نقش سرمایه‌گذاران نهادی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها، نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شرکت‌ها دارند و ‌می‌‌توانند رویه‌ی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. این تحقیق نقش سرمایه‌گذاران نهادی را بر سیاست سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی ‌‌می‌کند. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق بیان‌گر وجود رابطه‌ی مثبت ضعیف بین سرمایه‌گذاران نهادی و سیاست سرمایه‌گذاری بود؛ هم‌چنین میان جریان نقد عملیاتی و بازده بازار سهم وP/E با سیاست سرمایه‌گذاری رابطه‌ای معنی‌دار وجود نداشت. سه متغیر کنترلی سن شرکت، اندازه‌ی شرکت و نسبت اهرمی ‌رابطه‌ی معنادار داشتند که از این میان دو متغیر اندازه و سن شرکت، رابطه‌ای مثبت و نسبت اهر‌می ‌رابطه‌ای منفی با سیاست سرمایه‌گذاری دارد.

کلیدواژه‌ها