کلیدواژه‌ها = کیفیت حسابرسی
تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 101-129

10.22099/jaa.2021.39455.2086

مریم حقیقت شهرستانی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده


تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 81-109

10.22099/jaa.2012.516

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ صادق قربانی