بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهی‌های کوتاه مدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان،ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهی‌های کوتاه مدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا برای دستیابی به هدف پژوهش تعداد 167 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که سررسید بدهی کوتاه مدت تاثیر منفی معناداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارد، و با افزایش سررسید بدهی‌های کوتاه‌مدت یک شرکت، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش پیدا می‌کند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثر کاهنده بدهی‌های کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام هنگامی برجسته‌تر می‌شود که شرکت‌ها از مالکیت نهادی ضعیف‌تر برخوردار باشند که نشان می‌دهد اثر نظارتی بدهی‌های کوتاه مدت به عنوان جایگزینی برای مکانیزم‌های راهبری شرکتی ضعیف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات