پایداری و جهش در حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

چکیده
ادبیات مربوط به حق الزحمه حسابرسی نشان می دهد که حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری دارای نتایج متفاوتی می‌باشد. دلایل این نتایج متفاوت می‌تواند با تحلیل تفصیلی و جزیی حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس مشخص ‌شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل تفصیلی و جزیی حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی است. در همین راستا تاثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس بر کیفت اطلاعات حسابداری در 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی در مجموعۀ داده‌های ترکیبی استفاده گردید. بر اساس شواهد حاصل، بین جهش در حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی نسبت به جهش در حق-الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین بلندمدت (پایداری) حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دوره بعد نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


اسماعیل‌زاده مقری، علی و ترامشلو، نصرت‌الله (1391)، تأثیر رقابت بر سر حق‌الزحمة حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی، مجله حسابدار رسمی، 30 (18)،70 -79.

پایداری منش، نوید، صالحی، مهدی، مرادی، مهدی (1395)، اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی ، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (51)،145 -160.

رحمانی، علی و بشیری منش، نازنین (۱۳۹۲)، بررسی قدرت کشف مدل‌های مدیریت سود»، مجله پژوهش‌های حسابداریوحسابرسی، 4 (19)، 54-73.

زارعی، علیرضا و قاسمی، معصومه (1395)، اثر ویژگی‌های کمیتة حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، مجله بررسی‌های حسابداری، 3 (12)،  43-64.

ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی (1391)، شناسایی و تببین عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری. 4 (1)، 49-79.

سجادی، سید حسین؛ فرازمند، حسن و قربانی، حسن. (1391)، تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی، مجله پیشرفت‌های حسابداری. 4 (1)، 81-109.

سرخانی مقدم، داریوش و پاکدل، عبداله (1397)، بررسی رابطة بین حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائة صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 37، 133-146.

گجراتی، دامودار (1386)، مبانی اقتصاد سنجی، جلد اول، چاپ 4، ترجمة حمید ابریشمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

محمدرضائی، فخرالدین و یعقوب‌نژاد، احمد (1396)، اندازة مؤسسة حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقد نظری، نقد روش پژوهش و ارائة پیشنهادات، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. 9 (34)، 31-59.

منصوری سرنجیانه، میکائیل و تنانی، محسن (1392)، بررسی عکس‌العمل بازار سهام نسبت به حق‌الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 5 (18)،  105-120.

واعظ، سید علی و احمدی، وریا (1393)، تأثیر حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و تعداد بند اظهارنظر حسابرسی بر تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی، مجله حسابرسی: نظریه و عمل، 1 (2)، 1-22.

  Amir, E., Guan. Y., & Livne. G. (2015). Did SOX improve Auditor Economic Independence? The Case of Timely Loss Recognition. Working Paper.

Anderson, M. C., Banker, R. D. & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general and administrate costs "Sticky"? Journal of Accounting Research, 41(1), 47-63.

Asthana, S. C. & Boone, J. P. (2012). Abnormal audit fee and audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(3), 1-22.

Ball, R., Jayaraman, S. & Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the confirmation hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 53(1), 136-166.

Bell, T. B., Landsman, W. R. & Shackelford, D. A. (2001). Auditors’ perceived business risk and audit fees: Analysis and evidence. Journal of Accounting Research, 39(1), 35-43.

Bentley, K.A., Omer, T.C., & Sharp, N.Y. (2013). Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemporary Accounting Research, 30(2), 780-817.

Bierstaker, J. & Wright, A. (2001). The effects of fee pressure and partner pressure on audit planning decisions. Advances in Accounting, 18, 25-46.

Blankley, A., Hurtt, D. & McGregor, J. (2012). Abnormal audit fees and restatements. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 31 (1), 79-96.

Butterworth, S. & Houghton, K. (1995). Auditor switching: the pricing of audit services. Journal of Business Finance and Accounting, 22(3), 323-344.

Caramanis, C. and Clive, L. (2008). Audit effort and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 116-138.

Chen, L., Krishnan, G. & Yu, W. (2011). Did Audit Fee Cuts in the Global Financial Crisis Impair Earnings Quality? Working paper.

Choi, J., Kim, J. & Zang, Y. (2010). Do abnormally high audit fees impair audit quality? Auditing: A Journal of Practice &Theory, 29(2), 115-140.

Cook, E. & Kelly, T. (1988). Auditor Stress and Time Budgets. CPA Journal, 83-86.

Coulton, J., Livne, G., Pettinicchio, A. & Taylor, S. (2016). Abnormal Audit Fees and Accounting Quality. Working Paper.

Dabor, A. O. & Benjamine, U. (2017). Abnormal audit fee and audit qualiy: A moderating efect of firm characteristics. Journal of Dynamic Ecomimics and Business, 14, 327-340

DeAngelo, H., DeAngelo, L. & Skinner, D. (1994). Accounting choice in troubled companies. Journal of Accounting and Economics, 17(3), 113–143.

Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(1), 35-59.

Dechow, P., Ge, W. & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50 (2), 344-401.

DeFond, M. & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(1), 275-326.

Doogar, R., Sivadasan, P. & Solomon, I. (2015). Audit fee residuals: Costs or rents? Review of Accounting Studies, 20(4), 1247-1286.

Doyle, J., Ge, W. & McVay, S. (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. The Accounting Review, 82(5), 1141–1170.

Esmaeilzadeh Moghari, A. Trameshloo, N. (2012). The impact of competition on auditing fees on auditing quality and financial reporting, Official Accounting Journal, 30 (18), 70-79.( In persian)

Ettredge, M., Li, C. & Emeigh, E. (2011). Fee pressure and audit quality. Working Paper.

Francis, J. R. (1984). The effect of audit firm size on audit prices: A study of the Australian market. Journal of Accounting and Economics, 6(2), 133-151.

Francis, J. R. (2004). What do we know about accounting quality? The British Accounting Review, 36(4), 345–368.

Francis, J., Philbrick, D. & Schipper, K. (1994). Shareholder litigation and corporate disclosures. Journal of Accounting Research, 32 (2), 137-164.

Gajrati, D. (2007). Fundamentals of Econometrics, Volume 1, Edition 4, translated by Hamid Abrishami. Tehran: Tehran University Press. (In persian)

Hay, D., Knechel, R. & Wong, N. (2006). Audit fees: A meta-analysis of the effect of supply and demand attributes. Contemporary Accounting Research, 23(1), 141-191.

Heninger, W. G. (2001). The association between auditor litigation and abnormal accruals. The Accounting Review, 76(1), 111-126.

Houston, R. (1999). The effect of fee pressure and client risk on audit seniors’ time budget decisions. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 18(2), 70-86.

Johnson, V. E., Khurana, I. K. & Reynolds, J. K. (2002). Audit firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 19(4), 637-660.

Kim, I., & Skinner, D. S. (2012). Measuring securities litigation risk. Journal of Accounting and Economics, 53(1), 290-310.

Kim, J., Chung, R. & Firth, M. (2003). Auditor conservatism, asymmetric monitoring, and earnings management. Contemporary Accounting Research, 20(2), 323–359.

Kinney, W. R. & Libby, R. (2002). Discussion of the relation between auditors’ fees for non-audit services and earnings management. The Accounting Review, 77(1), 107-114.

Krauss, P., Pronobis, P. & Zulch, H. (2015). Abnormal audit fees and audit quality: Initial evidence from the German audit market. Journal of Business and Economics, 85(8), 45-84.

Lee, C., Li, L. & Yue, H. (2006). Performance, growth and earnings management. Review of Accounting Studies, 11, 305–334.

Lobo, G. & Zhao, Y. (2013). Relation between audit effort and financial report misstatements: Evidence from quarterly and annual restatements. The Accounting Review, 88(4), 1385-1412.

Lyon, J. D. & Maher, M. W. (2005). The importance of business risk in setting audit fees: Evidence from cases of client misconduct. Journal of Accounting Research, 43(1), 133-151.

Mansouri sernjianeh, M., Tanani, M. (2013). Stock market reaction to abnormal audit fees. Journal of Financial Accounting Research, 5(4), 105-120. (In persian)

McNichols, M. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(1),  61-69.

McNichols. M. (2000). Research design issues in earnings management studies. Journal of Accounting and Public Policy, 19(4,5), 313-345.

Mohammad Rezaei, F., Yaghoub-Nejad, A. (2017). The size of the auditing institute and the quality of auditing: theoretical critique, critique of research methods and presentation of proposals, Journal of Financial Accounting and Auditing Research. 9 (34), 31-59. (In persian)

Paidarmanesh, N., Salehi, M., Moradi, M. (2016). Investors Rely on Independent Audit Quality, and Influences the Quality of Financial Reporting and Disclosure of Financial Statements. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(51), 145-160. (In persian)

Palmrose, Z. (1986). Audit fees and auditor size: Further evidence. Journal of Accounting Research, 24, 97-110.

Patterson, E. R. & Smith, R. (2003). Materiality uncertainty and earnings misstatement. The Accounting Review, 78(3), 819-846.

Penman, S. & Zhang, X. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. The Accounting Review, 77(2), 237–264.

Rahmani, A., Bashirimanesh, N. (2013). Investigating ofdiscovery power of earnings managementmodels. Accounting and Auditing Research, 5(19), 54-73. (In persian)

Sajadi, S., Farazmand, H., SadegGorbani, H. (2012). The effect of auditor tenure on audit quality. Journal of Accounting Advances, 4(1), 81-109. (In persian)

Sarkhani Moghadam, D., Pakdel, A. (2018). The relationship between of abnormal audit fees and restatements of listed companies in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 10(37), 133-146. (In persian)

Setayesh, M., Kazemnejad, M. (2012). Effective factors on disclosure quality of the firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances , 4(1), 49-79. (In persian)

Simunic, D. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of Accounting Research, 18(1), 161-190.

Soedaryono, B. (2017). Relationship between abnormal audit fees and audit quality before and after the adoption of ifrs in automotive and transportation of listed in indonesia stock exchange. International Journal of Business and Management Invention, 6(2), 16-25.

Vaez, S. Ali., Ahmadi, V. (2014). The impact of abnormal audit fee and the number of audit review clauses on delays in submission of audit reports, Auditing Journal: Theory and Practice, 1 (2), 1-22. (In persian)

Watts, R. & Zimmerman, J. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice-Hall Inc.

Xie, Z., Cai, C. & Ye, J. (2010). Abnormal audit fees and audit opinion: Further evidence from china’s capital market. China Journal of Accounting Resaech, 3(1), 51-70.

Zarei, A., Ghasemi, M. (2016). The effect of audit committee characteristics on the financial statements quality. Journal of Iranian Accounting Review, 3(12), 43-64. (In persian)

Zhao, Y. (2010). The Audit Pricing Implications of Differential Reliability of Accruals and Cash Flows. Working Paper