موضوعات = حسابداری
اثر اتخاذ دیدگاه و انگیزه‌ها بر تردید حرفه‌ای حسابرسان

دوره 15، شماره 2، آذر 1402

10.22099/jaa.2023.48291.2368

محبوبه جعفری؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


مفهوم‌پردازی و ارائه الگوی عوامل قومیتی مؤثر بر کارکرد حسابداری در ایران

دوره 15، شماره 2، آذر 1402

10.22099/jaa.2024.48085.2359

سیدجابر میرنیا؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ یعقوب اقدم مزرعه؛ رسول عبدی


تحلیل کیفیت تطابق و گزارشگری مالی نادرست طی چرخه عمر شرکت

دوره 15، شماره 2، آذر 1402

10.22099/jaa.2024.48199.2363

وسام کامل عبید؛ سیدعباس هاشمی؛ نرگس حمیدیان


فرهنگ نتیجه گرا و فن‌های حسابداری مدیریت استراتژیک

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 175-208

10.22099/jaa.2023.46539.2319

سید حسین سجادی؛ حمیده اثنی عشری؛ اکبر شاکری


جستاری بر فرآیند پدیدار شناسی حسابداری سایه در بستر شرکت‌های صنعت پتروشیمی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 289-325

10.22099/jaa.2023.47390.2331

مصطفی مجیدی یزدی؛ حسن ولیان؛ مریم شهری؛ محمد رضا عبدلی


الگویی برای شناسایی و تبیین مضامین حسابداری خلاقانه: با رویکرد تحلیل مضمون و دیمتل فازی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 327-363

10.22099/jaa.2023.47654.2344

فرزانه محمدی؛ مهدی صفری گرایلی؛ میثم عرب‌زاده؛ علی اکبر فرزین فر