بررسی عوامل موثر بر سوگیری بودجه ای مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری مدیریت

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد یار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

10.22099/jaa.2019.31736.1795

چکیده

پس از فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون، ورلدکام و گلوبال کراسینگز، توجه جامعه بیش‌ از پیش به رفتار اخلاقی شرکتها در محیط تجاری و نمود آن در گزارشگری برون سازمانی آن‌ها معطوف شده است. ازآنجاکه سوگیری بودجه‌ای نیز به عنوان معضلی غیراخلاقی و نتیجه رفتارهای نامطلوب مدیران جهت دستیابی به اهداف خاصی شناخته می‌شود؛ هدف از این تحقیق، افزایش بینش در حوزه تحقیقات مرتبط با رفتار سوگیری بودجه‌ای در سازمان‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر شامل بسط نظری چارچوبی منسجم برای تشریح سوگیری بودجه‌ای مدیران و بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آن است. بنابراین، در این پژوهش چهار عامل اصلی موثر بر سوگیری شامل اهداف شخصی، عوامل سازمانی، قدرت سازمانی و تاثیرات موقعیتی را از طریق داده‌های 101 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و تاثیرات موقعیتی بیشترین نقش را در برانگیختن مدیران برای برآورد سوءگیرانه بودجه‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها


آل دفت، ریچارد (1998). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (1393)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بورک، لوئیز و ویلکز، کالین (2007). ارزیابی عملکرد. ترجمه مجید میراسکندری، (1396)، تهران: کیومرث.
پی رابینز، استیفن (1990)، تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد (1395)، تهران: صفار.
پی رابینز، استیفن (1997). مبانی رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1389)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پی رابینز، استیفن (1998). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1393)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
حجازی، رضوان؛ محمدی، شاپور و فایقی، پروانه (1393). پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه‌های عصبی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابرسی، 14(55)، 31-50.
دستگیر، محسن؛ سجادی، سید حسین و ثابت، حسین (1386). عوامل مؤثر بر سوگیری مدیران در پیش‌بینی سود. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26(50)، 1-17.
رضائیان، علی (1389). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.
 Atafar, A., & Azarbaijani, K. (2001). Investigating the level of competency in the selection of public and private sector managers. Journal of Management Knowledge, 14 (54), 15-38 (in Persian).
Beyer, A., Cohen, D. A., Lys, T. Z., & Walther, B. R. (2010). The financial reporting environment: Review of the recent literature. Journal of Accounting & Economics 50, 2(3), 296-343.
Brownell, P. & McInnes, M. (1986). Budgetary participation, motivation and managerial performance. The Accounting Review, 16(4), 587-600.
Brownell, P. (1979). Participation in budgeting locus of control and organizational effectiveness. California: University of California.
Burke, L., & Wilks, C. (2007). Performance evaluation. (Tran. Miraskandari, M.). Tehran: Kiomars Publishing (2018) (in Persian).
Cao, Q., & Mark, P. (2009). Neural network earnings per share forecasting models: A comparison of backward propagation and the genetic algorithm. Decision Support Systems, 47(1), 32-41.
Charfeddin, L., & Bouaine, W. (2012). Income smoothing and CEO job security. Information Management and Business Review, 4(3), 95-106.
Chikh, S., & Filbien, J. Y. (2011). Acquisitions and CEO power: Evidence from French networks.  Journal of Corporate Finance, 17(5), 1221-1236.
Daft, R. L. (2014). Fundamentals of organization theory and design. (Trans. Parsaian, A., Araabi, S. M.), Tehran: Office of Cultural Research (1998).  (in Persian).
Dastgheer, M., Sajjadi, S. H., & Sabet, H. (2007). Factors influencing managers' bias in income prediction. Journal of Social and Human Sciences of Shiraz University, 26 (50), 17-1 (in Persian).
Daumoser, C., Hirsch, B., & Sohn, M., (2018).  Honesty in budgeting: A review of morality and control aspects in the budgetary slack literature. Journal of Management Control, 29(2), 115-159.
Davila, T., & Wouters, M. (2005). Managing budget emphasis through the explicit design of conditional budgetary slack. Accounting, Organisation and society, 30(7-8), 578-608.
Doglas, P. & Wier, B. (2000). Integrating ethical dimensions into a model of budgetary slack creation. Journal of Business Ethics, 28(3), 267-277.
Finkelstein, S. (1992). Power in top management teams: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 35(3), 505-538.
Ghaemi, M. H., & Eskandarlai, T. (2013). Investigating the behavior of corporate managers in predicting annual profit. Journal of Experimental Financial Accounting Studies, 11 (40), 75-53 (in Persian).
Govindarajan, V. (1984). Appropriateness of accounting data in performance evaluation: An empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable.  Accounting Organizations and Society, 9(2), 125-135.
Hejazi, R., Shapour, M., & Parvaneh, F. (2014), Predicting earnings per share using neural networks in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Auditing Knowledge, 14 (55), 31-50 (in Persian).
Hopwood, A. (1972). An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation. Journal of Accounting Research, 10, 156-182.
Hormati, A., Laduna, R., Mahdi, S. & Kahar, S. (2017). The effect of budgetary participation on budgetary slack using budgetary ethical compliance as the mediating and moderating variable. International Journal of Civil Engineering and Technology, 8(8), 1081-1092.
Kato, K., Skinner, D. & Kunimura, M. (2009). Management forecast in Japan: An empirical study of forecasts that are effectively mandated. The Accounting Review, 84(5), 1575-1606.
Lawson, R. B., & Shen, Z. (2002). Organizational psychology: Organizational behavior. (Trans. Hassanzadeh, R., Tabari, M., Enayati, T., Nouri, M.). Tehran: Savalan Publishing (1998).  (in Persian).
Leavins, J., Omar, K. & Vilutis, A. (1995). A comparative of alternative indicators of budgetary slack. Managerial Finance, 21(3), 52-8.
Lev, B. & Thiagarajan, S. R. (1993). Fundamental information analysis. Journal of Accounting Research, 31(2), 190-215.
Lowe, E. & Shaw, R. (1968). An analysis of managerial biasing: Evidence from a company's budgeting process. The Journal of Management Studies, 5(3), 304-315.
Lukka, K. (1988). Budgetary biasing in organizations: Theoretical framework and empirical evidence. Accounting Organizations and Society, 13(3), 281-301.
Nourbakhsh, Z., Saei, M. J., & Abbaszadeh, M. R. (2016). Investigating the impact of different corporate size definitions on corporate ranking and the goodness of fit of the liquidity model. Journal of Accounting Knowledge, 7 (25), 123-144 (in Persian).
Otley, D. (1978). Budget use and managerial performance. Journal of Accounting Research, 16(1), 122-149.
Otley, D. (1980). The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis. Accounting Organizations and Society, 5(4), 413-428.
Rezaeian, A. (2010). Fundamentals of organizational behavior management. Tehran: Samt Publication (in Persian).
Robbins, P. S. (2016). Organization theory: Organizational structure and design. (Trans. Alvani S. M. & Danaeifard, H.). Tehran: Saffar Publications. (1990). (in Persian).
Robbins, P. S. (2010). Fundamentals of organizational behavior: Concepts, theories, and applications. (Trans. Parsaian, A., & Araabi, S.). Tehran: Office of Cultural Research (1997). (in Persian).
Robbins, P. S. (2014). Organizational behavior. (Trans. Parsaian, A., & Araabi, S.). Tehran: Office of Cultural Research(1998) (in Persian).
Rogers, L., & Stocken, P. (2003). Credibility of management forcasts. Journal of Accounting Research, 32(1), 38-60.
Salehnejad, S. H., Vaqfi, S. H. (2016). The impact of earnings management prediction on company risk and value. Journal of Financial Management, 4 (12), 103-124 (in Persian).
Salehnejad, S. H., Vaqfi, S. H., Sadeghian, B., & Sadri, M., (2015), Investigating the effect of sustainable earnings growth on stock price response to earnings prediction properties per share. Journal of Experimental Accounting Research, 4 (16), 51-70 (in Persian).
Schiff, M. & Lewin, A. (1970). The Impact of People on Budgets. The Accounting Review, 45(2), 259- 268.
Siallagan, H. & Rohman, A. & Januarti, I. (2017). The dimensions of organizational commitment moderates the relationship between budget participation and budgetary slack and its effects on performance. International Journal of Economic Research, 14(15), 103-114.
Von Wright, G. (1976). Determinism and the Study of Man. Essays on Explanation and Understanding, 72, 415-435.
Yuen, D. & K. Law, P. & Tayles, M. (2015). Exploring budgetary slack: The influence of organizational commitment and job-related tension. Corporate Ownership & Control, 12(2), 615-627.
Yuen, D. (2004). Goal characteristics, communication and reward systems, and managerial prospensity to create budgetary slack. Managerial Auditing Journal, 19(4), 517-532.
Zhang, W., Cao, Q. & Schniederjans, M. (2004). Neural network earnings per share forecasting models: A comparative analysis of alternative methods. Decision Sciences, 35(2), 205-237.
Zhang, X.F. (2006). Information uncertainty and stock returns. Journal of Finance, 61(1), 105-137.