دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-196 
3. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی

صفحه 55-89

محمد حسین ستایش؛ محمد منفرد مهارلویی؛ فهیمه ابراهیمی