دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-166 
4. تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی

صفحه 81-109

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ صادق قربانی