دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-203 
5. کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگهیای هیات...

صفحه 119-149

مهدی مرادی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی؛ مرضیه نجاریان؛ علی تقوی مقدم