بررسی تجربی نقش اجزای سرمایه‌ی فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه‌ی فکری و اجزای آن بر ارزیابی عملیات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نسبت بازده‌ی حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده‌ی دارایی‎ها و سود هر سهم به‌عنوان شاخص‌های عمل‌کرد در نظر گرفته شده‎اند. دوره‌ی زمانی مورد مطالعه، سال­های 1381 تا 1386 و نمونه‌ی انتخابی شامل 100 شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش روش آماری «داده‌های ترکیبی» به‌کار رفته است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه­های این پژوهش، با استفاده از مدل پالیک (2000) بیان‌گر این است که حتی پس از کنترل اندازه‌ی شرکت و ساختار بدهی، بین سرمایه فکری با عمل‌کرد مالی شرکت رابطه‌ی مثبت و معنی­داری وجود دارد. سرمایه‌ی فکری افزون بر این، میان کارایی سرمایه‌ی به‌کار گرفته شده و کارایی سرمایه‌ی انسانی با سود هر سهم نیز رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود دارد، اما رابطه‌ی میان کارایی سرمایه‌ی ساختاری با سود هر سهم مثبت و بی‌معنی است

کلیدواژه‌ها