نویسنده = محمد علی آقایی
بررسی تاثیر فرهنک بر تحریفات حسابداری

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-29

10.22099/jaa.2021.41682.2174

محمد علی آقائی؛ جواد رضازاده؛ مرتضی بیات


مدلسازی پویایی خطی سودهای باقیمانده حسابداری

دوره 12، شماره 1، تیر 1399، صفحه 63-94

10.22099/jaa.2020.36382.1992

محمد امری اسرمی؛ محمد علی آقائی


چرخه عمر شرکت، ریسک‌پذیری و احساسات سهامداران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-29

10.22099/jaa.2018.27432.1647

محمد علی آقائی؛ محمد نوروزی؛ مرتضی بیات؛ محمد محب خواه


بررسی ویژگیها و توان پیش بینی سری های زمانی جریان های نقدی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-26

10.22099/jaa.2013.1651

محمد علی آقائی؛ وحید احمدیان؛ فیروز دویران