چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی های تجدید ساختار: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت دانشکده مدیریت و صنایع دانشکده صنعتی شاهرود

2 مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

استراتژی‌های تجدید ساختاری که شرکت‌ها انتخاب می‌کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر یکی از مؤلفه‌های مهمی که در تدوین استراتژی‌های تجدید ساختار باید به آن توجه نمود این است که شرکت در کدام مرحله از چرخه‌ عمر خود قرار دارد. بر این اساس هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر چرخه‌ی عمر و درماندگی مالی بر تجدید ساختار نمونه‌ای شامل 180شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تأثیر توأمان چرخه عمر و درماندگی مالی بر نوع استراتژی تجدید ساختار یعنی تجدید ساختار مدیریتی، تجدید ساختار عملیاتی و تجدید ساختار مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر درماندگی مالی بر اتخاذ استراتژی‌های تجدید ساختار مدیریتی و مالی است؛ همچنین چرخه‌ عمر دارای تاثیر معنی‌داری بر تجدید ساختار عملیاتی است. نهایتا یافته‌های تحقیق مبین تاثیر چرخه‌ی عمر و درماندگی مالی بر ابعاد مختلف استراتژی‌های تجدید ساختار مالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات