نابهنجاری های بازار و بازده های غیرعادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بازده های آتی بررسی شود؛ لذا » غیرعادی بودن « در مقالهی حاضر، سعی شده است مفهوم
به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نابهنجاری در باازار
هستند، بازده آتی را در همان جهتی پیش بینی می کنند که سود آتی یا رشد در سود آتای
را پیش بینی کرده بودند یا خیر. اگر این همجهتبودن اثبات شود، میتاوان نتیجاه گرفات
نیست؛ بلکاه باازدهی » بازده غیرعادی « بازدهی که به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود
است که طبق پیش بینی باید به وقوع بپیوندد )بازده موردنیااز (. بارای ایان منظاور، چهاار
فرضیه تدوین شده است و نمونهای متشکل از 47 شرکت از شارکت هاای پذیرفتاه شاده در
بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند و طی سال های 2831 تا 2831 بررسی گردیده اناد .
نتایج نشان می دهد که متغیرهای اقلام تعهدی سرمایه در گردش، روند حرکت بازده سهام،
تأمین مالی خارجی و بازده دارایی ها توانسته اند سود آتی و بازده آتی و رشد در بازده آتی را
در یک جهت به صورت معنادار پیش بینی کنند. این موضوع نشان می دهد که باازدهی کاه
به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود، بازده غیرعادی نمی باشد و کاملاً با فرض انتظارات
عقلایی منطبق است.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
امیدی، محمد و وحید محمدرضاخانی. (1393). «بررسی رابطه‌ی بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری. 6 (2)، 27-52.
صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، سید محمود و ابراهیمی، محمد. (1393).محتوای اطلاعاتی سود اعلان‌شده و پیش‌بینی‌شده‌ی هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. 6 (21)، 117-140.
عربصالحی، مهدی، سعیدی، علی و عابدی اونجی، سید علی اکبر. (1390). « بررسی رابطه‌ی بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده‌ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری. 3 (2)، 89-112.
ب. انگلیسی
Bradshaw, M., Richardson, S., & Sloan, R. (2006). The relation between corporate financing activities, analysts’ forecasts, and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 42, 53-85.
Chen, L., Novy-Marx, R., & Zhang, L. (2010). An Alternative Three-Factor Model. Working Paper, SSRN
Daniel, K., & Titman, S. (2006). Market reaction to tangible and intangible information. Journal of Finance, 61, 1605-1643.
Fairfield, P., Whisenant, J., & Yohn, T. (2003). Accrued earnings and growth: Implications for future profitability and market mispricing. The Accounting Review, 78, 353-371.
Fama, E. (1970). "Efficient capital markets: A review of theory and empirical work". Journal of Finance, 25, 383–417.
Fama, E. (1991). "Efficient capital markets: II". Journal of Finance, 45, 1575–1617.
Fama, E., & French, K. (1993). Common risk factors in the returns of stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
Fama, E., & French, K. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55-84.
Fama, E., & French, K. (2006). Profitability, investment and average returns. Journal of Financial Economics, 82, 491-518.
Fama, E., & French., K. (2008). "Dissecting anomalies". Journal of Finance, 63, 1653–1678.
Feltham, G., & Ohlson, J. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financing activities. Contemporary Accounting Research, 12, 689-731.
Guo, H., & Jiang, X. (2010). Accruals and the conditional equity premium. Journal of Accounting Research, 49, 187-221.
Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65-91.
Lepori, G. M. (2015). Investor mood and demand for stocks: Evidence from popular TV series finales. Journal of Economic Psychology, 48, 33-47.
Li, X., & Sullivan., R. (2011). "The limits to arbitrage revisited: The accrual and asset growth anomalies". Financial Analysts Journal, 67, 50–66.
Loughran, T., & Ritter, J. (1995). The new issues puzzle. Journal of Finance, 50, 23-51.
Lyandres, E., L. S., & Zhang, L. (2008). The new issues puzzle: Testing the investment-based explanation. Review of Financial Studies, 21, 2825-2855.
Mashruwala, C., S. R., & Shevlin, T. (2006). Why is the accrual anomaly not arbitraged away? The role of idiosyncratic risk and transactions costs. Journal of Accounting and Economics, 42, 3-33.
Penman, S. H., & Zhu, J. L. (2014). Accounting anomalies, risk, and return. The Accounting Review, 89(5), 1835-1866.
Penman, S., & Reggiani, F. (2013). Returns to buying earnings and book value: Accounting for growth and risk. Review of Accounting Studies, 18, 1021-1049.
Pontiff, J., & Woodgate, A. (2008). Share issuance and cross-sectional returns. Journal of Finance, 63, 921- 945.
Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). The limits of arbitrage. Journal of Finance, 52, 35-55.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71, 289-315.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Possitive Accounting Theory. NJ: Prentice Hall.
Wu, J., Zhang, L., & Zhang, X. (2010). The q-theory approach to understanding the accrual anomaly. Journal of Accounting Research, 48, 177-223.