روابط سیاسی شرکت ها و سیاست های پرداخت به هیأت مدیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

10.22099/jaa.2019.28043.1667

چکیده

سیاست‌های پرداخت در واحدهای تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای راهبری شرکتی می‌تواند تحت تأثیر بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در این راستا، هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت‌ها بر سیاست‌های جبران خدمات هیأت مدیره است. نمونۀ این پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1387 تا 1397 می‌باشد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافتۀ عملی (FGLS) در مجموعۀ داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد روابط سیاسی شرکت‌ها اثر منفی و معناداری بر سطح پرداختی هیأت مدیره دارد، اما دارای اثر معناداری بر رابطۀ عملکرد-پرداخت هیأت مدیره نمی‌باشد. همچنین، مشاهده شد که روابط سیاسی شرکت‌ها بطور معناداری شکاف پرداختی بین هیأت مدیره و کارکنان را کاهش می‌دهد. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که تئوری مقایسۀ اجتماعی پیرامون سیاست‌های جبران خدمات در بافت بازار سرمایۀ ایران از توان توضیح‌دهندگی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


افلاطونی، عباس (1395). تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار Stata. تهران: ترمه.
بنی مهد، بهمن؛ عربی، مهدی و حسن‌پور، شیوا (1395). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری. تهران: ترمه.
ستایش، محمدحسین؛ رضایی، غلامرضا و حسینی راد، سید داوود (1393). بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی‌های کالای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 6(1)، 29 - 62.
سوری، علی (1396). اقتصادسنجی (پیشرفته). ج۲، تهران: فرهنگ‌شناسی.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ ندری، کامران و قلیچ، وهاب (1388). اثرات نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعۀ موردی ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 6(4)،  73 - 100.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد و محمدی، منصور (1396). بررسی اثر روابط سیاسی شرکت‌ها بر به‌کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(3)، 147 - 168.
نظری، محسن؛ دیواندری، علی و رایج، حمزه (1394). بررسی تأثیر پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل‌سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) (موردمطالعه: بانک ملت). مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 13(3)، 945-972.
نمازی، محمد و سیرانی، محمد (1383). بررسی تجربی سازه‌های مهم در تعیین قراردادهای، شاخص‌ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت‌ها در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11(2)،  65 - 94.
Abdul Wahab, E. A., & Abdul Rahman, R. (2009). Institutional investors and director remunaration: Do political connections matter? Advances in Financial Economics, 13, 139-169.
Adithipyangkul, P., Alon, L., & Zhang, T. (2011). Executive perks: Compensation and corporate performance in China. Asia Pacific Journal of Management, 28, 401-425.
Aflatooni, A. (2016). Statistical analysis in accounting and finance using Stata. Tehran: Termeh. (in Persian).
Banimahd, B., Arabi, M., & Hassanpour, S. (2016). Empirical researches and methodology in accounting. Tehran: Termeh. (in Persian).
Basu, S., Hwang, L., Mitsudome, T., & Weintrop, J. (2007). Corporate governance, top executive compensation and firm performance in Japan. Pacific-Basin Finance Journal, 15, 56-79.
Borisova, G., Salas, J. M., & Zagorchev, A. (2019). CEO compensation and government ownership. Corporate Governance: An International Review, 27(2), 120-143.
Boyd, B. K. (1994). Board control and CEO compensation. Strategic Management Journal, 15, 335-344.
Chan, H. S., & Ma, J. (2011). How are they paid? A study of civil service pay in China. International Review of Administrative Sciences, 77, 294-321.
Chang, E. C., & Wong, S. M. (2004). Political control and performance in China’s listed firms. Journal of Comparative Economics, 32(4), 617-636.
Chen, J., Ezzamel, M., & Cai, Z. (2011). Managerial power theory, tournament theory, and executive pay in China. Journal of Corporate Finance, 17, 1176-1199.
Chen, S., Sun, Z., Tang, S., & Wu, D. (2011). Government intervention and investment efficiency: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 17, 259-271.
Chen, Y., Shen, C., & Lin, C. (2014). The benefits of political connection: Evidence from individual bank-loan contracts. Journal of Financial Services Research, 45, 287-305.
Chizema, A., Liu, X., Lu, J., & Gao, L. (2015). Politically connected boards and top executive pay in Chinese listed firms. Strategic Management Journal, 36, 890-906.
Crossland, C., & Hambrick, D. (2011). Differences in managerial discretion across countries: How nation-level institutions affect the degree to which CEOs matter. Strategic Management Journal, 32, 797-819.
Ding, S., Jia, C., Wilson, C., & Wu, Z. (2015). Political connections and agency conflicts: The roles of owner and manager political influence on executive compensation. Review of Quantitative Financial Accounting, 45, 407-434.
Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. The Journal of Finance, 61(6), 2597-2635.
Fama, E., & Jensen, M. (1983). Agency problems and residual claims. Journal of Law and Economics, 26, 327-349.
Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117–140.
Habib, A., Muhammadi, A., & Jiang, H. (2017). Political connections and related party transactions: Evidence from Indonesia. The International Journal of Accounting, 52, 45-63.
Hartzell, J. C., & Starks, L. T. (2003). Institutional investors and executive compensation. The Journal of Finance, 58(6), 2351-2374.
Hu, R., Karim, K., Lin, K. J., & Tan, J. (2018). Do investors want politically connected independent directors? Evidence from their forced resignations in China. Journal of Corporate Finance, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin. 2018.11.004.
Hwang, B., & Kim, S. (2009). It pays to have friends. Journal of Financial Economics, 93, 138–158.
Jaiswall, S. S., & Bhattacharyya, A. K. (2016). Corporate governance and CEO compensation in Indian firms. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12, 159-175.
Jensen, M., & Murphy, K. (2010). CEO incentives. It’s not how much you pay, but how. Journal of Applied Corporate Finance, 22(1), 64-76.
Lazear, E. P. (1989). Pay equality and industrial politics. Journal of Political Economy, 97, 561-580.
Markoczy, L., Sun, S. L., Peng, M. W., Shi, W., & Ren, B. (2013). Social network contingency, symbolic management and boundary stretching. Strategic Management Journal, 34, 1367–1387.
Mehrabanpour, M., Jandaghi Ghomi, M., & Mohammadi, M. (2017). Political connections and abnormal transactions by related parties. Iranian Journal of Value & Behavioral Accounting, 2(3), 147-168. (in Persian).
Mengistae, T., & Xu, L. X. (2004). Agency theory and executive compensation: the case of Chinese state-owned enterprises. Journal of Labor Economics, 22(3), 615-637.
Milkovich, G. T., & Newman, J. M. (1999). Compensation. Homewood, IL: Irwin.
Namazi, M., & Seyrani, M. (2004). Empirical investigation of important structures in determining contracts, indicators and parameters of remuneration of companies' managers in Iran. The Iranian Accounting and Auditing Review, 11(2), 65-94. (in Persian).
Nazari, M., Divandari, A., & Rayej, H. (2015). The effects of individual and group pay for performance and pay dispersion on performance: A hierarchical linear modeling approach (HLM) in Mellat Bank. Organizational Culture Management, 13(3), 945-972. (in Persian).
Ntim, C. G., Lindop, S., Thomas, D. A., Abdou, H., & Opong, K. K. (2017). Executive pay and performance: The moderating effect of CEO power and governance structure. The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2017.1282532.
O’Reilly, C. A., Main, B. G., & Crystal, G. S. (1988). CEO compensation as tournament and social comparison: A tale of two theories. Administrative Science Quarterly, 33, 257-274.
Paletta, A., & Alimehmeti, G. (2016). SOX disclosure and the effect of internal controls on executive compensation. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 1-19. DOI: 10.1177/0148558X16630445.
Rost, K., & Osterloh, M. (2009). Management fashion pay-for-performance for CEOs. Schmalenbach Business Review, 61(2), 119-149.
Sadiqi Shahdani, M., Nadri, K., & Qelich, V. (2009). The effects of possessive and governing roles of government on income distribution via ARDL model: A case study on Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 6(4), 73-100. (in Persian).
Setayesh, M., Rezaei, G., & Hosseini Rad, D. (2013). Extended abstract the role of ownership structure in the inventory and cash management practices in the companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 6(1), 29-62. (in Persian). Shi, H., Xu, H., & Zhang, X. (2018). Do politically connected independent directors create or destroy value? Journal of Business Research, 83, 82-96.
Shin, J. Y., Hyun, J., Oh, S., & Yang, H. (2017). The effects of politically connected outside directors on firm performance: Evidence from Korean chaebol firms. Corporate Governance: An International Review, 1-22. DOI: 10.1111/corg.12203.
Song, Y., Yang, J., & Yang, Q. (2016). Do firms' political connections depress the union wage effect? Evidence from China. China Economic Review, 38, 183-198.
Souri, A. (2018). Econometrics. Tehran: Farhangshenasi. (in Persian).
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. New Jersey: Prentice-Hall.
Wong, W., & Hooy, C. (2018). Do types of political connection affect firm performance differently? Pacific-Basin Finance Journal, doi:10.1016/ j.pacfin.2018.08.009.
Wu, H., Li, S., Ying, S. X., & Chen, X. (2019). Politically connected CEOs, firm performance, and CEO pay. Journal of Business Research, 91, 169-180.
Yu, H. (2010). Politically-connected boards and the structure of chief executive officer compensation packages in Taiwanese firms. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 39, 578-606.
Zajac, E. J. (1990). CEO Selection, succession, compendation and firm performance: A theoretical integration and empirical analysis. Strategic Management Journal, 11, 217-230.