نویسنده = محمد حسین ستایش
تعداد مقالات: 8
1. الگویی برای ارائه اطلاعات شرکت‌های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-142

10.22099/jaa.2019.30063.1725

محمد حسین ستایش؛ زینب مهتری


6. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-89

10.22099/jaa.2011.3392

محمد حسین ستایش؛ محمد منفرد مهارلویی؛ فهیمه ابراهیمی