نقش ویژگی‌‌‌های معاملات سهام بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ویژگی‌‌‌های معاملات سهام با شاخص‌‌‌های متفاوت نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شاخص‌‌های نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌‌های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ویژگی‌‌های معاملات سهام، عوامل اصلی نقدشوندگی هستند. این یافته که برخی شاخص‌ها به گونه‌ای متفاوت با ویژگی‌‌های معاملات سهام برخورد می‌کنند، نشان می‌دهد که نقدشوندگی یک مفهوم پیچیده چندبعدی است که هر شاخص فقط می‌تواند جنبه‌ای از نقدشوندگی را منعکس کند.
 

کلیدواژه‌ها


منابع

الف. فارسی

ابزری، مهدی، صمدی، سعید و صفری، علی. (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14 (50): 99-118.

احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1385). رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. نامه اقتصادی مفید، 12 (57): 29-48.

احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1385). رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 13 (46): 37-60.

ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر. (1388). اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود در ایران. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 21 (51):
 127-154.

ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر. (1389). پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (60): 3-22.

ستایش، محمدحسین و جمالیان‌پور، مظفر. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، 21 (51): 215-240.

شیخ، محمدجواد و صفرپور، محمدحسن. (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 14 (50): 99-118.

مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1388). مقایسه انواع تحلیل‌‌های رگرسیونی برای داده‌‌‌های حسابداری، بررسی‌‌‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (38): 93-119.

مهرانی، ساسان و رساییان، امیر. (1388). بررسی رابطه‌ی بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 2 (2): 217-230.

یحیی‌زاده‌فر، محمود و خرمدین، جواد. (1387). نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (53): 101-118.

ب. انگلیسی

Aitken, M., & Frino, A. (1996). The determinants of market bid ask spreads on the Australian stock exchange: Cross-sectional analysis. Accounting and Finance, 36(1): 51-64.

Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5(1): 31-56.

Atkins, A. B., & Dyl, E. A. (1997). Transactions costs and holding periods for common stocks. Journal of Finance, 52(1): 309-325.

Beedles, W., Dodd, P., & Officer, R. R. (1988). Regularities in Australian share returns. Australian Journal of Management, 13(1): 1-29.

Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lundblad, C. (2007). Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets. Review of Financial Studies, 20(6): 1783-1831.

Benson, G. J., & Hagerman, R. L. (1974). Determinants of bid–asked spreads in the overthe-counter market. Journal of Financial Economics, 1(4): 353-364.

Black, F. (1971). Towards a fully automated exchange: Part 1. Financial Analyst Journal, 27(4): 29-34.

Branch, B., & Freed, W. (1977). Bid–asked spreads on the AMEX and the big board. Journal of Finance, 32(1): 159-163.

Chai, D., Faff, R., & Gharghori, P.(2010). New evidence on the relation between stock liquidity and measures oftrading activity. International Review of Financial Analysis, 19: 181-192.

Chan, H. W. H., & Faff, R. W. (2003). An investigation into the role of liquidity in asset pricing: Australian evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 11(5): 555-572.

Chordia, T., Roll, R., & Subrahmanyam, A. (2000).Commonality in liquidity. Journal of Financial Economics, 56(1): 3-28.

Chordia, T., Shivakumar, L., & Subrahmanyam, A. (2004). Liquidity dynamics across small and large firms. Economic Notes, 33(1): 111-143.

Datar, V., Naik, N. Y., & Radcliffe, R. (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1(2): 203-219.

Dey, M. (2005). Liquidity, turnover, and return in global stock markets. Emerging Markets Review, 6 (1): 45-67.

Fujimoto, A., & Masahiro W. (2006). Time-Varying Liquidity Risk and the Cross Section of Stock Returnd. Working Paper: http://papers. ssrn.com/id=906327.

Goyenko, R., Holden, G. W., & Trzcinka, C. A. (2009). Do liquidity measures measure liquidity? Journal of Financial Economics, 92(2): 153-181.

Kyle, A. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53(6): 1315-1335.

Lesmond, D. A., Ogden, J. P., & Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. Review of Financial Studies, 12(5): 1113-1141.

Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82(3): 631-671.

Omri, A., Zayani, M., & Loukil, N. (2006). Impact of liquidity on Stock returns: An empirical investigation of the Tunis stock market, Finance and Business Strategies, Social Science Electronic Publishing.

Stoll, H. (1978). The pricing of security dealer services: An empirical study of NASDAQ stocks. Journal of Finance, 33(4): 1153-1172.

Stoll, H. (2000). Friction. Journal of Finance, 55(4): 1479-1514.

Stoll, H., & Whaley, R. (1983). Transaction costs and the size effect. Journal of Financial Economics, 12(1): 57-79.

Tinic, S. (1972). The economics of liquidity services. Quarterly Journal of Economics, 86(1): 79-93.