ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط ان با اقلام....

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، ارتباط بین ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده‌های  86 شرکت طی دوره 1388-1382 بررسی شده است. ابتدا به طبقه‌بندی شرکت‌ها به لحاظ ارزش حقوق صاحبان سهام آن‌ها پرداخته شده و سپس سه نوع آزمون مختلف شامل، آزمون  t-  استیودنت دو نمونه‌ای مستقل، تحلیل همبستگی و  مدل رگرسیون برای بررسی فرضیه‌ها به‌کارگرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق، بیانگر آن است که شرکت‌های بالا ارزش‌گذاری شده در مقایسه با شرکت‌های با ارزش‌گذاری پایین، اقلام تعهدی اختیاری جاری بیش‌تری را در سال جاری گزارش خواهند نمود و هم‌چنین رابطه‌ی معکوس بین جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری جاری است؛ علی‌رغم این‌که در شرکت‌های بالا ارزش‌گذاری شده نسبت به شرکت‌های با ارزش‌گذاری پایین، از شدت بالاتری برخوردار است؛ اما این اختلاف در سطح 5% معنی دار نیست.

کلیدواژه‌ها