بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله‌گران آگاه بر نقدشوندگی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 عضو هیات علمی رسمی قطعی

3 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معاملات غیر عادی معامله‌گران آگاه بر نقد شوندگی سهام می‌پردازد. در این پژوهش از نوسان در حجم معاملات غیر عادی سهامداران حقوقی قبل از مجمع عمومی صاحبان سهام جهت اندازه‌گیری رفتار متفاوت معامله‌گران آگاه استفاده شده است. همچنین برای اندازه‌گیری نقد شوندگی سهام از دو شاخص ارزش معاملات و نسبت روزهای باز معاملاتی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 123 شـرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1391 تا 1396 انتخاب گردید و با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین معاملات غیر عادی معامله‌گران آگاه و نقد شوندگی سهام رابطه معنی‌داری وجود ندارد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده رفتار ناهمگن سهامداران حقوقی (به عنوان یکی از قدرتمندترین بازارگردان ‌های بازار سرمایه) در رابطه با نقد شوندگی سهام باشد و نتیجه آن نارضایتی سهامداران خرد برخی از شرکت‌ها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات