بررسی اثر رهبری دگرگون‌ساز صاحبکار بر قضاوت حسابرس و نقش میانجی آشنایی با صاحبکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پژوهشگران به‌ تازگی اثر عوامل غیرمالی بر قضاوت حسابرسان را به‌طور ویژه مورد توجه قرار داده‌اند. یکی از عوامل غیرمالی مهم که می‌تواند بر قضاوت عینی حسابرسان اثر منفی بگذارد، رهبری دگرگون‌ساز صاحبکار است؛ هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی اثر رهبری دگرگون‌ساز صاحبکار بر عینیت در قضاوت حسابرس است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان حرفه‌ای شاغل در مؤسسات حسابرسی معتمد بورس بودند. در این پژوهش، 163 حسابرس حرفه‌ای عضو مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در سال‌های 1396 و 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها با ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند و با استفاده از نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد، بین رهبری دگرگون‌ساز صاحبکار و عینیت در قضاوت حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد و اثر رهبری دگرگون‌ساز صاحبکار بر قضاوت حسابرس تا حدی از طریق آشنایی (هویت‌یابی) حسابرس با صاحبکار صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، رهبری دگرگون‌ساز صاحبکار بر آشنایی حسابرس با صاحبکار و آشنایی حسابرس با صاحبکار بر موافقت حسابرس با رویه‌های موردنظر صاحبکار تأثیر مثبت دارد. هم‌چنین، نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس، اهمیت صاحبکار و تصویر صاحبکار بر آشنایی حسابرس با صاحبکار تأثیر مثبت دارند. علاوه بر این، دوره تصدی مؤسسه حسابرسی بر متغیر میزان موافقت حسابرس با رویه‌های موردنظر صاحبکار تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات