نویسنده = محمد منفرد مهارلویی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-89

محمد حسین ستایش؛ محمد منفرد مهارلویی؛ فهیمه ابراهیمی