بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه ­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت اقلام تعهدی و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به ترتیب به‌عنوان شاخص­های کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده ‌است. دوره‌ی زمانی مطالعه، سال­های 1380 تا 1391 و نمونه‌ی انتخابی شامل 100 شرکت است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌ها بیان‌گر این است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل کلیدی در به‌وجود آمدن مسأله‌‌ی کم‌سرمایه ­گذاری است؛ در حالی‌ که مسأله‌ی بیش سرمایه ­گذاری ممکن است به‌دلیل عوامل دیگری به‌جز عدم تقارن اطلاعاتی به‌وجود آید؛ علاوه‌ بر این کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش هر دو مسأله بیش و کم سرمایه ­گذاری می­شود. در نهایت نتایج نشان می‌دهد که بین اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی با کم‌ سرمایه‌گذاری رابطه‌ی معنادار و مستقیم وجود دارد؛ اما این موضوع در رابطه با بیش‌‌ سرمایه‌گذاری صدق نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها