تاثیر هزینه مالکانه رقابت بررابطه بین ناپایداری فروش و جریان های نقدی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 *استادیارگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی،واحد هشترود

10.22099/jaa.2019.33538.1871

چکیده

هرچه قدر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمترو بازار سرمایه از کارایی بیشتری برخوردار است که سبب تخصیص بهینه منابع می گردد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک مبتنی بر نوسان فروش و جریان های نقدی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر هزینه های مالکانه رقابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیات پژوهش از داده های126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، رگرسیون چند متغیره و مدل داده-های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسان فروش تاثیر منفی معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت-های مالی دارد و این تاثیر با دخالت هزینه مالکانه رقابت(مخارج تحقیق و توسعه)، تشدید می شود ولی نوسان جریان نقدی و نوسان رشد فروش و اثر تعاملی آنها با هزینه مالکانه رقابت(مخارج تحقیق و توسعه)، تاثیر معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی ندارند.

کلیدواژه‌ها


حاجی‌ها، زهره و چناری بوکت، حسن (1397). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر سقوط مورد انتظار قیمت سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار11(39)، 37 - 48.
خدادادی، ولی و بنابی قدیم، رحیم (1394). عوامل مؤثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوری‌ها و کاربردها). مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی، 16، (زمستان)، 1-۱۵.
فروغی، داریوش و قاسم زاد، پیمان (1394). تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 22 (4)، 479 -500.
مرفوع، محمد و حسنی القار، مسعود (1396). رابطۀ کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان محیطی. دانش حسابرسی، ۱۷ (68)، ۱۴۹-۱۶۸.
مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه و کرمی، غلام‌رضا (1384). نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (۴)۱۲، ۶۱-۷۴.
مهرورز، فاطمه و مرفوع، محمد (1395). رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با آگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(49)، 83-110.
نبات‌دوست باغمیشه، محمدحسین و محمدزاده سالطه، حیدر (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران. دانش حسابرسی،16 (62).
نمازی، محمد؛ رضایی، غلامرضا و ممتازیان، علیرضا (1393). رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری. پیشرفت‌های حسابداری، 6(2)، 131-166.
Alkhatib, K. (2014). The determinants of forward-looking information disclosure. Social and Behavioral Sciences, 109(8), 858-864.
Almeida, H., Campello, M., & Weisbach, M. S. (2004)."The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance, 59(4), 1777-1804.
Arya, A., Mittendorf, B., & Sappington, D. E. M. (2005). Using disclosure to influence herd behavior and alter competition. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 231–246.
Balakrishnan, K., & Cohen, D. A. (2011). Product market competition and financial accounting misreporting. Retrieved from http://ssrn.com.
Banker, R., Byzalov, D. & Plehn-Dujowich, J. (2014). Demand uncertainty and cost behavior. The Accounting Review, 89 (3), 839-865.
Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The Moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. 17.
Blazsek, S., & Escribano, A. (2016). Patent propensity, R&D and market competition: Dynamic spillovers of innovation leaders and followers. Journal of Econometrics, 191(1),145-163.
Botosan, C, A., & Standford, M. (2005). Managers' motives to withhold segment disclosures and the effect of SFAS No.131 on analysts' information environment. The Accounting Review, 80(3), 751-771.
Chen, C-W., Collins, D. W., Kravet, T., & Mergenthaler, R. D. (2015). Financial statement comparability and the efficiency of acquisition decisions.Contemporary Accounting Research. 35(1), 164-202.
Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H. (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting and Finance, 53(1), 137- 162.
Cormier, D., Houle, S., & Ledoux, M. (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an uncertain environment: Some Canadian evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. No 22, PP. 26–38.
Datta, S., Iskandar-Datta, M., & Singh, V, (2012), Product market power, industry structure, and corporate earnings management. Journal of Banking and Finance, 37(8), 3273-3285.
De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research, 49 (4), 895–931.
Ellis, J. A., Fee, C. E., & Thomas, S. E. (2012). Proprietary costs and the disclosure of information about customers. Journal of Accounting Research, 50 (3), 685–727.
Engelberg, J., Ozoguz, A. & Wang, S. (2017). Know thy neighbor: Industry clusters, information spillovers and market efficiency. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41(6), 51-83.
Evans, M. E. (2015). Commitment and cost of equity capital: an examination of timely balance sheet disclosure in earnings announcements. Contemporary Accounting Research, 33(3), 1136-1171.
Francis, J. R., Pinnuck, M., & Watanabe, O. (2013). Auditor style and financial statement comparability. The Accounting Review, 89(2), 605–633.
Foroghi, D., & Ghasemzad, P. (2016). The effect of financial statement comparability on future earnings response coefficients. Accounting and Auditing Review, 22(4), 479-500. (in Persian)
Gordon, I., & Gallery, N. (2012). Assessing financial reporting comparability across institutional settings: The case of pension accounting. The British Accounting Review, 44(1), 11-20.
Gosh, D., & I. Olsen. (2009). Environmental uncertainty and managers use of discretionary accruals. Journal of Accounting, Organizations and Society, 34(2), 188- 205.
Hajiha, Z., & Chenari Bouket, H. (2018). Financial statement comparability and expected stock price crash risk. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(39), 37-48.(in Persian)
Hans, T.W. F. (2016). When does knowledge acquisition in R&D alliances increase new product development? The moderating roles of technological relatedness and product-market competition. Hans Journal, 45(1), 291–30.
Hsu, C. Li, X. Ma, Z., & Phillips, G. M. (2017). Does product market competition influence analyst coverage and analyst career success? 1-53. SSRN Electronic Journal, Available at: http://www.ssrn.com.
Imhof, M. J., & Watanabe, O.(2018). Competition, proprietary costs of financial reporting, and financial statement comparability. Journal of Accounting, Auditing and Finance, SSRN Electronic Journal. Doi:10.2139/ssrn.3225381.1-56.
Jeong-Bon, K., Leye, L., Louise, Y., &Yangxin, Y. (2016). Financial statement comparability and expected crash risk. Journal of Accounting and Economics 61(2-3). 294–312.
Jing, D. (2005). Cash flow volatility and dividend policy. MSC Thesis, University of Singapore.
Kawada, B. (2014). Auditor offices and the comparability and quality of clients' earnings. Working paper. San Diego State University.1-60.
Kent, P. & Ung, K. (2003). Voluntary disclosure of forward-looking earnings information in Australia.  Australian Journal of Management, 28(3), 273-286.
Khlif, H.,  Samaha, K.,  & Azzam, I. (2015). Disclosure, ownership structure, earnings announcement lag and cost of equity capital in emerging markets: The case of the Egyptian stock exchange. Journal of Applied Accounting Research, 16(1), 1- 48.
Khodadadi, V., & Bonabighadim, R. (2015). Factors influencing voluntary disclosure of information (theories and applications).  Journal of Accounting and Auditing Studies, 16(1), 1- 5. (in Persian)
Kim, S., Kraft, P., & Ryan, S. G. (2013). Financial statement comparability and credit risk. Review of Accounting Studies, 18 (3), 783-823.
Kothari, S., Leone, A., & Wasley, C. (2005). Performance matched discretionary accruals. Journal of Accounting & Economics, 39 (1), 163–197.
Lang, M., Maffett, M., & Owens, E. (2010). Earnings comovement and accounting comparability: the effects of mandatory IFRS adoption. Working paper, University of North Carolina and University of Rochester.
Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2004). Firms capital allocation choices, information quality, and the cost of capital. Working Paper, University of Pennsylvania, Available at: 24. http://papers.ssrn.com
Leventis, S., Weetman, P., & Caramanis, C. (2011). Agency costs and product market competition: The case of audit pricing in Greece. The British Accounting Review, 43(11), 112-119.
Li, S., & Zhan, X. (2016). Product market threats and stock crash risk. Available at: http://www.ssrn.com.
Lim, C.Y., Ding, D. K., & Thong, T. Y. (2008). Firm diversification and earnings management: Evidence from seasoned equity offerings. Review of Quantitative Finance and Accounting, 30 (1), 69–92.
Majeed, M., Yan, C. & Tauni, M. (2018), How does competition shape managerial decisions? Product market competition and financial statement comparability. Management Decision, 56(11), 2437-2471.
Marfue, M., & Hasani Elgar, M.(2017). The relationship between accrual quality and information asymmetry in environmental uncertainty. Knowledge Audit, 17(68), 149-168. (in Persian)
Markarian, G., & Santaló, J, (2010), Product market competition, information and earnings management. Journal of Business Finance and Accounting, 41(5-6), 572-599.
Mashaykhi, B., Mehrani, S., & Karami, G. (2006). "The role of discretionary accruals in earnings management of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Accounting and Auditing Review, 12(4), 61-74. (in Persian)
Mehrvarz, F., & Marfou, M. (2016). The relationship between financial statements comparability with stock price in formativeness about future earnings. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(49), 83-110. (in Persian)
Menicucci, E. (2013). The determinants of forward-looking information in management commentary: Evidence from Italian listed companies. International Business Research; 6(5), 30-44.
Nabatdoost, M., & Mohamadzade Salte, H. (2016). The effect of audit quality on the comparability of financial statements in companies listed in Tehran Stock Exchange. Knowledge Audit, 16(62), 19-176. (in Persian)
Ross, J., Shi, L. & Xhi, H. (2016). The determinants of accounting comparability around the world. Working paper. Binghamton University.
Ryou, J. W., Tsang, A., & Wang, K. (2018). Product market competition and voluntary corporate social responsibility disclosure. https://www.fox.temple.edu,1-51.
Sohn, B.C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management. Journal of Accounting Public Policy35(5), 513–539.
Tucker, J. & Zarowin, P. (2006) Does income smoothing improve earnings informativeness? The Accounting Review, 81(1):251-270.
Wang, I., (2007). Private earnings guidance and its implications for disclosure regulation. The Accounting Review 82(5), 1299–1332.