بررسی تأثیر دفعات تجدیدنظر پیش‏ بینی سود بر عملکرد شرکت در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 مدرس موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی کاسپین قزوین

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر دفعات تجدیدنظر پیش‏ بینی سود بر عملکرد شرکت می پردازد. دفعات بروزرسانی اخبار، پیش‏بینی‏های سود یک شرکت را اصلاح نموده و اطلاعات قابل اتکاتری را برای بازار سهام تولید می‏کنند که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نیازهای اطلاعاتی استفاده‏کنندگان بنحو مطلوبی بر طرف می گردد و به تبع آن محیط اطلاعات یهبود می یابد. با در نظر گرفتن این مهم، دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود سبب عملکرد بهتر شرکت ها می‏شود. نمونه مورد بررسی، 125 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که از روش غربالگری هدفمندی طی سالهای 1389 الی1395حاصل شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره، روش داده های ترکیبی و اجرای آزمونهای F لیمر(چاو) و هاسمن و جارک- برا نشان می‌دهد افزایش دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود، بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه سهام اثر مثبت و معناداری داشته و بر نقدشوندگی سهام شرکت اثر معناداری منفی دارد که به طور کلی دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات