تاثیر اختیارهای مدیران در اندازه گیری ارزش منصفانه بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار،گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان،ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

حسابداری ارزش منصفانه برای ارزیابی دارایی ها و بدهی ها اختیارهایی به مدیران داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اختیارهای مدیران در اندازه گیری ارزش منصفانه بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه مبتنی بر سناریو استفاده شد. این پرسش نامه برگرفته از پژوهش گرین (2015) می باشد. جامعه آماری این پژوهش تحلیل گران مالی فعال در شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری های بورس اوراق بهادار هستند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جداول حجم نمونه کوهن و همکاران (2000) برابر با 268 نفر تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سطح محافظه کاری و تعامل آن با سطح نوسان ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش منصفانه تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که نوسان ارزش منصفانه، تاثیر معنی داری بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری ندارد. در کل نتایج پژوهش حاکی از این است که اختیار های مدیران در حسابداری ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


پلنت، جولی (1394). راهنمای گام‌به‌گام برای تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه SPSS. ترجمه اکبر رضایی، چ۲، تبریز: فروزش.
خواجوی، شکرالله و قدیریان آرانی محمدحسین (1397). روش‌شناسی پژوهش‌های حسابداری. چ۲، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
ستایش، محمدحسین و جمالیان‌پور، مظفر (1389). بررسی وجود محافظه‌کاری در گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌هایحسابداری، 2 (1)، 85-119.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1395،خرداد،2۶). به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS). بازیابی شده از
https://ifrs.seo.ir/News/Index/Ng==/13950326.
صفرزاده، محمدحسین (1395). راهنمای به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 13: اندازه‌گیری ارزش منصفانه. تهران: سازمان حسابرسی- مدیریت تدوین استانداردها.
طلوعی اشلقی، عباس؛ صفاکیش، محمدسعید و پورابراهیمی، علیرضا (1390). تحلیل آماری چند متغیره. چ۱، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
گل‌محمدی، مریم و رحمانی، علی (1397). شناسایی چالش‌های فنی به‌کارگیری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران: با تأکید بر الزامات IFRS13. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 387-414.
میرزایی، سیما (1395). تأثیر عدم اطمینان و افشا بر تصمیم‌های حسابرسان در خصوص ارزش منصفانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی.
میهمی، شیدا (1394). بررسی دیدگاه‌های متفاوت در تأثیر پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه بر سود حسابداری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا(س).
نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1389). مبانی روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی.چ۱، اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
Afrangan, A. (2016). Investigating the relationship between revaluation with fair value accounting base for non-current assets and auditing fees in companies listed in Tehran Stock Exchange. Master thesis. Accounting group. Marvdasht Branch. Islamic Azad University. (in Persian)
Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting and Economics29(1), 1-51.
Barron, O. E., Chung, S. G., & Yong, K. O. (2016). The effect of statement of financial accounting standards No. 157 fair value measurements on analysts’ information environment. Journal of Accounting and Public Policy35(4), 395-416.
Baucells, M., Weber, M., & Welfens, F. (2011). Reference-point formation and updating. Management Science57(3), 506-519.
Barth, M. E., Landsman, W. R., & Wahlen, J. M. (1995). Fair value accounting: Effects on banks' earnings volatility, regulatory capital and value of contractual cash flows. Journal of Banking & Finance19(3-4), 577-605.
Brink, A. G., Hobson, J. L., & Stevens, D. E. (2016). The effect of high power financial incentives on excessive risk-taking behavior: An experimental examination. Journal of Management Accounting Research, 29(1), 13-29.
Bromiley, P. (2009). A prospect theory model of resource allocation. Decision Analysis6(3), 124-138.
Chen, W., Tan, H. T., & Wang, E. Y. (2013) Fair value accounting and managers' hedging decisions. Journal of Accounting Research, 51(1): 67-103.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. 5th Edition, London: Routledge Falmer.
Dechow, P. M., & Shakespear, C. (2009). Do managers time securitization transactions to obtain accounting benefits? The Accounting Review, 84(1): 99-132.
Dechow, P. M., Myers, L. A., & Shakespeare, C. (2010). Fair value accounting and gains from asset securitizations: A convenient earnings management tool with compensation side-benefits. Journal of Accounting and Economics49(1-2), 2-25.
Fiechter, P., & Novotny-Farkas, Z. (2017). The impact of the institutional environment on the value relevance of fair values. Review of Accounting Studies22(1), 392-429.
Filip, A., Hammami, A., Huang, Z., Jeny, A., Magnan, M., & Moldovan, R. (2017). Literature review on the effect of implementation of IFRS 13 fair value measurement. Working paper.
Golmohammadi, M., & Rahmani, A. (2018). Technical challenges of implementing fair values in financial reporting of Iran: Emphasizing on IFRS13 requirements. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 387-414. (In Persian)
Green, K. Y. (2015). Can fair value accounting create a cognitive bias? The effects of recognized level 3 fair value on manager selling decisions. https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4717&context=etd
Hodder, L. D., Hopkins, P. E., & Wahlen, J. M. (2006). Risk-relevance for fair-value income measures for commercial banks. The Accounting Review, 81(2), 337-375.
Hirst, E., Hopkins, P. E., & Wahlen, J. M. (2004). Fair values, income measurement, and bank analysts' risk and valuation judgments. The Accounting Review, 79(2), 453-472.
IFRS 13. (2012). IFRS 13.1.
Kadous, K., Koonce, L., & Thayer, J. M. (2012). Do financial statement users judge relevance based on properties of reliability? The Accounting Review87(4), 1335-1356.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
Kedia, S., & Philippon, T. (2009). The economics of fraudulent accounting. The Review of Financial Studies22(6), 2169-2199.
Khajavi, S. & Ghadirian-Arani, M. H. (2018). Research Methodology in accounting. 2nd Edition. Tehran: University of Tehran Press. (in Persian)
Kolev, K. (2009). Do investors perceive mark-to-model as marking-to-myth? Early evidence from FAS No. 157 disclosure. Working paper, New York University.
Koonce, L., Nelson, K. K., & Shakespeare, C. M. (2011). Judging the relevance of fair value for financial instruments. The Accounting Review86(6), 2075-2098.
Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin108(3), 480-498.
Lobo, G. J., & Zhou, J. (2006). Did conservatism in financial reporting increase after the Sarbanes-Oxley Act? Initial evidence. Accounting Horizons20(1), 57-73.
Lachmann, M., Wöhrmann, A., & Wömpener, A. (2011). Acquisition and integration of fair value information on liabilities into investors' judgments. Review of Accounting and Finance10(4), 385-410.
Marks, R. W. (1951). The effect of probability, desirability and "privilege" on the stated expectations of children. Journal of Personality, 19(3), 332-351.
Mishra, H., Mishra, A., Rixom, J., & Chatterjee, P. (2013). Influence of motivated reasoning on saving and spending decisions. Organizational Behavior and Human Decision Processes121(1), 13-23.
Milbradt, K. (2011). Level 3 assets: Booking profits and concealing losses. The Review of Financial Studies25(1), 55-95.
Mirza, A. A., Holt, G. & Knorr, L. (2017). Wiley IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook. John Wiley & Sons, Inc.
Mirzaei, S. (2016). Impact of uncertainty and disclosure on auditors' decisions about fair value. Master thesis. Accounting Department. East Tehran Branch. Islamic Azad University. (in Persian)
Mihamy, S. (2015). Investigating different views on the impact of adopting the fair value accounting standard on accounting profit. Master thesis. Accounting Department. University of Al-Zahra. (in Persian)
Nadi, M. A. & Sajjadian, I. (2010). Fundamentals of Applied Research Methods in Humanities. First Edition. Isfahan: Khorasgan Branch of Islamic Azad University. (in Persian)
Pallant, J. (2015). A Step-by-step guide to data analysis using the SPSS program, translated by Akbar Rezaie, 2nd Edition, Tabriz: Forouzesh Publication. (In Persian)
Penman, S. H. (2007). Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus? Accounting and Business Research37(sup1), 33-44.
Plantin, G., Sapra, H., & Shin, H. S. (2008). Marking‐to‐market: Panacea or Pandora's box? Journal of Accounting Research46(2), 435-460.
Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting Research50(3), 775-810.
Sapkauskiene, A. & Orlovskij, S. (2017). The usefulness of fair value estimates for financial decision-making, a literature review. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 93 (149), 163-173.
Safarzadeh, M. H. (2016). A practical guide to international financial reporting standards (IFRS) No. 13: Fair value measurement. Tehran: Audit Organization Publication. (in Persian)
Setayesh, M. H. & Jamalianpour, M. (2011). Investigating the conservatism in financial reporting of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 2 (1), 85-191. (in Persian)
Securities and Exchange Organization. (2016). Implementing international financial reporting standards (IFRS). Securities and Exchange Organization website. Deputy Governor of Stock Exchanges and Publishers, https://ifrs.seo.ir/News/Index/Ng==/13950326 (In Persian)
Song, C. J., Thomas, W. B., & Yi, H. (2010). Value relevance of FAS No. 157 fair value hierarchy information and the impact of corporate governance. The Accounting Review, 85(4): 1375-1410.
Toloui Ashlaghi, A., Safakish, M. S. & Pourebrahimi, A. (2011). Multivariate Statistical Analysis. First Edition. Tehran: Islamic Azad University Publication. (In Persian)
Wang, K. J. (2010). Negotiating a fair value under accounting uncertainty: A laboratory experiment. Behavioral Research in Accounting22(1), 109-134.
Zamora-Ramírez, C., & Morales-Díaz, J. (2018). The use of fair value measurement in financial reporting: A literature review. Estudios de Economía Aplicada36(2), 489-514.
Zyla, L. M. (2013). Fair value measurement: Practical Guidance and Implementation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.