دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-238 
1. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت

صفحه 1-21

فرزانه حیدرپور؛ مریم السادات احسانی طباطبایی