بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان و کاهش سود و کاربرد نظریه‌ی چشم‌انداز برای تشریح انگیزه‌های آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
چکیده
در سالیان اخیر با توجه به مشکلات استفاده از اقلام تعهدی برای بررسی مدیریت سود برخی نویسندگان رویکرد توزیع سود خالص1 را برای بررسی مدیریت سود مطرح کرده‌اند. در این رویکرد با بررسی توزیع فراوانی سود گزارش‌شده حول یک آستانه‌ی2 مشخص، هرگونه الگوی غیرعادی دلالت بر مدیریت سود خواهد داشت. در پژوهش حاضر از این رویکرد در بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان و جلوگیری از کاهش سود در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره‌ی زمانی 5 ساله 1392-1388 استفاده شده است. هم­چنین کاربرد نظریه‌ی چشم‌‌انداز3 برای تشریح انگیزه‌های این نوع مدیریت سود نیز بررسی شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. با این‌حال شواهدی مؤید مدیریت سود برای جلوگیری از کاهش سود به‌دست نیامد. هم­چنین شواهد به‌دست‌آمده نشان داد که می‌توان از نظریه‌ی چشم‌انداز به‌منظور تشریح دلایل مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


باباجانی، جعفر؛ تحریری، آرش؛ ثقفی، علی و بدری، احمد (1393). رابطه‌ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، 6 (2): 26-1.

بزاززاده، حمیدرضا و دهقان، منصور (1390). وجه نقد حاصل از عملیات و مدیریت سود. فصلنامه‌ی حسابداری مدیریت، 9: 40-23.

پورحیدری، امید و افلاطون، عباس (1385). بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌یبررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 13 (44)، 77-50.

سعیدی، علی؛ حمیدیان، نرگس و ربیعی، حامد (1391). رابطه‌ی بین فعالیت‌های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی حسابداری مدیریت، 6 (17): 58-45.

مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه و کرمی، غلام‌رضا (1384). نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12 (42)، 74-61.

مهدوی، غلامحسین و زارع حسین‌آبادی، علی (1390). بررسی ارتباط بین خطای سود پیش‌بینی‌شده و اقلام تعهدی کل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، 4 (16): 78 -57.

کردستانی، غلام‌رضا؛ معصومی، جواد و بقایی، وحید (1392). پیش‌بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، 5(1): 190-169.

هاشمی، سید عباس؛ مرادی کوپایی، مهدی (1393). بررسیاهمیتتحققآستانه‌یسودسالقبلازدیدگاهسرمایه‌گذاران. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، 6(1): 194-175.

 

 

ب. انگلیسی

Beatty, A. L., Ke, B., & Petroni, K. R. (2002). Earnings management to avoid earnings declines across publicly and privately held banks. The Accounting Review, 77(3), 547-570.

Burgstahler, D., & Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 99-126.

Burgstahler, D. (2014). Discussion of “The shapes of scaled earnings histograms are not due to scaling and sample selection: Evidence from distributions of reported earnings per share.” Contemporary Accounting Research, 31(2), 522-530.

Burgstahler, D., & Chuk, E. (2015). Do scaling and selection explain earnings discontinuities? Journal of Accounting and Economics, 60(1), 168-186.

Charoenwong, C., & Jiraporn, P. (2009). Earnings management to exceed thresholds: Evidence from Singapore and Thailand. Journal of Multinational Financial Management, 19(3), 221-236.

Chen, S. K., Lin, B., Wang, Y., & Wu, L. (2010). The frequency and magnitude of earnings management: Time-series and multi-threshold comparisons. International Review of Economics & Finance, 19(4), 671-685.

Daske, H., Gebhardt, G., & Mcleay, S. (2006). The distribution of earnings relative to targets in the European Union. Accounting and Business Research, 36(3), 137-167.

Defond, M. L., & Park, C. W. (1997). Smoothing income in anticipation of future earnings. Journal of Accounting and Economics, 23(2), 115-139.

Degeorge, F., Patel, J., & Zeckhauser, R. (1999). Earnings management to exceed thresholds. The Journal of Business, 72(1), 1-33.

Durtschi, C., & Easton, P. (2009). Earnings management? Erroneous inferences based on earnings frequency distributions. Journal of Accounting Research, 47(5), 1249-1281.

Fiegenbaum, A. (1990). Prospect theory and the risk-return association. Journal of Economic Behavior & Organization, 14(2), 187-203.

Gilliam, T. A., Heflin, F., & Paterson, J. S. (2015). Evidence that the zero-earnings discontinuity has disappeared. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 117-132.

Hamdi‚ F. M., & Zarai, M. A. (2012). Earnings management to avoid earnings decreases and losses: Empirical evidence from Islamic Banking Industry. Research Journal of Finance and Accounting, 3 (3),225.

Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365-383.

Holland, D., & Ramsay, A. (2003). Do Australian companies manage earnings to meet simple earnings benchmarks? Finance Accounting and Finance, 43(1), 41-62.

Johnson, M., Lindblom, H., & Platan, P. (2002). Behavioral finance and change of investor behavior during and after the speculative bubble at the end of the 1990s (Unpublished Master's thesis). University of Lund.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263.

Kama, I., & Weiss, D. (2012). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs? Journal of Accounting Research, 51(1), 201-224.

Koonce, L. L., & Mercer, M. (2005). Using psychology theories in archival financial accounting research. SSRN Electronic Journal.

Martinez, A. L. (2005). Earnings management in Brazil: Motivation and consequences. SSRN Electronic Journal.

Mcnichols, M. F. (2000). Research design issues in earnings management studies. Journal of Accounting and Public Policy, 19(4-5), 313-345.

Pududu, M. L., & Villiers, C. D. (2016). Earnings management through loss Avoidance: Does South Africa have a good story to tell? South African Journal of Economics and Management Sciences, 19(1), 18-34.

Reis, E. M., Lamounier, W. M., & Bressan, V. G. (2015). Avoiding reporting losses: An empirical study of earnings management via operating decisions. Revista Contabilidade & Finanças, 26(69), 247-260.

Scott, W. (2014). Financial Accounting Theory (6th ed). Toronto: Pearson Canada.

Suda, K., & Shuto, A. (2005). Earnings management to avoid earnings decreases and losses: Empirical evidence from Japan. SSRN.

Vidal, O. B. (2009.). Earnings management and thresholds: Are manipulated amounts significant? SSRN,

Wang, Y., Chen, Y., & Wang, J. (2015). Management earnings forecasts and analyst forecasts: Evidence from mandatory disclosure system. China Journal of Accounting Research, 8(2), 133-146.

Wasiuzzaman, S., Sahafzadeh, I., & Nejad, N. (2015). Prospect theory, industry characteristics and earnings management. Review of Accounting and Finance, 14(3), 324-347.