قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد با تأکید بر جنبه‌های درون‌سازمانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22099/jaa.2019.30217.1730

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه‌ تأثیر قابلیت مقایسه‌ صورت‌های مالی با نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 110 شرکت در دوره‌ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلویی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی‌فرانکو و همکاران (2011) و برای محاسبه‌ نگهداشت وجوه نقد از مدل اوزکان و اوزکان (2004) استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش بیان‌گر این است که قابلیت مقایسه‌ صورت‌های مالی بر نگهداشت وجوه نقد تأثیر معکوس و معنی‌داری دارد. هم‌چنین از بین متغیرهای تعدیل‌گر در این پژوهش، کیفیت گزارش‌گری مالی نقش تعدیل کننده‌ای در تأثیرگذاری قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی بر نگهداشت وجه نقد دارد. ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی و نگهداشت وجه از طریق نظریه‌ی نمایندگی قابل توجیه است. نظریه‌ی نمایندگی بیان می‌کند مدیران فرصت‌طلب وجوه نقد را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


رهنمای رودپشتی، فریدون؛ وکیلی‌‌‌‌‌‌فرد، حمیدرضا؛ لک، فضل‌‌‌‌‌‌الله و محسنی، عبدالرضا (1394). سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت‌‌‌‌‌‌های مالی. حسابداری مدیریت، 8(25)،47-29.
مهرورز، فاطمه و مرفوع، محمد (1395). رابطۀ بین قابلیت مقایسه صورت‌‌‌‌‌‌های مالی با آگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(49)، 83 - ۱۱۰.
حاجی‌‌‌‌‌‌ها، زهره و چناری، حسن (1396). قابلیت مقایسۀ صورت‌‌‌‌‌‌های مالی و مدیریت سود واقعی. پژوهش‌‌‌‌‌‌های حسابداری مالی، 9، (3)، 3۳ - ۴۸.
حاجی‌‌‌‌‌‌ها، زهره و آزادزاده، عادله (1397). بررسی ارتباط معاملات غیرنقدی و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسۀ صورت‌‌‌‌‌‌های مالی با تأکید بر نقش تعدیل‌‌‌‌‌‌کنندگی اندازۀ موسسۀ حسابرسی دانش حسابداری مالی، 5، (1)، 53-۷۸.
کاردان، بهزاد؛ مرادی، مهدی و حقیقی‌طلب، بهاره (1397). بررسی مقایسه‌‌‌‌‌‌ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص‌‌‌‌‌‌های مالی. پیشرفت‌‌‌‌‌‌های حسابداری، 10(1)،‌ 145-۱۷۹.
Accounting Principles Board. (1970). Statement No. 4: Basic concepts and accounting principles underlying financial statements of business enterprises. New York: AICPA.
Ahrends, M., Drobetz, W., & Puhan, T. X. (2016). Cyclicality of growth opportunities and the value of cash holdings. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2644749.
Almeida, H., Campello, M., & Weisbach, M. S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance, 59, 1777-1804.
Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6 (2), 159-178.
Barth, M. E., Beaver, WH., & Landsman, WR. (2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: Another view. Journal of Accounting and Economic, 31 (1-3), 77–104.
Barth, M. E., Landsman, W. R., Lang, M., & Williams, C. (2012). Are IFRS-based and US GAAP-based accounting amounts comparable? Journal of Accounting and Economic, 54 (1), 68-93.
Barth, M., Landsman, W., Lang, M., & Williams, C. (2013). Effects on comparability and capital market benefits of voluntary adoption of IFRS by US firms: Insights from voluntary adoption of IFRS by non-US firms. Working paper, Stanford University.
Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K. (2013). Does earnings quality affect information asymmetry? Evidence from trading costs. Contemporary Accounting Research, 30 (2), 482-516.
Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economic, 32, 237-333.
Chen, Y., Dou, P. Y., Rhee, S. G., Truong, C., & Veeraraghavan, M. (2015). National culture and corporate cash holdings around the world. Journal of Banking and Finance, 50, 1-18.
De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability, Journal of Accounting research, 49 (4), 895-931.
Denis, D. J., & Sibilkov, V. (2009). Financial constraints, investment, and the value of cash holdings. The Review of Financial Studies, 23 (1), 247-269.
DeFond, M., Hu, X., Hung, M., & Li, S. (2011). The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability. Journal of Accounting and Economic, 51 (3), 240-258.
Dittmar, A., Mahrt-Smith, J., & Servaes, H. (2003). International corporate governance and corporate cash holdings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38 (1), 111-133.
Drobetz, W., Halling, M., & Schröder, H. (2015). Corporate life-cycle dynamics of cash holdings. Working paper, available at SSRN 2578315.
Fang, X., Li, Y., Xin, B., & Zhang, W. (2016). Financial statement comparability and debt contracting: evidence from the syndicated loan market. Accounting Horizons, 30, 277-303.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (1980). Qualitative Characteristics of Accounting Information. Statement of Financial Accounting Concepts No. 2. Norwalk, CT: FASB. Available at: http://www.fasb.org/pdf/con2.pdf.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Available at‌: http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/PreCodSectionPagecid=1176156317989.
Francis, J. R., Pinnuck, M. L., & Watanabe, O. (2014). Auditor style and financial statement comparability. The Accounting Review, 89 (2), 605-633.
Gong, G., Li, L. Y., & Zhou, L. (2013). Earnings non‐synchronicity and voluntary disclosure. Contemporary Accounting Research, 30 (4), 1560-1589.
Habib, A., Hasan, M. & Alhadi, A, K., (2017). Financial statement comparability and corporate cash holdings. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 13 (3), 304-321.
Harford, J. (1999). Corporate cash reserves and acquisitions. Journal of Finance, 54 (6), 1969-1997.
Harford, J., Li, K., & Zhao, X. (2008). Corporate boards and the leverage and debt maturity choices. International Journal of Corporate Governance, 1, 3-27.
Huang, J. Z., & Huang, M. (2012). How much of the corporate-treasury yield spread is due to credit risk? The Review of Asset Pricing Studies, 2 (2), 153-202.
Jensen, M. C. (1986). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American Economic Review, 76 (2), 323-329.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Management behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? The Quarterly Journal of Economics, 112 (1), 169-215.
Kim, S., Kraft, P., Ryan, S. G. (2013). Financial statement comparability and credit risk. Review of Accounting Studies, 18 (3), 783-823.
Kim, J. B., Li, L., Lu, L. Y., & Yu, Y. (2016). Financial statement comparability and expected crash risk. Journal of Accounting and Economics, 61 (2-3), 294–312.
Kusnadi, Y. (2011). Do corporate governance mechanisms matter for cash holdings and firm value? Pacific-Basin Finance Journal, 19 (5), 554-570.
Lev, B. (1989). On the usefulness of earnings and earnings research: Lessons and directions from two decades of empirical research. Journal of Accounting Research, 27, 153-192.
McCahery, J. A., Sautner, Z., & Starks, L. T. (2016). Behind the scenes: The corporate governance preferences of institutional investors. Journal of Finance, 71 (6), 2905-2932.
Mitton, T. (2002). A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis. Journal of Financial Economics, 64 (2), 215-241.
Myers, S. C., & Rajan, R. G. (1998). The paradox of liquidity. The Quarterly Journal of Economics, 113 (3), 733–771.
Neel, M.J. (2017). Accounting comparability and economic outcomes of mandatory IFRS adoption. Contemporary Accounting Research, 34 (1), 658-690.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of Financial Economics, 52 (1), 3-46.
Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance, 28 (9), 2103-2134.
Pál, R., & Ferrando, A. (2010). Financing constraints and firms’ cash policy in the euro area. The European Journal of Finance, 16 (2), 153-171.
Peterson, K., Schmardebeck, R., & Wilks, T. J. (2015). The earnings quality and information processing effects of accounting consistency. The Accounting Review, 90, 2483-2514.
Pinkowitz, L., Stulz, R. M., & Williamson, R. (2003). Do firms in countries with poor protection of investor rights hold more cash? (No. w10188). Nat. Bur. Econ. Res.
Schipper, K. (2003). Principles-based accounting standards. Accounting Horizons, 17 (1), 61-72.
Su, R., Yang, Z., & Dutta, A. (2018). Accounting information comparability and debt capital cost empirical evidence from Chinese listed companies. Asian Economic and Financial Review, 8 (1), 90-102.
Wang, C. (2014). Accounting standards harmonization and financial statement comparability: Evidence from transnational information transfer. Journal of Accounting Research, 52 (4), 955-992.
Yip, R.W., & Young, D. (2012). Does mandatory IFRS adoption improve information comparability? The Accounting Review, 87 (5), 1767-1789.