اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

علی حفیظی

دانشیار ،دانشگاه شیراز

hafizishirazu.ac.ir
000000024632409x

سردبیر

محمد نمازی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

profile.shirazu.ac.ir/~mnamazi
mnamazirose.shirazu.ac.ir
0000000203427603

دستیار سردبیر

حمید محمودآبادی

حسابداری استادیار بازنشسته حسابداری دانشگاه شیراز

hamid_mahmoodabadiyahoo.com

دبیر تخصصی

امین ناظمی

حسابداری استادیارگروه حسابداری

profile.shirazu.ac.ir/~nazemi
aminnazemigmail.com
00000000219496486

اعضای هیات تحریریه

جعفر باباجانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

scholar.google.com/citations?user=saFE7pgAAAAJ&hl=fa
jafar.babajanigmail.com
0000000298558664

حمید پورجلالی

حسابداری استاد دانشگاه هاوایی

scholar.google.com/citations?user=O5-rshIAAAAJ&hl=en
hamidhawaii.edu
0000000214479505

علی ثقفی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
iranianiaayahoo.com
0000000342409130

شکرالله خواجوی

حسابداری استادحسابداری دانشگاه شیراز

profile.shirazu.ac.ir/~khajavi
shkhajavirose.shirazu.ac.ir
0000000248891135

احسان خوانسالار

حسابداری استاد دانشگاه کینگیستون لندن

www.kingston.ac.uk/staff/profile/dr-ehsan-khansalar-482/
e.khansalarkingston.ac.uk
0000000190540382

محسن دستگیر

حسابداری استاد بازنشسته حسابداری دانشگاه شهید چمران

scholar.google.com/citations?user=O5-rshIAAAAJ&hl=en
dastmwyahoo.com
0000000262750400

محمد حسین ستایش

حسابداری استادحسابداری دانشگاه شیراز

profile.shirazu.ac.ir/~setayesh
setayeshshirazu.ac.ir
000000033947533X

غلامحسین مهدوی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

profile.shirazu.ac.ir/~ghmahdavi
ghmahdavirose.shirazu.ac.ir
0000000179174553

ایرج نوروش

حسابداری استاد بازنشسته حسابداری دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~inorvesh
inorveshut.ac.ir
000000019233841X

ویراستار انگلیسی

Sheryl Tomas-Nikpoor

انگلیسی English Language Editor ISI Journal Editor ESL Instructor based in Iran

jaarose.shirazu.ac.ir