دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-217