نابهنجاری های بازار و بازده های غیرعادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بازده های آتی بررسی شود؛ لذا » غیرعادی بودن « در مقالهی حاضر، سعی شده است مفهوم
به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نابهنجاری در باازار
هستند، بازده آتی را در همان جهتی پیش بینی می کنند که سود آتی یا رشد در سود آتای
را پیش بینی کرده بودند یا خیر. اگر این همجهتبودن اثبات شود، میتاوان نتیجاه گرفات
نیست؛ بلکاه باازدهی » بازده غیرعادی « بازدهی که به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود
است که طبق پیش بینی باید به وقوع بپیوندد )بازده موردنیااز (. بارای ایان منظاور، چهاار
فرضیه تدوین شده است و نمونهای متشکل از 47 شرکت از شارکت هاای پذیرفتاه شاده در
بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند و طی سال های 2831 تا 2831 بررسی گردیده اناد .
نتایج نشان می دهد که متغیرهای اقلام تعهدی سرمایه در گردش، روند حرکت بازده سهام،
تأمین مالی خارجی و بازده دارایی ها توانسته اند سود آتی و بازده آتی و رشد در بازده آتی را
در یک جهت به صورت معنادار پیش بینی کنند. این موضوع نشان می دهد که باازدهی کاه
به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود، بازده غیرعادی نمی باشد و کاملاً با فرض انتظارات
عقلایی منطبق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Anomalies and Abnormal Returns

نویسندگان [English]

  • Dariush Foroghi
  • Alireza Dastjerdi
چکیده [English]

 
Journal of Accounting Advances (J.A.A)
Vol. 8, No. 1, 2016, Ser. 70/3
 
 
Extended Abstract
 
Market Anomalies and Abnormal Returns
 
Dr. Dariush   Foroghi*


Alireza   Rahrovi Dastjerdi**
 
Introduction
       As mentioned in prior studies, there is not one accepted model that presents a measure for expected return by withstanding a certain level of risk. Now a new approach has been provided by Penman and Zhou (2014) that the accounting variables are linked to the expected return. In this approach if the market assesses the earnings along with the risk, then the variables that predict earnings and earnings growth, will also be able to predict the return. They argue that if it is proven that the aforementioned factors predict future earnings and earnings growth in the same direction that predicted future returns, it will be proven that the return predicted by these variables is not abnormal.
 
Research Hypotheses
The main question of this research is to investigate whether the variables that predict future earnings or growth in future earnings can predict future returns and future realized returns in the same manner. This article is based on sign of predictive variables in predicting future earnings and comparison with the predicted future returns. Accordingly, the following four hypotheses were explained and tested:
Hypothesis 1: The variables that predict future earnings are able to predict future returns in the same direction.
Hypothesis 2: The variables that predict future earnings growth are able to predict future returns in the same direction.
Hypothesis 3: The variables that predict future earnings are able to predict future realized returns in the same direction.
Hypothesis 4: The variables that predict future earnings growth are able to predict future realized returns in the same direction.
 
Method
       The time period used in this study is the 11-year period between 2003 and 2013 and last year for estimating models is 2011. The population of this research consists of the companies listed in the Tehran Stock Exchange. A sample was selected from this population using screening method. Four models were specified for predicting each of the four indexes (future earnings, future earnings growth, future return and future realized return) and were estimated using pool and panel data approach. The variables in these four models that were indexes of anomaly variables include: Working capital accruals, Change in net operating assets, ROA, Investments, Net shares issuance, External Financing and Momentum. Then the probability and the sign of these variables in these four models were compared mutually and each of the hypotheses were investigated using these signs.
 
Results
       Results showed that four variables (Accruals, External Financing, Momentum and ROA) which are able to forecast the future earnings are also able to forecast future return in the same direction. Therefore that return is predictable and referred to as "abnormal" is not suitable for them. But that return would be "required return" according to Penman and Zhou (2014). That means the return of which is expected to occur. For this reason, it is clear that this return is consistent with the hypothesis of rational expectations.
 
 
Discussion and Conclusion
       According to our results, researchers and investors should note that market inefficiency is detectable not only through the accounting variables but also through investigating whether these returns are consistent with the hypothesis of rational expectations. Consistency of returns with the assumption of rational expectations is an important condition which is usually ignored in this field.* Associate Professor of Accounting, University of Isfahan,
   Corresponding Author: foroghi@ase.ui.ac.ir


** PhD Student of Accounting, University of Isfahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anomaly Variables
  • Abnormal Return
  • Required Return
  • The Assumption of Rational Expectations
الف. فارسی
امیدی، محمد و وحید محمدرضاخانی. (1393). «بررسی رابطه‌ی بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری. 6 (2)، 27-52.
صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، سید محمود و ابراهیمی، محمد. (1393).محتوای اطلاعاتی سود اعلان‌شده و پیش‌بینی‌شده‌ی هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. 6 (21)، 117-140.
عربصالحی، مهدی، سعیدی، علی و عابدی اونجی، سید علی اکبر. (1390). « بررسی رابطه‌ی بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده‌ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری. 3 (2)، 89-112.
ب. انگلیسی
Bradshaw, M., Richardson, S., & Sloan, R. (2006). The relation between corporate financing activities, analysts’ forecasts, and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 42, 53-85.
Chen, L., Novy-Marx, R., & Zhang, L. (2010). An Alternative Three-Factor Model. Working Paper, SSRN
Daniel, K., & Titman, S. (2006). Market reaction to tangible and intangible information. Journal of Finance, 61, 1605-1643.
Fairfield, P., Whisenant, J., & Yohn, T. (2003). Accrued earnings and growth: Implications for future profitability and market mispricing. The Accounting Review, 78, 353-371.
Fama, E. (1970). "Efficient capital markets: A review of theory and empirical work". Journal of Finance, 25, 383–417.
Fama, E. (1991). "Efficient capital markets: II". Journal of Finance, 45, 1575–1617.
Fama, E., & French, K. (1993). Common risk factors in the returns of stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
Fama, E., & French, K. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55-84.
Fama, E., & French, K. (2006). Profitability, investment and average returns. Journal of Financial Economics, 82, 491-518.
Fama, E., & French., K. (2008). "Dissecting anomalies". Journal of Finance, 63, 1653–1678.
Feltham, G., & Ohlson, J. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financing activities. Contemporary Accounting Research, 12, 689-731.
Guo, H., & Jiang, X. (2010). Accruals and the conditional equity premium. Journal of Accounting Research, 49, 187-221.
Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65-91.
Lepori, G. M. (2015). Investor mood and demand for stocks: Evidence from popular TV series finales. Journal of Economic Psychology, 48, 33-47.
Li, X., & Sullivan., R. (2011). "The limits to arbitrage revisited: The accrual and asset growth anomalies". Financial Analysts Journal, 67, 50–66.
Loughran, T., & Ritter, J. (1995). The new issues puzzle. Journal of Finance, 50, 23-51.
Lyandres, E., L. S., & Zhang, L. (2008). The new issues puzzle: Testing the investment-based explanation. Review of Financial Studies, 21, 2825-2855.
Mashruwala, C., S. R., & Shevlin, T. (2006). Why is the accrual anomaly not arbitraged away? The role of idiosyncratic risk and transactions costs. Journal of Accounting and Economics, 42, 3-33.
Penman, S. H., & Zhu, J. L. (2014). Accounting anomalies, risk, and return. The Accounting Review, 89(5), 1835-1866.
Penman, S., & Reggiani, F. (2013). Returns to buying earnings and book value: Accounting for growth and risk. Review of Accounting Studies, 18, 1021-1049.
Pontiff, J., & Woodgate, A. (2008). Share issuance and cross-sectional returns. Journal of Finance, 63, 921- 945.
Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). The limits of arbitrage. Journal of Finance, 52, 35-55.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71, 289-315.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Possitive Accounting Theory. NJ: Prentice Hall.
Wu, J., Zhang, L., & Zhang, X. (2010). The q-theory approach to understanding the accrual anomaly. Journal of Accounting Research, 48, 177-223.