more risks for the development of the company according to the corporate strategy. The manager's curriculum stimulates the company to carry out the initial investment thus forcing competitors to enter the capital market (Spence, 1977, 1979, 1981; Porter, 1980; Jovanovich, 1982).
The results of the second hypothesis also showed that increasing investor sentiment cause increases in the risk-taking of managers in the life cycle stages. The result of the second hypothesis is also consistent with the results of Hassan and Habib (2017). Companies in the emergence stage are more vulnerable to market mispricing with high or low investor sentiment, since the initial investment of the company, especially in the field of research and development, leads to an increase in ambiguity and uncertainty due to the inherent information asymmetry surrounding the company. The discrepancy of pricing uncertainty with its constituent elements takes longer in research and development costs of other investments (Poluk and Sapienza, 2009).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Life Cycle
  • Risk-Taking
  • Investor Sentiment
  • behavioral finance
  • Tehran Stock Exchange
 
منابع
الف. فارسی
افلاطونی، عباس (1394)، تجزیه‌وتحلیلآماریبا Eviews درتحقیقاتحسابداریومدیریتمالی، چاپ دوم، انتشارات ترمه، تهران.
اعتمادی، حسین؛ رحیمی موگویی، فروغ؛ آقایی، محمدعلی و انواری رستمی، علی‌اصغر (1395)، ارزیابی نقش چرخة عمر شرکت در بهینه‌سازی مدل ارزش‌گذاری اولسون، فصلنامةدانش حسابداریو حسابرسیمدیریت، 5(1)، 99-110.
دوستار، محمد؛ محمدنژاد، علیرضا و جوادیان لنگرودی، مریم (1396)، بررسی رفتار توده‌وار در ریسک‌پذیری مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریتداراییو تأمینمالی، 5(2)، 129-148.
ستایش، محمدحسین و شمس‌الدینی، کاظم (1395)، بررسی رابطة بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌هایحسابداری، 8(1)، 103-125.
سلیمانی امیری، غلامرضا و گروه‌ای، پگاه (1396)، بررسی اثر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک، پیشرفت‌هایحسابداری، 9(1)، 99-124.
سوری، علی (1396)، اقتصادسنجی (ج 1) همراه با کاربرد Eviews8 & Stata12، چ6، انتشارات فرهنگ‌شناسی، تهران.
کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد (1389)، تأثیر چرخة عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد، پژوهش‌هایحسابداریمالی، 2(3)، 49-64.
مرادی، جواد و باقری موصلو، فاطمه (1394)، تأثیر چرخة عمر بر رابطة بین رشد شرکت و سودآوری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌هایحسابداریمالی، 7(2)، 93-108.
ب. انگلیسی
Aaker, D. A., & Jacobson, R. (1987). The role of risk in explaining differences in profitability. Academy of Management Journal, 30(2), 277–296.
Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance. Review of Financial Studies, 18(4), 1403–1432.
Aflatoni, A. (2015). Statistical analysis with eviews in accounting and financial management research. Edition 2, Termeh Publications, Tehran. (in Persian)
Alzahrani, M., & Rao, R. P. (2014). Stock market mispricing and corporate investments: Evidence from market-to-book ratio decomposition. The Financial Review, 49(1), 89-116.
Anthony, J., & Ramesh, K. (1992). Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life cycle hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 15(2-3), 203-227.
Arif, S., & Lee, C. (2014). Aggregate investment and investor sentiment. Review of Financial Studies, 27(3), 3241–3279.
Armstrong, C. S., & Vashishtha, R. (2012). Executive stock options, differential risk-taking incentives, and firm value. Journal of Financial Economics, 104(1), 70–88.
Baird, I. S., & Thomas, H. (1985). Towards a contingency model of strategic risk taking. Academy of Management Review, 10(2), 230–243.
Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. The Journal of Finance, 57(1), 1–32.
Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-152.
Baker, M., Stein, J. C., & Wurgler, J. (2003). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Quarterly Journal of Economics, 118(3), 969–1005.
Bargeron, L. L., Lehn, K. M., & Zutter, C. J. (2010). Sarbanes-Oxley and corporate risk taking. Journal of Accounting and Economics, 49(1-2), 34–52.
Benmelech, E., Kandel, E., & Veronesi, P. (2010). Stock-based compensation and CEO (dis)incentives. Quarterly Journal of Economics, 125(4), 1769–1820.
Bromiley, P. (1991). Testing a causal model of corporate risk taking and performance. Academy of Management Journal, 34(1), 37–59.
Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2013). Corporate governance reform and executive incentives: implications for investments and risk taking. Contemporary Accounting Research, 30(4), 1296–1332.
Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2006). Managerial incentives and risk-taking. Journal of Financial Economics, 79(2), 431–468.
DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stulz, R. M. (2006). Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory. Journal of Financial Economics, 81(2), 227-254.
Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. Accounting Review, 86(6), 1969–1994.
Donaldson, G., & Lorsch, J. (1983). Decision making at the top: The shaping of strategic direction. New York: Basic Books.
Dostar, M., Mohammadnejad, A., & Javadian Langeroodi, M. (2017). Investigation the impact of herding behavior of fund managers on their risk taking in Tehran Stock Exchange. Asset Management & Financing, 5(2), 129-148. (in Persian)
Doukas, J.A., & Kan, O. B. (2004). Excess cash flows and diversification discount. Financial Management, 33(2), 71–88.
Dow, J., & Gorton, G. (1997). Stock market efficiency and economic efficiency: is there a connection? The Journal of Finance, 52(3), 1087–1129.
Etemadi, H., Rahimi Mougouie, F., Ali Aghaie, M., & Anvary Rostamy, A. (2016). Evaluation of the role of firm’s life cycle in the optimal design of Ohlson valuation model. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5(17), 99-110. (in Persian)
Faccio, M., Marchica, M. T., & Mura, R. (2011). Large shareholder diversification and corporate risk-taking. Review of Financial Studies, 24(11), 3601–3641.
Faff, R., Kwok, W. C., Podolski, E. J., & Wong, G. (2016). Do corporate policies follow a life cycle? Journal of Banking & Finance, 69(9), 95-107.
Habib, A., & Hasan, M. M. (2017). Firm life cycle, corporate risk-taking and investor sentiment. Accounting and Finance, 57(2), 465-497.
Hasan, M. M., Hossain, M., & Cheung, A. (2015). Corporate life cycle and cost of equity capital. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(1), 46-60.
Jensen, M. (2005). Agency costs of overvalued equity. Financial Management, 34(1), 5–19.
John, K., Litov, L., & Yeung, B. (2008). Corporate governance and risk taking. The Journal of Finance, 63(4), 1679–1728.
Jovanovic, B. (1982). Selection and the evolution of industry. Econometrica, 50(3), 649–670.
Karami, G. R., & Omrani, H. (2010). Life cycle effect on the value relevance of risk measures and performance measures. Journal of Financial Accounting Research, 2(3), 49-64. (in Persian)
Kazanjian, R. K., & Drazin, R. (1989). An empirical test of a stage of growth progression model. Management Science, 35(12), 1489–1504.
Li, K., Griffin, D., Yue, H., & Zhao, L. (2013). How does culture influence corporate risk-taking? Journal of Corporate Finance, 23(c), 1-22.
Liao, Y. (2006). The effect of fit between organizational life cycle and human resource management control on firm performance. Journal of American Academy of Business, 8(1), 192–196.
Low, A. (2009). Managerial risk taking behavior and equity-based compensation. Journal of Financial Economics, 92(3), 470–490.
Lynall, M., Golden, B., & Hillman, A. (2003). Board composition from adolescence to maturity: a multi-theoretic view. Academy of Management Review, 28(3), 416–431.
McLean, R. D., & Zhao, M. (2014). The business cycle, investor sentiment, and costly external finance. The Journal of Finance, 69(3), 1377–1409.
Mian, G. M., & Sankaraguruswamy, S. (2012). Investor sentiment and the stock market response to earnings news. Accounting Review, 87(4), 1357-1384.
Miller, D., & Friesen, P. H. (1980). Momentum and revolution in organizational adaptation. Academy of Management Journal, 23(4), 591–614.
Miller, D., & Friesen, P. H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science, 30(10), 1161–1183.
Miller, K. D., & Bromiley, P. (1990). Strategic risk and corporate performance; An analysis of alternative risk measures. Academy of Management Journal, 33(4), 756–779.
Moradi, J., & Bagheri Mooselu, F. (2015). Life cycle impact on the relationship between firm growth and profitability: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 7(2), 108-93. (in Persian)
Parrino, R., Poteshman, A. M., & Weisbach, M. S. (2005). Measuring investment distortions when risk-averse managers decide whether to undertake risky projects. Financial Management, 34(1), 21–60.
Perez-Quiros, G., & Timmermann, A. (2000). Firm size and cyclical variations in stock returns. The Journal of Finance, 55(3), 1229–1262.
Polk, C., & Sapienza, P. (2009). The stock market and corporate investment: A test of catering theory. Review of Financial Studies, 22(1), 187–217.
Quinn, R. E., & Cameron, K. (1983). Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness, some preliminary evidence. Management Science, 29(1), 33–51.
Rajgopal, S., & Shevlin, T. (2002). Empirical evidence on the relation between stock option compensation and risk taking. Journal of Accounting and Economics, 33(2), 145–171.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11(2-3), 159–189.
Rumelt, R. P. (1984). Towards a strategic theory of the firm.InLamb, R. B. (ed.), Competitive strategic management. New Jersey: Prentice-Hall.
Selling, T., & Stickney, C. (1989). The effects of business environment and strategy on a firm’s rate of return on assets. Financial Analysts Journal, 45(1), 43–52.
Serfling, M. A. (2014). CEO age and the riskiness of the corporate policies. Journal of Corporate Finance, 25(c), 251-273.
Setayesh, M., & Shamsedini, K. (2016). An investigation of the relationship between investor sentiment and price stocks in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Advances, 8(1), 103-125. (in Persian)
Shapira, Z. (1995). Risk taking, A managerial perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Shen, C. H., & Zhang, H. (2013). CEO risk incentives and firm performance following R&D increases. Journal of Banking and Finance, 37(4), 1176–1194.
Simpson, A. (2013). Does investor sentiment affect earnings management? Journal of Business Finance & Accounting, 40(7-8), 869-900.
Soleimany Amiri, G., & Gerveie, P. (2017). The impact of managerial overconfidence on systematic and unsystematic risk. Journal of Accounting Advances, 9(1), 99-124. (in Persian)
Spence, A. M. (1977). Entry, capacity, investment and oligopolistic pricing. The Bell Journal of Economics, 8(2), 534–544.
Spence, A. M. (1979). Investment strategy and growth in a new market. The Bell Journal of Economics, 10(1), 1–19.
Spence, A. M. (1981). The learning curve and competition. The Bell Journal of Economics, 12(1), 49–70.
Stein, J. C. (1996). Rational capital budgeting in an irrational world. Journal of Business, 69(4), 429–455.
Suri, A. (2017). Econometrics with the application of EViews8 & Stata12 (Vol. 1), Farhang Shenasi Publications, Tehran. (in Persian)
Wernerfelt, B. (1985). The dynamics of prices and market shares over the product life cycle. Management Science, 31(8), 928–939.
Wright, P., Ferrris, S., & Awasthi, V. (1996). Impact of corporate insider, blockholder, and institutional equity ownership on firm risk-taking. Academy of Management Journal, 39(2), 441–482.