سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک

مجله علمی پژوهشی

-

 

پیشرفت هائ حسابدارئ

 

)دانشگاه شیراز(

قبلا مشترک بوده ام

قبلا مشترک وبوده ام

 

اشتراک کتابخاوه وام کتابخاوه:

........................................................................

 

اشتراک سازمان/ موسسه وام سازمان/ موسسه:

...........................................................

 

اشتراک شخصی وام و وام خاووادگی:

............................................................

 

 

وشاوی دقیق:

 

 

............................................................................................................................................

 

تلفه:

 

 

........................... دوروگار: .............................. پست الکتروویک:

...............................................

 

به پیوست رسیذ باوکی به شماره2172403002009 سیبا بانک ملی ایران شعبه فلکه گاز به نام تمرکز درامد اختصاصی مرکز منطقه ای واریز و فیش را به نشانی زیر ارسال فرمائید.شیراز-بلوار جمهوری اسلامی خیابان جام جم  شماره تلفن 0711- 6468352

 

 

................................به مبلغ .........هر مجله 2000.................

ریال بابت اشتراک

سااال

 

 

......................... شااماره .................... الاای ................

یااا خریااذ تااک شااماره )هااا

 

...........................

 

ارسال می گردد.

تاریخ و امضاء

 

 

- - -

هعاونت پژوهشی: 0700 6468369 انتشارات: 0700 6468452 نوابر: 0700 6468352

www.ricest.ac.ir www.isc.gov.ir