بررسی نگرش دانشگاهیان و حسابداران دانشگاه ها نسبت به وضعیت حسابداری دولتی در دانشگاه های ایران (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه های شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد بخش حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله، بررسی نگرش دانشگاهیان و حسابداران دانشگاه­ها، نسبت به وضعیت حسابداری دولتی در دانشگاه­های ایران است. این مطالعه، از نوع پیمایشی-کاربردی است. جمع‌آوری اطلاعات، از طریق ارسال پرسش­نامه به دو گروه دانشگاهیان و افراد شاغل در امور مالی دانشگاه­های شیراز در سال 1389 انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش‌های آماری T-student وANOVA  استفاده شده است. پژوهش در قالب 6 فرضیه، انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش دانشگاهیان و حسابداران، در فرضیه­های اول و سوم، با هم تفاوت معناداری ندارد؛ اما در فرضیه­های دوم، چهارم و پنجم تفاوت معناداری دارد. افزون بر این، بین نگرش 3 گروه دانشگاهیان، حسابداران دانشگاه شیراز و حسابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص فرضیه­های اول تا پنجم، اختلاف معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها