نویسنده = داریوش فروغی
تأثیر تأخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی دستکاری سود

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 227-257

10.22099/jaa.2023.47213.2323

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ حسین حاجی میرزا علیان


پایداری سود و اجزای تشکیل دهنده آن در سطح صنعت و شرکت

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 63-92

10.22099/jaa.2018.4796

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ آزیتا ابراهیمیان