مطالعه‌ی اثرات اندازه‌ی شرکت برریسک نظام مند مبتنی بر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

ریسک نظام‌مند یکی از عوامل مؤثر در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به‌طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه‌گذار در اتخاذ تصمیم‌ مطلوب‌تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه‌ی وجود رابطه‌ی بین اندازه‌ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص‌های اندازه شرکت درنظر گرفته شده‌اند. جامعه‏ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله‌ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون‏های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون  قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب ‏تعیین، ضریب‏تعیین تعدیل شده و اندازه‏ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته‌ها، بیانگر وجود رابطه‌ی معنی‌دار بین متغیرهای مورد مطالعه می‌باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده  و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از       317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.
 

کلیدواژه‌ها