تعیین شاخص‌های مناسب برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها و انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انتخاب موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری همواره یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بوده است. در این پژوهش سعی شده تا براساس نظر خبرگان، شاخص‌هایی که سرمایه‌گذاران به هنگام انتخاب یک شرکت برای سرمایه‌گذاری باید مورد توجه قرار دهند، استخراج شود. به منظور مدل‌سازی مناسبِ شرایط عدم اطمینان، از تکنیک دلفی‌فازی برای این منظور استفاده شده است. در این رابطه به منظور اجرای تکنیک دلفی فازی، با مرور ادبیات  19 شاخص که در 5 بُعد (نقدینگی، فعالیت، اهرم مالی، سودآوری و رشد) قرار دارند، استخراج شده‌است. خبرگان تکنیک دلفی‌فازی 12 نفر (4 نفر از استادان دانشگاهی و 8 نفر از کارشناسان کارگزاری‌های رسمی بورس اوراق بهادار) بودندکه به صورت هدف‌مند (قضاوتی) انتخاب گردیدند. پس از انجام تکنیک دلفی‌فازی طی 5 دوره و انجام محاسبات لازم، شاخص‌های مناسب برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها و انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه‌گذاری استخراج شد. تعداد این شاخص‌ها 16 مورد است که در 4 بعد (نقدینگی، سودآوری، ارزش بازار و رشد) قرار دارند.

کلیدواژه‌ها