توانمندی مدیران و ارزش نهایی وجه نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

فلسفه زیربنایی مدیریت منابع، ایجاد اثربخشی و کارایی است. از جمله منابع مهم و اساسی هر واحد اقتصادی، که در اختیار مدیریت است و می‌توان با آن هدایت و کنترل امور را به دست گرفت، وجوه نقد است. این وجوه می‌تواند در نزد سهامداران بیش از ارزش اسمی آن ارزش‌گذاری شود. پژوهش حاضر به دنبال اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی وجه نقد است. نتایج پژوهش براساس 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1386 الی 1395 بیانگر آن است که توانمندی مدیران ارزش نهایی وجه نقد را افزایش می‌دهد. همچنین در شرکت‌های با مکانیزم راهبری شرکتی قوی به همراه شرکت‌های دارای محدودیت مالی، ضریب افزایش ارزش نهایی وجه نقد بزرگتر از ضریب افزایشی شرکت‌های با مکانیزم راهبری شرکتی ضعیف و عدم محدودیت مالی است. از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات