دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-425 
2. نقش هم‌زمانی قیمت سهام در انتخاب سبد بهینه سهام

صفحه 35-82

10.22099/jaa.2019.32208.1817

میثم امیری؛ سید مجتبی حسینی؛ جعفر باباجانی؛ محمدجواد سلیمی