نقش هم‌زمانی قیمت سهام در انتخاب سبد بهینه سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 مربی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه حسابداری

4 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

10.22099/jaa.2019.32208.1817

چکیده

در چالش انتخاب سبد بهینه سهام، هنگام انتخاب سهام، باید به عوامل موثر بر قیمت‌ها و معیارهای مرتبط با تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران توجه شود. اما قیمت سهام، هم تحت تاثیر ارتباطات با بازار و صنعت بوده و هم تحت تاثیر اطلاعات شرکت‌ها است. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی اثر ارتباط تغییرات بازار و صنعت با قیمت سهام و تبیین نقش آن در انتخاب سبد بهینه است. برای این منظور از معیار هم‌زمانی قیمت سهام استفاده شده است. هم‌زمانی قیمت به معنای میزان درجه‌ای است که تغییرات بازار و صنعت می تواند تغییرات قیمت سهام را توضیح دهد. در این پژوهش ابتدا داده‌های قیمتی از 130 شرکت عضو نمونه طی 10 سال جمع‌آوری شده و با حل معادله‌های رگرسیونی، میزان هم‌زمانی قیمت محاسبه شد. سپس با جمع‌آوری داده‌های مالی و غیرمالی، سبدهای سهام با تحلیل‌های مختلف و معیارهای متنوع تهیه شده و با یکدیگر مقایسه شدند تا اثر همزمانی قیمت روشن شود. نتایج نشان می دهد که درصد هم‌زمانی قیمت به صورت میانگین در شرکت‌های عضو نمونه در حدود 59% بوده که با پژوهش‌های بین المللی در خصوص میزان هم‌زمانی قیمت در کشورهای کمتر توسعه یافته منطبق است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در صورت توجه به هم‌زمانی قیمت سهام می توان سبد سهام بهینه‌تری را با تحلیل اطلاعات خاص شرکت‌ها ایجاد کرد. در این پژوهش برای انتخاب سبد‌های بهینه سهام از تحلیل پوششی داده‌ها، برای تعیین معیارهای مالی موثر از دلفی فازی و از تحلیل‌های مختلف شامل ریسک و بازده و تحلیل بنیادی معیارهای مالی وغیرمالی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ راموز، نجمه و علیرضا عاطفت دوست (1391). کاربرد روش تخمین مجموعه غیرمرجح در انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعه موردی بورس تهران). پژوهش‌های مالی، دوره 14 (2)، 1-14.
احمدی، فضل اله؛ نصیریانی، خدیجه و پروانه اباذری (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان 1387، 8، 175-185.
احمدپور، احمد و صدیقه پیکرنگار قلعه رودخانی (1390). تبیین رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت در بورس تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4(16)،137-151.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و احمد تلنگی (1378). مدل‌های برنامه­ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه. فصل نامه تحقیقات مالی، 4(13 و 14)، 50-71.
بزرگ اصل، موسی و منوچهر روستا (1398). توانمندی مدیران و ارزش نهایی وجه نقد. مجله پیشرفت های حسابداری، 11(1)،100-67.
جعفری، نیلوفر و غلامعلی منتظر (1387). استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالیاتی کشور. پژوهش‌های اقتصادی، سال 8(1)، 91-114.
حاجیانی، پرویز؛ جلالی، رضا و فرزانه خسروانی (1389). رتبه بندی شرکت‌های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن و با استفاده از تکنیک‌های MADM. پژوهش‌های مدیریت، 9، 77-96.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه و اعظم سرافرازی (1393). تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره فازی. چاپ اول، انتشارات کتیبه گیل.
خواجوی، شکراله و محمد حسین قدیریان آرانی (1397). نقش سرمایه فکری در پیش بینی بحران مالی. مجله پیشرفت های حسابداری، 10(2)،131-158.
دولو، مریم و علی امامی (1394). بررسی رابطه بین هم‌زمانی قیمت سهام و نقدشوندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 8(29)، 3-22.
حمیدیان، محسن؛ وقفی، سید حسام و حجت سلیمانی (1396). بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام. مجله سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 16، 91-108.
راعی، رضا؛ و رضا پویانفر (1392). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
رحمانی، علی و نازنین بشیری منش (1390).  بررسی اثر هموار‌سازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3، 54-39.
زارع بهنمیری، محمدجواد و لادن کشیری (1397). بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و رفتار توده وار سهامداران (حقیقی و حقوقی): با تاکید بر نقش میانجی نقدشوندگی سهام. مجله حسابداری مالی، 10(38)، 22-45.
فرجامی، ملیحه (1392). تاثیر هم‌زمانی قیمت سهام و نوسان‌های بازده بر نقدشوندگی سهام. پایان نامه ارشد، دانشگاه اصفهان.
فروغی، داریوش و پیمان قاسم‌زاد (1395). تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر هم‌زمانی قیمت سهام. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(1)، 39-54.
قدوسی، سعید؛ تهرانی، رضا و مهدی بشیری (1394). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده. تحقیقات مالی، 17(1)، 141-158.
کامیابی، یحیی؛ و بتول پرهیزگار (1395). بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های بورس تهران. دانش سرمایه گذاری، 5(17)، 186-165.
مومنی، منصور و عل فعال قیومی (1394). تحلیل آماری با استفاده از SPSS، چاپ هشتم، تهران، انتشارات مولف.
مهدوی، غلامحسین و محمد منفرد مهارلوئی (1390). ترکیب هیأت مدیره و هزینه­های نمایندگی. تحقیقات حسابداری، 10، 84-103.
مهدوی، غلامحسین و اصغر قربانی (1391). بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(1)، 67-88.
مهرانی، کاوه و آرش تحریری (1390). رتبه­بندی شرکت­ها بر اساس شاخص­های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. راهبردهای بازرگانی، 50، 51-70.
میرعسکری، سید رضا؛ محفوظی، غلامرضا و متین شعبانی نژاد ماسوله (1397). بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(3)، 51-66.
نجفی مقدم علی (1396). هم‌زمانی قیمت سهام و نقش سرمایه گذاران نهادی در بورس تهران. دانش سرمایه گذاری، 6(23)، 71-84.
نمازی، محمد و محمدجواد غفاری (1394). بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبت‌های مالی به عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها). فصل نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 7(26)، 1-29.
نورنژاد ونوش، مهدی (1390). کیفیت اقلام تعهدی و هم‌زمانی قیمت سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
Ahmadi, F., Nasiriani, Kh. and Abazari, P. (2008). Delphi technique: A tool in the research. Iranian Journal of  Medical Education, Volume 8, Issue 1, Page 164-174. (in Persian)
Ahmadpour A. & Peikarnegar S. (2012). The relationship between components of accruals quality and price synchronicity in tehran stock exchange companies. Journal of Security Exchange, 4 (16), 137-151. (in Persian)
Andreou, P. C., Ehrlich D. & Louca C. (2013). Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis. Available online at: http://www.efmaefm.org.
Ang, J., Cole, R. & Lin J. (2000). Agency costs and ownership structure. The Journal of Finance, 55 (1), 81-106.
Azar, A., Ramooz, N. and Atefatdoost, A. (2018). The application of  non-inferior set estimation (nise) method in optimum portfolio selection (case study: Tehran Security Exchange). Financial Research Journal, 14 (2), 1-14. (in Persian)
Bali, T. G., & Cakici, N. (2008). Idiosyncratic volatility and the cross section of expected returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43, 29-58.
Bartholdy, J., Pear, P., (2005). Estimation of expected CAPM vs. Fama and French. International Review of Financial Analysis, 14, 407-427.
Bertsimas, D., Shioda, R. (2009). Algoritm for cardinality-costrained quadratic optimization. Computational Optimization and Application, 43, 65-80.
Bettman J., Sault, S., Schultz, E. (2009). Fundamental and technical analysis: substitutes or compliments? Accounting & Finance, 49(1), 21-33.
Boehme, R. D., Danielsen, B. R., Kumar, P. and Sorescuet S. (2009). Idiosyncratic risk and the cross-section of stock returns: Merton (1987) meets miller (1977). Journal of Financial Markets, 12, 438-468.
Bulgurcu, B. (2012). Application of TOPSIS technique for financial performance evaluation of technology firms in Istanbul stock exchange market. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 1033-1041.
Bushman, R., Piotroski, J., Smith, A. (2004). What determine corporate transparency? Journal of Accounting Research, 42 (2), 207-221.
Campbell, J., Martin, L., Malkiel, B., Xu, Y. (2001). Have individual stocks become more volatile? An empirical exploration of idiosyncratic risk. Journal of Finance 56, 1-43.
Chan, K., Hameed, A., Kang, W. (2013). Stock return synchronicity and liquidity. Journal of Financial Markets, 16, 414–438.
Chen, M., Cheng, S. and Hwang Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital. 6(2), 59-78.
Cheng, L. T. W., Leung, T. Y. & Yu, W. (2014). Information arrival, changes in R-square and pricing asymmetry of corporate new. International Review of Economic & Finance, 33, 67-81.
Cheong C., & Zurbruegg R. (2016). Analyst forcasts and stock price informativeness: Some international evidence, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12, 257-269.
Dasgupta, S., Gan, J. & Gao, N. (2010). Transparency, price informative, stock return synchronicity: Theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45 (5), 1189-1201.
Davallou, M. & Emami A. (2015). Stock price synchronicity and liquidity. Journal of Security Exchange, 8 (29), 3-22. (in Persian)
Demerjian, P., Lewis, M., and McVay, S. (2012). Managerial ability and earnings management. Available online: www.Online.wustl.edu.
Demerjian, P. Lev, B., and McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58 (7), 1229-1242.
Durnev, A., Morck, R., Yeung, B., Zarowin, P. (2003). Does greater firm-specific return variation mean more or less informed stock pricing? Journal of Accounting Research, 41, 797-836.
Durnev, A., Li, K., Morck, R., Yeung, B. (2004). Capital markets and capital allocation: Implication for economies in transition. Economics of Transition, 12 (4), 593-634.
Eslami Bidgoli, Gh. and Talangi, A. (1999). Optimal provincial budget allocation: A goal programing approach. Financial Research Journal, 4 (1), 50-71. (in Persian)
Foroghi D. & Ghasemzad P. (2016). The Effect of financial statements comparability on stock price synchronicity. Financial Accounting researches, 8(1), 39-54. (in Persian)
Farooq O. & Aktaruzzaman K. (2016). Does stock price synchronicity effect information content of reported earnings? Risk Governance & control, 6(3), 41-47.
Goyal, A. & Santa-Clara, P. (2003). Idiosyncratic risk matters! Journal of Finance, 58(3), 34-55.
Gul, F., Kim, B., Qiu, A. (2010). Ownership concentration, foreign shareholding, audit quality and firm specific return variation, Journal of Financial Economics, 95 (3), 425.
Hajiani, P., Jalali, R. and Khosravani P. (2010). The ranking of insurance companies in Iran based on the Balanced Scorecard approach and using the MADM techniques. Management Research in Iran, 9, 1-12. (in Persian)
Hamidyan M., Vaghfi S. M. & Soleymani H. (2018). A survey on the relationship between price concurrency and distribution of stock return volatility. Journal of Economic Development Policy, 5 (3), 91-108. (in Persian)
Hasan, I., Song L. & Wachtel P. (2014). Institutional development and stock price synchronicity: Evidence from China. Journal of Comparative Economic, 42(1), 92-108.
Hu, Y., Zhao T., Zhang L. (2018). Does low price synchronicity mean more informativeness in stock prices? Empirical evidence on information integration speed in the chinese stock market, Emerging Markets Finance and Trade, 55 (5), 1014-1033.
Jafari, N. & Montazer, Gh. (2008). Application of fuzzy delphi method in designing tax policy in Iran. Economic Research, 8 (1), 91-114. (in Persian)
Jang, B., Lee, H., Park, S. (2015). Entrepreneurial business plan undiversifiable idiosyncratic risk. Accounting Horizon, 15, 49-61.
Jiang, X., and Lee B. (2006). The dynamic relation between returns and idiosyncratic volatility. Financial Management, 35 (2), 43-65.
Jin, L., and S. Myers. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial economics, 79 (2), 257-292.
Jing, Z. (2007). Earning Quality, Analyst, Institutional Investor and Stock Price Synchronicity. PhD Thesis, Hong Kong Polytechnic University.
Johnston, J. A., (2009). Accruals Quality and Price Synchronicity. Working Paper, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.
Kamyabi Y. & Parhizgar B. (2016). The study of the relationship between institutional investors and stock price synchronicity in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, Vol. 5(17), 165-186. (in Persian).
Khandaker S. (2012). An empirical analysis of stock price synchronicity in emerging economies. A. T. Business Management Review, 8 (3), 108-133.
Kim, J., B. & Shi H. (2007). Voluntary IFRS adoption and stock price synchronicity: Do analyst following and instituonal infrastructure matter? Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn
Kuo, Y. F., Chen, P. C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using fuzzy Delphi method. Expert Systems with Application, 35, 1930-1943.
Lee, B., & Mauck, N. (2016). Dividend initiations, increases and idiosyncratic volatility. Journal of Corporate Finance, 40, 47-67.
Lee, D. W. & Liu, M. H. (2011). Does more information in stock price lead to greater or smaller idiosyncratic volatility. Journal of Banking and Finance, 35(6), 1563-1580.
Levine, R. & Zervos, S. (1998). Stock Markets, Banks, and Economic growth. American Economic Review. 88 (3), 537-558.
Liang, M. (2015). Stock price information content, idiosyncratic volatility and expected return. Journal of Mathemetical Finance, 5, 401-411.
Lin, K. J., Khondkar K., Clairmont C. (2014). Stock price informativeness and idiosyncratic return volatility in emerging markets: evidence from China. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 17(4), 1-48.
Lyimo, GD., Pradesh, U. (2014). Accrual quality and stock price informativeness: Evidence from India. Research Journal of Financial and Accounting, 5 (12), 88-95.
Mahdavi, G. & Maharlooi, M.(2012). Composition of the board of directors and agency fees. Accounting Research, 10, 84-103. (in Persian)
Mahdavi, G. &  Ghorbani A. (2012). A comparative study of the role of modern and traditional liquidity indexes in apprising financial performance of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Researches, 4(1), 67-88. (in persian)
Malkiel, B. & Y. Xu. (2012). Idiosyncratic risk and security returns. Working Paper, University of  Texas at Dallas.
Mehrani K, Tahriri A. (2012). Ranking of firms by means of financial variables and examination of its relation with stock returns in Tehran Stock Exchange. Business Strategies, volume 9(50), 51-70. (in Persian)
McKnight, P. J. & C. Weir. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies. Quarterly Review of Economics and Finance, 49(2), 139-158.
Miraskari S., Mahfoozi G., Shabani M. (2018). Investigating the Relationship between stock price synchronicity and return distribution. Asset Management & Financing, 6(3), 51-66. (in Persian)
Morck, R., Yeung, B., Yu, W. (2000). The information content of stock market: why do emerging markets have synchronous stock price? Journal of Financial Economics, 58 (1), 215-260.
Namazi M. & Ghaffari, M. (2015). The importance and role of managerial ability information and financial ratios as a criterion for the optimal stock portfolio selection in Tehran Stock Exchange (Via data envelope analysis). Quarterly Financial Accounting Journal, 7 (26), 1-30. (in Persian)
Najafi A. M. (2017). Synchoronization of the stock price and the role of institutional investors in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 6(23), 71-84. (in persian)
Piotroski, J., Roulstone, D. (2004). The influence of analysts, institutional traders, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices. The Accounting Review, 79 (4), 1119-1151.
Qodsi, S., Tehrani, R. & Bashiri, M. (2015).Portfolio optimization with simulated annealing algorithm. Financial Accounting Researches, Volume 17, page 141-158. (in Persian)
Rahmani, A. & Bashirimanesh, N. (2011). Analysis of the effect of income smoothing on informative of stock prices. Financial Accounting Researches, 3, 39-54. (in Persian)
Rajgopal, S. & Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Journal of Accounting and Economics, 51 (1), 1-20.
Roll, R. (1988). R2. The Journal of Financial, 43, 541-566.
Ross, S., Westerfield, R. & Bradford J. (2012). Fundamental of Corporate Finance. New York: Mc Graw-Hill.
Sharp, William F. (1994). The sharp ratio. Journal of Portfolio Management, 21(1), 49-58.
Shin, Hyejeong (2019). The effects of industry characteristics on stock price synchronicity around IFRS adoption. Investment Management and Financial Innovations. 16 (1), 89-99.
Shiu, H. (2006). The application of the value added intellectual coefficient to measure corporate performance. Journal of Management, 23(2), 356-379.
Skeife, A., H., Gassen, J. & Lafond, R. (2005). Does Stock Price Synchronicity Represent Firm-Specific Information? The International Evidence. MIT Sloan Paper no. 4551-05: Available at, SSRN: http://ssrn.com.
Sonnier, B. M., Carson, D. C. & P. P. Carson. (2007). Accounting for intellectual capital: The relationship between profitability and disclosure. Journal of Applied Management, 12(2), 3-19.
Vinh Vo, X. (2017). Do foreign investors improve stock price informativeness in emerging equity markets? Evidence from Vietnam. Research in International Business and Finance, 42, 986-991.
Wang, G. Y. (2010). The impacts of free cash flows and agency costs on firm performance. Journal of Service Science & Management, 3, 408-435.
Watanabe, O., Trulaske, R. (2012). Did the EU Transparency Directive Improve Financial Reporting Transparency? University of Missouri.
Wurgler, J. (2000). Financial markets and the allocation of capital. Journal of Financial Economics 58, 87-214.
Xing X. & Anderson R. (2010). Stock price synchronicity and public firm-specific information. Journal of Financial Markets, 14, 259-276.
Zare Bahnamiri M. J. & Kashiri L. (2018). Stock price synchronicity and herd behavior of shareholders (Real and legal): Emphasizing the role of liquidity mediator. Quarterly Financial Accounting, 10(38), 22-45. (in Persian)
Zhang W., Li X., Shen D. & Teglio A. (2016). R2 and idiosyncratic volatility: which captures the firm specific return variation? Economic Modeling 55, 298-304.